Opatření rektora č. 37/2021

Název:

Preventivní protiepidemická opatření na rektorátu UK a na některých dalších součástech UK

K provedení:

-

Gestor:

Personální odbor

Účinnost:

18. října 2021

[zrušeno OR č. 53/2021]


Preventivní protiepidemická opatření na rektorátu UK a na některých dalších součástech UK

Čl. 1 - Úvodní ustanovení

S ohledem na dosud stále zcela nepřekonanou hrozbu rozšíření nákazy onemocněním COVID 19, resp. jeho mutací v ČR, a s tím související nebezpečí, že pracovní kolektivy na jednotlivých odborech, pracovištích a dalších součástech mohou být umístěny do karantény, vyhlašuji do odvolání v zájmu zajištění kontinuálního plnění všech pracovních povinností následující preventivní karanténní opatření:


Čl. 2 - Ochranné prostředky dýchacích cest

Nadále platí pro všechny zaměstnance povinnost nosit ve vnitřních prostorech budov ochranný prostředek dýchacích cest, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) včetně filtrační účinnosti alespoň 94% podle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání šíření kapének (mimořádné patření MZDR-15757/2020-56/MIN/KAN účinné od 31. 7. 2021). V kanceláři, kterou sdílí stálá skupina osob, nošení ochranných prostředků nutné není.


Čl. 3 - Pracovní porady

Pracovní porady, vzdělávací akce a zasedání kolektivních orgánů budou nadále uskutečňovány prezenční formou, není-li pro hybridní nebo distanční formu zvláštní důvod.


Čl. 4 - Osobní přítomnost na pracovišti

V zájmu omezení setkávání zaměstnanců na pracovištích bude i nadále v přiměřené míře využívána forma práce z domova (H/O) v souladu s dohodami uzavřenými s jednotlivými zaměstnanci. O využití režimu práce z domova rozhodují vedoucí odborů a dalších pracovišť, kteří zváží zajištění plnění úkolů pracoviště i efektivitu práce zaměstnanců v režimu H/O a sjednají rozsah práce z domova s přihlédnutím k výsledkům a efektivitě u každého zaměstnance individuálně.


Čl. 5 - Testování zaměstnanců

Zaměstnancům, kteří zůstávají na pracovišti a nejsou očkováni, se doporučuje, aby v rámci své odpovědnosti ke svým kolegům a k zaměstnavateli podstoupili test na COVID 19. V žádném případě nesmí vstupovat na pracoviště zaměstnanec, u něhož se projeví jakýkoliv příznak onemocnění COVID 19 (zvýšená tělesná teplota nad 37,3 °C, suchý kašel, zhoršené dýchání, ztráta chuti nebo čichu, zažívací obtíže apod.).


Čl. 6 - Desinfekce prostor

  1. Vedoucí odborů a dalších pracovišť rektorátu UK jsou povinni bez zbytečného odkladu nahlásit výskyt nákazy nebo podezření na výskyt nákazy, jakož i nařízenou karanténu příslušnému prorektorovi, kancléři a kvestorovi. Současně s oznámením musí být identifikovány i prostory a kanceláře, ve kterých je třeba provést desinfekci.

  2. Kvestor zajistí ve spolupráci se Správou budov a zařízení bez zbytečného odkladu dezinfekci dotčených kanceláří a společných prostor.


Čl. 7 - Připravenost k plnění případných omezení

Vedoucí odborů a dalších pracovišť jsou povinni sledovat mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vydávaná v souvislosti se současnou epidemiologickou situací. Pokud budou takovým opatřením zpřísněna epidemiologická opatření, zajistí neprodleně jejich realizaci v rámci svých kompetencí.


Čl. 8 - Součásti UK

Toto opatření se vztahuje vedle rektorátu i na další součásti UK, jejichž ředitelé nebyli pověřeni k jednání v pracovněprávních věcech, a to v rozsahu, v jakém je to možné s ohledem na nutnost zajištění hlavní a doplňkové činnosti dané součásti UK.


Čl. 9 - Závěrečné ustanovení

  1. Tímto opatřením se zrušuje opatření rektora č. 40/2020.

  2. Toto opatření rektora nabývá účinnosti dne 18. října 2021.
V Praze dne 15. října 2021

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.pdf ke staženíPoslední změna: 26. listopad 2021 17:01 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám