Opatření rektora UK č. 19/2001

Název:

Poskytování informací na Univerzitě Karlově v Praze

K provedení:

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Účinnost:

1. říjen 2001


Poskytování informací na Univerzitě Karlově v Praze


Tímto opatřením se konkretizuje postup při poskytování informací na Univerzitě Karlově v Praze podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen zákon).


Čl. 1

Univerzita Karlova v Praze (dále jen UK) je podle zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění (zákon o vysokých školách) veřejnou vysokou školou, která uskutečňuje vzdělávací, vědeckou, výzkumnou nebo další tvůrčí činnost.


Čl. 2

 1. UK se člení na fakulty, další součásti a rektorát.

 2. Vnitřní předpisy UK, upravující organizační strukturu UK a konkretizující podmínky a principy její činnosti, jakož i určující pravidla jednání orgánů UK, a opatření rektora provádějící tyto přepisy jsou uveřejněny na webovské stránce UK www.cuni.cz (dále jen domácí stránka UK).

 3. Vnitřní předpisy fakult a dalších součástí UK jsou dostupné z domácí stránky UK.


Čl. 3

 1. Informace týkající se působnosti orgánů fakulty podle § 24 zákona o vysokých školách poskytují fakulty UK. Informace týkající se činnosti dalších součástí (zejména čl. 3 odst. 7 Statutu UK) poskytují tyto součásti.

 2. Týká-li se požadovaná informace více fakult nebo dalších součástí, zasílá se příslušná žádost každé dotčené součásti UK.


Čl. 4

 1. Nejde-li o věc podle čl. 3, podává se žádost o poskytnutí informace podle zákona prostřednictvím pošty na adresu Rektorát Univerzity Karlovy v Praze, Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1.

 2. Tuto žádost lze též podat osobně v podatelně na téže adrese. Žádost lze i poslat faxem na č 02/24210695 nebo e-mailovou poštou na adresu inform@ruk.cuni.cz .

 3. Výše uvedeným způsobem lze uplatnit i další podání podle příslušných ustanovení zákona.


Čl. 5

 1. Podání musí mít náležitosti uvedené v § 14 odst. 2 zákona s tím, že jde-li o podání doručené faxem nebo e-mailovou poštou, musí též obsahovat údaje umožňující ověření totožnosti žadatele. V opačném případě se podání nepovažuje za žádost ve smyslu zákona a bude podle § 14 odst. 2 odloženo.

 2. V záhlaví žádosti (u e-mailové pošty v "Subject") musí být vždy uvedeno, že jde o žádost o poskytnutí informace podle zákona.

 3. Podání zaslané na adresu podle čl. 4 odst. 1 a spadající do působnosti fakulty nebo další součásti UK (čl. 3), bude na součást neprodleně postoupeno. Na podání podle čl. 3 se nevztahují ust. čl. 6 až 8.


Čl. 6

 1. Ve věci poskytování informací podle zákona na základě písemných žádostí (včetně žádostí podaných faxem nebo e-mailovou poštou), nejde-li o vydávání rozhodnutí podle čl. 7 nebo čl. 9, jedná jménem UK kancléř.

 2. Vyřizování písemných žádostí podle odstavce 1 o poskytnutí informace zabezpečuje ve lhůtách stanovených zákonem a způsobem v zákoně a v tomto opatření uvedeným kontrolní oddělení rektorátu UK. Toto oddělení též zabezpečuje evidenci záznamů o doručených žádostech a jejich vyřízení.

 3. Je-li pro vyřízení žádosti třeba součinnosti jiného odboru rektorátu UK, popřípadě součásti UK, poskytne tento na vyžádání potřebné informace kontrolnímu oddělení rektorátu UK obratem.

 4. Ústně podané žádosti (osobně či telefonicky) vyřizují věcně příslušné odbory rektorátu UK. Nepovažuje-li žadatel odpověď za dostatečnou může podat svou žádost písemně.


Čl. 7

Rozhodnutí o neposkytnutí požadované informace, nebo poskytnutí jen částečném (§ 15 zákona) vydává na návrh kancléře jménem UK kvestor. Toto rozhodnutí se vyhotovuje písemně a doručuje se do vlastních rukou žadatele.


Čl. 8

 1. Po obdržení žádosti o poskytnutí informace se provede kalkulace odhadu nákladů na její vyřízení. Tato kalkulace se provádí v souladu se zákonem a dalšími právními předpisy a podle sazebníku, který je uveden v příloze tohoto opatření. Má-li skutečná výše nákladů na vyřízení žádosti překročit odhad nákladů o více než 15 %, je třeba o tom žadatele uvědomit.

 2. Nepřesáhne-li odhad nákladů částku 100 Kč, náhrada nákladů se nevyžaduje, v opačném případě se žadateli odhad nákladů sdělí s dotazem, zda na žádosti trvá.

 3. Po zpracování vyžádané informace se žadatel písemně vyzve k zaplacení skutečné výše úhrady nákladů a zaslání dokladu o jejím splacení. Po obdržení tohoto dokladu žadateli informaci bez prodlení poskytne.

 4. Je-li odhad nákladů vyšší než 3000 Kč, vyžaduje se splacení zálohy na úhradu nákladů ve výši 30-50% odhadu nákladů. Splacením této úhrady je podmíněno zahájení zpracovávání požadované informace.

 5. Kalkulaci odhadu nákladů a skutečnou výši úhrady nákladů schvaluje vedoucí ekonomického odboru rektorátu, nebo, jde-li o částky nad 3000 Kč, kvestor UK.

 6. Výše uvedené platby se provádí převodem na účet č. 84735-011/0100, v.s. 991301 .

 7. Lhůty pro poskytnutí informace se poté, kdy je žadateli zasláno oznámení podle odstavce 1, 2, 3 nebo 4 a doby než je doručena jeho odpověď, staví.


Čl. 9

 1. Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace vydaném podle čl. 7 nebo vydaném orgánem fakulty anebo další součásti UK lze ve lhůtě a způsobem stanoveným v § 16 zákona podat odvolání.

 2. Odvolání se podává rektorovi UK prostřednictvím subjektu, který napadené rozhodnutí vydal, a to výhradně písemně.

 3. Odvolání musí vždy obsahovat jméno a příjmení žadatele, adresu, kopii rozhodnutí o odmítnutí žádosti a sdělení, v čem je spatřováno porušení zákona nebo jiných právních předpisů a podpis. V záhlaví odvolání musí být uvedeno, že jde o odvolání ve věci poskytnutí informace podle zákona.

 4. Subjekt, který napadené rozhodnutí vydal, může odvolání svým novým rozhodnutím v plném rozsahu vyhovět. V opačném případě odvolání spolu se spisovým materiálem neprodleně postoupí rektorovi.

 5. Neobsahuje-li odvolání údaje podle odstavce 3, nebo bylo-li podáno opožděně, bude rektorem odloženo.

 6. O řádně podaném odvolání rozhodne rektor UK do 15 dnů od jeho doručení; poklady pro toto rozhodnutí zpracovává kontrolní oddělení rektorátu. Pro součinnost s tímto oddělením platí obdobně čl. 6.

 7. Rektor zruší napadené rozhodnutí, bylo-li vydáno v rozporu se zákonem nebo jinými právními předpisy, v takovém případě se věc postupuje k novému vyřízení, přičemž právním názorem rektora je subjekt, který původní rozhodnutí vydal, vázán. V opačném případě rektor odvolání zamítne.

 8. Rozhodnutí rektora je konečné a doručuje se ve lhůtě podle § 16 zákona do vlastních rukou.


Čl. 10

 1. Děkani fakult a ředitelé součástí do 30 dnů ode dne účinnosti tohoto opatření stanoví svým opatřením postup při poskytování informací na fakultě nebo další součásti UK. Toto opatření musí obsahovat náležitosti podle zákona a být v souladu s tímto opatřením.

 2. Opatření děkanů a ředitelů součástí se v jednom výtisku zašle kontrolnímu oddělení rektorátu a zveřejní v souladu s § 5 zákona.


Čl. 11

 1. Metodickou pomoc fakultám a dalším součástem při poskytování informací podle zákona zabezpečuje kontrolní oddělení rektorátu.

 2. Fakulty a další součásti poskytnou kontrolnímu oddělení rektorátu výroční přehled o podaných a vyřízených žádostech v termínu a způsobem tímto oddělením vyžádaným.


Čl. 12

Zpráva o činnosti UK v oblasti poskytování informací (§ 18 zákona) je součástí výroční zprávy o činnosti UK, vydávané podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona o vysokých školách.


Čl. 13

 1. Toto opatření se zveřejňuje na úřední desce UK a domácí stránce UK.

 2. Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. října 2001.


V Praze dne 25. září 2001


prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., v.r.

rektorPříloha


Sazebník úhrad

Hodina kvalifikované odborné práce     

200 Kč

Hodina administrativní a pomocné práce     

115 Kč

Věcné náklady

     fotokopie A4

1 Kč

     CD

55 Kč

     korespondence

cena obálky + poštovné

     cestovné

dle platných právních předpisů

Náklady, které univerzitě v souvislosti s pořizováním informace vzniknou vůči třetí straně, se účtují v plné výši.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:27 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám