Opatření rektora UK č. 12/2001

Název:

Zřízení Komise pro problematiku návykových látek na Univerzitě Karlově v Praze

K provedení:

zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, a k doplnění opatření rektora č. 7/2000

Účinnost:

1. červen 2001


Zřízení Komise pro problematiku návykových látek na Univerzitě Karlově v Praze


Čl. 1

 1. K zlepšení podmínek pro vzájemné informování a spolupráci osob pověřených výkonem činností, jimiž jsou plněny povinnosti uložené Univerzitě Karlově v Praze zákonem č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, zřizuji na základě doporučení kolegia rektora jako svůj poradní orgán Komisi pro problematiku návykových látek na UK (dále jen "komise").

 2. Předsedou komise je odpovědná osoba ustanovená podle čl. 2 odst. 2 opatření č. 7/2000, členy komise jmenuji vždy na období jednoho roku osoby pověřené plněním úkolů nezbytných k dodržování zákona č. 167/1998 Sb. podle čl. 3 odst. 1 opatření č. 7/2000 a další osoby podle návrhu děkanů fakult, popř. ředitelů dalších součástí UK.

 3. Komise projednává problematiku:

  • vývoje potřeb jednotlivých druhů a množství návykových látek a souladu těchto potřeb s množstvím návykových látek skladovaných na pracovištích UK,

  • stavu evidence a dokumentace zacházení s návykovými látkami na pracovištích UK,

  • dodržování opatření k zajištění bezpečného skladování návykových látek a zneškodňování nepoužitelných návykových látek,

  • seznámení zaměstnanců nakládajících s návykovými látkami s pokyny pro tuto činnost a jejich dodržování,

  • spolupráce pověřených osob, odpovědné osoby a odboru vědy RUK při plnění povinností UK podle zákona č. 167/1998 Sb..


Čl. 2

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1.6.2001.


V Praze dne 22. května 2001

prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., v.r.

rektor


Poslední změna: 21. leden 2018 23:27 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám