Opatření rektora č. 26/2021

Název:

Zásady pro sjednávání smluvní mzdy

K provedení:

Čl. 3 odst. 2 Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy

Gestor:

Personální odbor

Účinnost:

1. července 2021


Zásady pro sjednávání smluvní mzdy

Čl. 1

Na základě čl. 3 Vnitřního mzdového předpisu UK (dále jen „mzdový předpis“) stanovuji následující zásady pro přiznávání smluvní mzdy zaměstnancům UK:


 1. Mzdové ohodnocení formou smluvní mzdy se sjednává v pracovní smlouvě, popř. samostatnou dohodou v případech, v nichž pracovní poměr vznikl jmenováním.

 2. Smluvní mzdu lze poskytovat pouze zaměstnanci v pracovním poměru s pracovním úvazkem 0,5 a vyšším.

 3. V pracovní smlouvě (samostatné dohodě o smluvní mzdě) se vždy uvede

    a. 

  období, na které se smluvní mzda sjednává zpravidla na dobu trvání pracovní smlouvy, jde-li o pracovní smlouvu na dobu určitou, nebo na dobu pěti let, jde-li o pracovní smlouvu na dobu neurčitou,

    b. 

  zásada, že poskytování smluvní mzdy končí k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém o ukončení poskytování smluvní mzdy zaměstnanec požádal, vzdal se funkce, v souvislosti s níž byla smluvní mzda sjednána, nebo ve kterém podal výpověď z pracovního poměru,

    c. 

  zásada, že poskytování smluvní mzdy končí k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém zaměstnanec dostal výpověď nebo byl odvolán z funkce, v souvislosti s níž byla smluvní mzda sjednána,

    d. 

  mzdová třída, mzdový tarif, popř. osobní ohodnocení, které budou zaměstnanci náležet po ukončení poskytování smluvní mzdy, dojde-li k ukončení poskytování smluvní mzdy dříve než skončí pracovní poměr zaměstnance,

    e. 

  výše smluvní mzdy, případně další skutečnosti podle čl. 3 odst. 1 mzdového předpisu, přičemž výše smluvní mzdy nemůže být nižší než horní hranice tarifního rozpětí v tarifní třídě AP 4, jde-li o akademického, nebo VP3, jde-li o vědeckého, nebo L2, jde-li o pedagogického pracovníka, nebo než horní hranice tarifního rozpětí v tarifní třídě 8, jde-li o jiného zaměstnance.

 4. Smluvní mzdu lze sjednat se zaměstnancem, je-li to v zájmu fakulty nebo univerzity z důvodu

    a. 

  význačné vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti zaměstnance, nebo mimořádné vzdělávací činnosti zaměstnance, a jejího přínosu pro univerzitu nebo fakultu, jde-li o pedagogického pracovníka nebo vědeckého pracovníka,

    b. 

  zvláštního významu odborné činnosti zaměstnance pro univerzitu nebo fakultu, jde-li o hospodářsko-správního, nebo technického, anebo odborného pracovníka nebo

    c. 

  zaměstnance s rozsáhlou hospodářskou a řídící odpovědností.


Čl. 2

Toto opatření bylo projednáno s kladným stanoviskem v Akademickém senátu Univerzity Karlovy dne 25. června 2021.


Čl. 3

 1. Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. července 2021.

 2. Opatření rektora č. 28/2017 Zásady pro sjednávání smluvní mzdy ze dne 3. dubna 2017 se zrušuje.
V Praze dne 25. června 2021

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.pdf ke stažení
Poslední změna: 29. červen 2021 11:44 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám