Opatření rektora č. 14/2023

Název:

Zásady soutěže vysoce kvalitních monografií na UK

K provedení:

-

Gestor:

Odbor pro vědu a výzkum

Účinnost:

31. března 2023


Zásady soutěže vysoce kvalitních monografií na Univerzitě Karlově

Čl. 1 – Vyhlášení, způsob nominace a přijímání návrhů

 1. Hodnocení monografií se mohou zúčastnit všechny fakulty UK (dále jen „UK“) a další součásti UK, na které jsou vdaném kalendářním roce v rámci rozpočtu UK rozdělovány prostředky institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj (dále jen „fakulty“).

 2. V běžném kalendářním roce se hodnotí monografie z před loňského kalendářního roku, které jsou evidovány v Registru informací o výsledcích (RIV).

 3. Fakulty vyberou ze své produkce maximálně 20 % monografií, které považují za nejhodnotnější, nejméně však jednu monografii

 4. Ke každénominované monografii se přikládá:

  • stručné zdůvodnění její vědecké excelence;

  • její recenze, jsou-li dosažitelné;

  • informace o výši autorského podílu části autorského týmu, který je z příslušné fakulty;

  • informace o tom, ve které komisi má být publikace hodnocena;

  • text nebo odkaz na dálkově přístupný text publikace1.

 5. Do soutěže je možno nominovat pouze publikace, u kterých tvoří celkový autorský podíl zaměstnanců UK alespoň 50 %.


Čl. 2 – Hodnotitelské komise

 1. Rektor/rektorka ustanoví dvě hodnotitelské komise – jednu pro humanitní a sociální vědy (dálejen „HUM+SOC“), druhou pro přírodní a lékařské vědy (dále jen „SCI+MED“).

 2. Členství v hodnotitelské komisi (dále jen „komise“) není slučitelné s funkcí rektora/rektorky, prorektora/prorektorky, děkana/děkanky, proděkana/proděkanky neboředitele/ředitelky součásti.

 3. Komise HUM+SOC bude zahrnovat po jednom zástupci/zástupkyni z těchto fakult: Katolická teologická fakulta, Evangelická teologická fakulta, Husitská teologická fakulta, Právnická fakulta, Filozofická fakulta, Pedagogická fakulta, Fakulta sociálních věd, Fakulta humanitních studií, Ústav dějin a Archivu UK, Centrum teoretických studií a CERGE.

 4. Komise SCI+MED bude zahrnovat po jednom odborníkovi z těchtofakult: 1. lékařská fakulta, 2. lékařská fakulta, 3. lékařská fakulta, Lékařská fakulta v Plzni, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Farmaceutická fakulta, Přírodovědecká fakulta, Matematicko-fyzikální fakulta, Fakulta tělesné výchovy a sportu a Centrum pro otázky životního prostředí.

 5. Člen/členka komise zastupuje fakultu, za kterou je nominován/nominována. Rektor/rektorka můžejmenovat členem/členkou komise i bývalého zaměstnance/zaměstnankyni UK.

 6. Členové komisí se musí písemně zavázat k nepodjatému hodnocení prací výhradně dle jejich vědecké kvality.

 7. Činnost člena komise je honorována.

 8. Akademický senát UK nominuje do každé komise svého pozorovatele.


Čl. 3 – Proces hodnocení a určení finančního ocenění

 1. Každý člen/členka komise přidělí hodnocené monografii celočíselný počet bodů, nejméně nula a nejvýše čtyři body. Komise je nad to během svého zasedání oprávněna vyřadit z hodnocení ty nominace, které nesplňují atributy originálního odborného textu.2 Publikace, které nepřispívají k rozšíření vědeckého poznání, nebudou hodnoceny.

 2. Stejným počtem bodů smí každý člen/členka komise hodnotit nejvýše třetinu hodnocených monografií v každé z komisí.

 3. Člen/členka komise nesmí hodnotit publikace navržené z fakulty, za kterou je nominován/nominována.

 4. Výsledné hodnocení každé monografie je dáno průměrem bodů od příslušných členů/členek komise.

 5. Finanční ocenění může získat maximálně 35% nominovaných publikací v každé z komisí.

 6. Komise vypracovávají ke každé hodnocené monografii stručný posudek. V případě nezastoupené odbornosti se za účelem vypracování posudku mohou obrátit na nehlasujícího odborníka s hlasem poradním.

 7. Na podporu monografií hodnocených v běžném kalendářním roce se vyčleňuje částka stanovená v rozpočtu UK.

 8. Výsledky hodnocení monografií se zveřejňují do 30. června běžného kalendářního roku.


 9. Prostředky dané finančním oceněním příslušných monografií se přidělují dané fakultě s tím, že všechny včetně případných odvodů musí být využity pro ocenění autoramonografie, nebo části autorského týmu, která je z příslušné fakulty.Čl. 4 – Závěrečná ustanovení

 1. Toto opatření nabývá účinnosti dnem 31.března 2023.

 2. Tímto opatřením rektora se zrušuje opatření rektora č. 20/2021.


V Praze dne 16. března 2023

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

rektorka.pdf ke stažení

.doc ke staženíPoznámky

1

Textem publikace se pro účely této soutěže myslí plný text publikace, pre-print, text druhé korektury a obecně jakýkoli text, který obsahově odpovídá publikovanému textu.


2

Jednáse např. o sborníky, katalogy, publikace encyklopedického charakteru, edice, nebo takové, které neobsahují adekvátní poznámkový aparát, nebo jejich obsah sestává zásadním podílem ze statistických a jiných obecně přehledových dat.Poslední změna: 22. březen 2023 08:42 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám