Opatření rektora č. 17/2021

Název:

Pravidla pro poskytnutí mimořádné pomoci na investiční rozvoj fakult a dalších součástí UK

K provedení:

-

Gestor:

Ekonomický odbor

Účinnost:

15. května 2021

[Zrušeno OR č. 32/2023]


Pravidla pro poskytnutí mimořádné pomoci na investiční rozvoj fakult a dalších součástí UK

Čl. 1 - Úvodní ustanovení

Dle čl. 3 odst. 5 Principů rozdělování příspěvků a dotací na Univerzitě Karlově (dále jen „Principy“) schvalovaných Akademickým senátem UK pro každý kalendářní rok se vytvářejí zdroje na investiční rozvoj fakult a dalších součástí UK. Toto opatření v podrobnostech upravuje postup při podávání žádostí o mimořádnou pomoc z takto alokovaných zdrojů financování, jakož i postup posouzení a vyhodnocení žádostí včetně náležitostí rozhodnutí rektora UK.


Čl. 2 - Žádosti o mimořádnou pomoc

 1. Žádosti fakult a součástí UK o poskytnutí mimořádné pomoci na investiční rozvoj se podávají k rukám rektora ve dvou termínech, a to do konce dubna a do konce září daného kalendářního roku.

 2. Žádost musí obsahovat:

    a. 

  identifikaci fakulty nebo součásti UK,

    b. 

  identifikaci investiční akce, v rámci které je žádost podána,

    c. 

  údaje o způsobu financování investiční akce, zejména podílu vlastních zdrojů fakulty nebo součásti UK,

    d. 

  podrobné zdůvodnění podané žádosti s vysvětlením vzniku objektivních skutečností (zejm. změna legislativy, nárůst cen, potřeba víceprací, finanční možností dané fakulty nebo součásti UK, zajištění náhradních prostor apod.), které vedou k potřebě dodatečného financování investiční akce, a tím i podání žádosti,

    e. 

  návrh způsobu financování (čl. 4 Opatření).

 3. Žádosti se posuzují individuálně.

 4. Rektor podané žádosti předá k projednání a posouzení kvestorovi. Kvestor připraví podklady pro rozhodnutí rektora o žádostech, a to postupem dle čl. 3 Opatření.

 5. Kvestor je povinen žádosti projednat a posoudit vždy tak, aby rektor mohl návrhy rozhodnutí projednat na červnovém zasedání Akademického senátu UK pro žádosti podané do konce dubna a na listopadovém zasedání Akademického senátu UK pro žádosti podané do konce září.


Čl. 3 - Postup projednání a posouzení žádostí

 1. Kvestor jednotlivé žádosti nejprve posoudí z hlediska možnosti financování z jiných zdrojů, a to jak zdrojů interních (zejm. s využitím prostředků z fondů fakult a součástí UK v rámci tzv. cash poolingu, tak případně i zdrojů externích (úvěrové financování). Pokud některou ze žádostí bude možno profinancovat zcela nebo zčásti z vnitřních zdrojů, zprostředkuje kvestor uzavření dohody mezi příslušnými fakultami nebo součástmi UK o výši poskytnutého financování a způsobu jeho splácení. Využití vnitřních zdrojů UK může mít pouze formu vratné zápůjčky.

 2. Pokud nelze využít zdrojů dle předchozího odstavce, pozve kvestor zástupce dotčených fakult a součástí UK k projednání všech podaných žádostí. K projednání žádostí může kvestor přizvat zástupce ekonomického odboru RUK, zástupce odboru výstavby RUK, zástupce odboru projektové podpory RUK (pokud jsou v rámci investiční akce využívány dotační nebo projektové prostředky).

 3. V rámci projednání žádostí budou zevrubně posouzeny důvody pro přiznání pomoci v rámci jednotlivých žádostí a bude projednán způsob financování, a to jak ve vztahu k jednotlivým žádostem, tak i souboru všech žádostí (čl. 4 Opatření).

 4. Na základě projednání žádostí předloží kvestor rektorovi návrh rozhodnutí o jednotlivých žádostech.


Čl. 4 - Způsob financování

 1. Mimořádná pomoc na investiční rozvoj může být poskytnuta formou zápůjčky, formou nevratného příspěvku nebo kombinací obou.

 2. Při rozhodování o žádostech dbá rektor na to, aby celkový rozsah nových závazků ze zápůjček v daném kalendářním roce odpovídal alespoň výši jedné poloviny zdrojů na investiční rozvoj, které byly pro daný kalendářní rok Akademickým senátem UK v rámci Principů alokovány.


Čl. 5 - Rozhodnutí rektora

 1. Rektor rozhodne o každé žádosti individuálně. Rektor však při přijímání rozhodnutí přihlíží i ke struktuře a obsahu ostatních žádostí a zejména pak i k předpokládanému a očekávatelnému investičnímu rozvoji UK, jeho prioritám a strategickým cílům, a to v krátkodobém i dlouhodobém horizontu.

 2. Rektor může žádost ponechat v navrhované podobě, může výši pomoci snížit nebo změnit způsob financování (čl. 4 Opatření), než jak byl navržen v žádosti. V odůvodněných případech může rektor žádost zcela odmítnout. Rektor informuje o tomto záměru dotčenou fakultu nebo součást UK před projednáním žádosti v Akademickém senátu UK.

 3. Rektor předloží jednotlivé žádosti a návrhy rozhodnutí o nich Akademickém senátu UK.

 4. Rektor vydá rozhodnutí na základě vyjádření Akademického senátu UK.

 5. Pokud je mimořádná pomoc poskytována formou vratné zápůjčky, musí být obsahem rozhodnutí vždy i postup splácení ve formě závazného splátkového kalendáře.


Čl. 6 - Závěrečné ustanovení

Toto opatření nabývá účinnosti dne 15. května 2021.V Praze dne 3. května 2021

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.pdf ke staženíPoslední změna: 26. červen 2023 20:38 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám