Opatření rektora UK č. 16/2001

Název:

Změna opatření č. 8/2000

K provedení:

-

Účinnost:

1. září 2001


Změna opatření č. 8/2000


Opatření rektora č. 8/2000, Zásady vnitřního grantového systému Univerzity Karlovy v Praze, se mění takto:

V Části ad IV., odstavec 6 se v první větě za slova "či nikoliv" doplňuje středník a slova "tato skutečnost musí být uvedena v závěrečném písemném hodnocení splnění projektu." a druhá věta zní: "Pokud je projekt v závěrečném hodnocení posouzen jako nesplněný z jiných, než závažných objektivních důvodů, nelze po dobu následujících tří let udělit grantový projekt témuž hlavnímu řešiteli, nerozhodne-li rektor v případech hodných zvláštního zřetele jinak."


V Praze dne 19. června 2001


prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., v.r.

rektor


Poslední změna: 21. leden 2018 23:27 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám