Opatření rektora č. 2/2021

Název:

Přiznávání stipendia v akutní tíživé situaci studenta na UK

K provedení:

Čl. 9 odst. 1 věta druhá Stipendijního řádu UK ve znění pozdějších předpisů

Gestor:

OSZS

Účinnost:

1. února 2021


Přiznávání stipendia v akutní tíživé situaci studenta na UK

Čl. 1 - Úvodní ustanovení

 1. Toto opatření rektora stanovuje podmínky přiznávání stipendia v případě akutní tíživé situace studenta Univerzity Karlovy (dále jen „student“) jako stipendia v případech zvláštního zřetele hodných podle ustanovení § 91 odst. 2 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), a čl. 9 odst. 1 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy (dále jen „stipendium“ a „Stipendijní řád“).

 2. Stipendium je určeno studentům, kteří se bezprostředně ocitli v závažné tíživé životní situaci v případě, že není možné využít žádný z jiných nástrojů pomoci, nebo je jejich použití pro účinnou pomoc studentovi nedostatečné.


Čl. 2 - Stipendium

 1. O přiznání stipendia rozhoduje na žádost studenta v souladu s tímto opatřením rektora děkan podle podmínek upravených ve vnitřním předpise fakulty podle čl. 4 odst. 2 Stipendijního řádu nebo rektor. Student může podat ve stejné věci jednu žádost u děkana a jednu žádost u rektora. Fakulta o žádosti studenta u děkana bez zbytečného odkladu informuje vedoucí Centra Carolina v rámci UK Pointu (dále jen „Centrum Carolina“). Centrum Carolina o žádosti studenta u rektora bez zbytečného odkladu informuje děkana fakulty, na které je student zapsán ke studiu.

 2. Děkan nebo rektor vydá na základě zvážení všech okolností případu rozhodnutí o žádosti o přiznání stipendia bez zbytečného odkladu. V případě souběhu řízení o žádosti ve stejné věci u děkana a rektora vyčká před vydáním rozhodnutí rektor právní moci rozhodnutí děkana.

 3. Výši stipendia stanoví děkan nebo rektor tak, aby stipendium umožnilo účinnou pomoc studentovi v jeho akutní tíživé situaci.

 4. Stipendium je vypláceno jednorázově, a to bezhotovostním převodem na účet studenta. Ve výjimečných případech může děkan nebo rektor povolit jinou formu výplaty.

 5. Celkový limit částky stipendia, kterou lze studentovi přiznat v daném akademickém roce, je 100 000 Kč. Do této částky se započítává stipendium přiznané jak děkanem, tak rektorem.

 6. Student je povinen uvést v žádosti o přiznání stipendia pravdivě všechny informace a skutečnosti, které mohou být rozhodné pro přiznání stipendia. Zejména z jakého důvodu o stipendium žádá, tj. popis akutní tíživé situace, ve které se nachází nebo mu bezprostředně hrozí, a dále jakým způsobem očekává, že mu přiznání stipendia pomůže situaci překonat. Student je povinen tyto skutečnosti doložit, pokud je to možné. Dále doloží čestné prohlášení o tom, zda žádost podává i u rektora či děkana. Po zahájení řízení je student povinen neprodleně informovat děkana nebo rektora o všech nových informacích a skutečnostech, které by mohly být rozhodné pro posouzení jeho žádosti o přiznání stipendia, a to až do okamžiku právní moci rozhodnutí o žádosti. Zaviněné porušení této povinnosti může být důvodem pro postup podle Disciplinárního řádu Univerzity Karlovy.

 7. Na přiznání stipendia není právní nárok.

 8. Stipendium nelze studentovi přiznat ani vyplácet v případě překážek podle čl. 13 Stipendijního řádu, nebo pokud jsou dány důvody pro ukončení studia.


Čl. 3 - Přiznávání stipendia rektorem

 1. O stipendium může žádat student, který se ocitl v akutní tíživé situaci zejména v souvislosti s

    a. 

  osiřením,

    b. 

  péčí o závislou osobu,

    c. 

  mateřstvím nebo rodičovstvím,

    d. 

  závažnými zdravotními důvody,

    e. 

  zásahem živelní nebo jiné pohromy nebo havárie,

    f. 

  tím, že se stal obětí nezaviněného trestného činu

  nebo mu taková situace bezprostředně hrozí.

 2. Žádost o přiznání stipendia se podává u rektora prostřednictvím podatelny rektorátu a v průběhu celého kalendářního roku.

 3. Stipendium vyplácí rektorát podle podmínek stanovených v rozhodnutí rektora o přiznání stipendia.

 4. Administrativní a organizační zabezpečení posuzování žádostí o přiznání stipendia rektorem zajišťuje Centrum Carolina.


Čl. 4 - Závěrečné ustanovení

Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. února 2021.V Praze dne 27. ledna 2021

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor


.pdf ke stažení
Poslední změna: 1. únor 2021 13:51 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám