Opatření rektora č. 20/2021

Název:

Soutěž vysoce kvalitních monografií na UK

K provedení:

-

Gestor:

OVaV

Účinnost:

14. května 2021

[zrušeno OR č. 14/2023]


Zásady soutěže vysoce kvalitních monografií na Univerzitě Karlově

Čl. 1 - Vyhlášení, způsob nominace a přijímání návrhů

 1. Hodnocení monografií se mohou zúčastnit všechny fakulty UK a další součásti UK, na které jsou v daném kalendářním roce v rámci rozpočtu UK rozdělovány prostředky institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj (dále jen „fakulty“).

 2. V běžném kalendářním roce se hodnotí monografie z předloňského kalendářního roku, které jsou evidovány v Registru informací o výsledcích (RIV).

 3. Fakulty vyberou ze své produkce maximálně 20 % monografií, které považují za nejhodnotnější, nejméně však jednu monografii.

 4. Ke každé nominované monografii se přikládá:

  • stručné zdůvodnění její vědecké excelence;

  • její recenze, jsou-li dosažitelné;

  • informace o výši autorského podílu části autorského týmu, který je z příslušné fakulty;

  • informace o tom, ve které komisi má být publikace hodnocena;

  • text nebo odkaz na dálkově přístupný text publikace1;


Čl. 2 - Hodnotitelské komise

 1. Rektor ustanoví dvě hodnotitelské komise – jednu pro humanitní a sociální vědy (dále jen „HUM+SOC“), druhou pro přírodní a lékařské vědy (dále jen „SCI+MED“).

 2. Členství v hodnotitelské komisi (dále jen „komise“) není slučitelné s funkcí rektora, prorektora, děkana nebo proděkana.

 3. Komise HUM+SOC bude zahrnovat po jednom odborníkovi z těchto fakult: Katolická teologická fakulta, Evangelická teologická fakulta, Husitská teologická fakulta, Právnická fakulta, Filozofická fakulta, Pedagogická fakulta, Fakulta sociálních věd, Fakulta humanitních studií, Ústav dějin a Archivu UK, Centrum teoretických studií a CERGE.

 4. Komise SCI+MED bude zahrnovat po jednom odborníkovi z těchto fakult: 1. lékařská fakulta, 2. lékařská fakulta, 3. lékařská fakulta, Lékařská fakulta v Plzni, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Farmaceutická fakulta, Přírodovědecká fakulta, Matematicko-fyzikální fakulta, Fakulta tělesné výchovy a sportu a Centrum pro otázky životního prostředí.

 5. Člen komise zastupuje fakultu, za kterou je nominován. Rektor může jmenovat členem komise i bývalého zaměstnance UK.

 6. Členové komisí se musí písemně zavázat k nepodjatému hodnocení prací výhradně dle jejich vědecké kvality.

 7. Činnost člena komise je honorována.

 8. Akademický senát UK nominuje do každé komise svého pozorovatele.


Čl. 3 - Proces hodnocení a určení finančního ocenění

 1. Každý člen komise přidělí hodnocené monografii celočíselný počet bodů, nejméně nula a nejvýše čtyři body. Publikace, které byly nominovány do soutěže, ale nejsou monografiemi, mohou být komisí zcela vyřazeny z hodnocení.

 2. Stejným počtem bodů smí každý hodnotitel hodnotit nejvýše třetinu hodnocených monografií v každé z komisí.

 3. Člen komise nesmí hodnotit publikace navržené z fakulty, za kterou je nominován.

 4. Výsledné hodnocení každé monografie je dáno průměrem bodů od příslušných hodnotitelů.

 5. Finanční ocenění může získat maximálně 35% nominovaných publikací v každé z komisí. Z toho důvodu se do součtu všech výsledných hodnocení dle odst. 5 nezapočítává hodnocení publikací, které finanční ocenění nezískají.

 6. Komise vypracovávají ke každé hodnocené monografii stručný posudek. V případě nezastoupené odbornosti se za účelem vypracování posudku mohou obrátit na nehlasujícího odborníka s hlasem poradním.

 7. Na podporu monografií hodnocených v běžném kalendářním roce se vyčleňuje částka stanovená v rozpočtu UK.

 8. Výsledky hodnocení monografií se zveřejňují do 31. května běžného kalendářního roku.2

 9. Prostředky dané finančním oceněním příslušných monografií se přidělují dané fakultě s tím, že všechny včetně případných odvodů musí být využity pro ocenění autora monografie, nebo části autorského týmu, která je z příslušné fakulty.3


Čl. 4 – Přechodná a závěrečná ustanovení

 1. Toto opatření nabývá účinnosti dnem 14. května 2021.

 2. Tímto opatřením rektora se zrušuje opatření rektora č. 59/2017.
V Praze dne 11. května 2021

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.pdf ke staženíPoznámky

1

Textem publikace se pro účely této soutěže myslí plný text publikace, pre-print, text druhé korektury a obecně jakýkoli text, který obsahově odpovídá publikovanému textu.

2

V roce 2021 se výsledky zveřejní do 31. 12. 2021.

3

Prostředky pro monografie oceněné v roce 2021 budou fakultám poukázány a vyčleněny v rozpočtu UK v roce 2022.


Poslední změna: 21. březen 2023 12:47 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám