Opatření rektora UK č. 10/2001

Název:

Ceny studentům udělované z prostředků Univerzity Karlovy

K provedení:

čl. 4 odst. 1 Řádu pro udělování cen studentům Univerzity Karlovy

Účinnost:

14. květen 2001

[Zrušeno OR č. 48/2017]Univerzita Karlova


Ceny studentům udělované z prostředků Univerzity Karlovy


Část I.

Cena rektora pro nejlepší absolventy Univerzity Karlovy


Čl. 1


Cena rektora Univerzity Karlovy pro nejlepší absolventy Univerzity Karlovy (dále jen "Cena") může být udělena vynikajícím studentům bakalářského studijního programu nebo magisterského studijního programu v závěru jejich studia, kteří v průběhu studia dosáhli mimořádných výsledků ve vědecké, výzkumné, sportovní nebo kulturní činnosti.


Čl. 2


Cenu může být každoročně udělena jednomu studentovi bakalářského studijního programu a jednomu studentovi magisterského studijního programu v oborech:

Cena prof. MUDr. Karla Weignera - lékařské obory

(1.LF, 2.LF, 3.LF, LFPL, LFHK)

Cena prof. JUDr. Karla Engliše - společenskovědní obory

(PF, FF, FSV, FHS)

Cena prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského - přírodovědní obory

(FaF, PřF, MFF, FTVS)

Cena Josefa Dobrovského - teologické obory

(KTF, ETF, HTF)

Cena prof. PhDr. Václava Příhody - učitelské studium

(PedF, FTVS, MFF, PřF).


Čl. 3


 1. Jednotlivé návrhy posuzují oborové komise. Oborová komise se zřizuje pro každý obor (čl. 2).

 2. Členy komisí a předsedy jmenuje na návrh děkanů fakult rektor. Každá fakulta je v příslušné komisi zastoupena jedním členem.

 3. Návrhy na udělení Ceny zasílají fakulty odboru pro studium a záležitosti studentů rektorátu (dále jen "odboru") ve lhůtě stanovené prorektorem pro sociální záležitosti studentů.

 4. Písemný návrh obsahuje :

  • jméno, příjmení studenta, datum narození, bydliště

  • název studijního programu a studijního oboru

  • studijní výsledky a hodnocení průběhu studia

  • seznam publikovaných prací, přehled přednášek, odborných článků nebo jiné doklady o dosažených výsledcích ve vědecké,výzkumné, sportovní nebo kulturní činnosti

  • zdůvodnění návrhu na udělení Ceny

 5. Oborové komise posoudí obdržené návrhy a ve stanoveném termínu předloží rektorovi návrhy na ocenění v podobě pořadí jednotlivých uchazečů. Komise též vždy navrhne výši Ceny.

 6. Komise si může prostřednictvím odboru vyžádat další vyjádření navrhovatele pro potřebu posouzení návrhu.

 7. O udělení Ceny a její výši rozhoduje rektor.


Čl. 4


 1. Cena je stanovena pro studenta bakalářského studijního programu minimálně ve výši 6 000,- Kč a pro studenta magisterského studijního programu minimálně ve výši 10 000,-Kč. Cena je hrazena z prostředků Univerzity Karlovy.

 2. Cena je spolu s diplomem rektora předána na zasedání vědecké rady Univerzity Karlovy. Cenu lze předat pouze v případě řádného ukončení studia, jinak, při dodržení této podmínky, bude Cena udělena dalšímu v pořadí.


Část II.

Mimořádná cena rektora pro studenty Univerzity Karlovy


Čl. 5


Mimořádná cena rektora pro studenty Univerzity Karlovy se uděluje:

  a. 

za čin, popřípadě činnost, vykonaný během studia a prokazující mimořádnou občanskou statečnost nebo obětavost,

  b. 

za dosažení mimořádných výsledků v průběhu studia v oblasti vědy či výzkumu nebo

  c. 

za mimořádně vysoké ocenění při provozování kulturních či uměleckých aktivit nebo za skvělé sportovní výsledky v mezinárodním soutěžení.


Čl. 6


 1. Zdůvodněný návrh na udělení ceny předkládá rektorovi děkan fakulty. Může tak učinit i na návrh společenské, sportovní a kulturní organizace, či další instituce.

 2. O udělení ceny a její výši rozhoduje rektor.


Čl. 7


 1. Cena je stanovena ve výši minimálně 15 000,- Kč. Je hrazena z prostředků Univerzity Karlovy.

 2. Cena je udílena příležitostně. Laureátovi je slavnostně předána spolu s dopisem rektora na zasedání vědecké rady Univerzity Karlovy.


Část III.

Závěrečná ustanovení


Čl. 8


 1. Zrušují se výnosy rektora ze dne 27.1.1995 a 26.5.1995.

 2. Toto opatření nabývá účinnosti dnem 14. května 2001.V Praze dne 14. května 2001


prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., v.r.

rektor UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:27 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám