Opatření rektora UK č. 24/2001

Název:

Hodnocení výzkumných záměrů na Univerzitě Karlově

K provedení:

přílohy k usnesení vlády ČR č. 281/1998, část III, bod 4/a

Účinnost:

14. prosinec 2001


Hodnocení výzkumných záměrů na Univerzitě Karlově

 1. Toto opatření vydávám v souladu s pokynem MŠMT ze dne 6.10.1999 a ve smyslu ustanovení přílohy k usnesení vlády č.281/1998 - Pravidla hodnocení výzkumných záměrů a výsledků organizací pro poskytování institucionální podpory výzkumu a vývoje, část III., bod 4/a.

 2. Hodnocení výzkumných záměrů Univerzity Karlovy za rok 2001 proběhne na fakultách a součástech UK formou oponentních řízení hlavních řešitelů před vědeckými radami jejich fakult (součástí). Cílem hodnocení by měla být zejména činnost řešitelského týmu za hodnocené období, a přehled případných dílčích výstupů.

 3. Pro řízení před vědeckou radou fakulty (součásti) je třeba připravit a předložit:

    a. 

  průběžnou hodnotící zprávu o již dosažených výsledcích; zpráva se požaduje v max. celkovém rozsahu 4 stran formátu A 4. Tato zpráva bude podávat stručný přehled o pracích realizovaných v rámci projektu, s podrobnějšími údaji o roce 2001, zda se postupuje v souladu se zněním původního návrhu projektu. (Ke zprávě je možno přiložit ještě event. přílohy, shledá-li to hlavní řešitel užitečným.) Rozsah hodnotící zprávy je podobně jako v loňském roce omezen s ohledem na velký počet výzkumných záměrů, které se na Univerzitě Karlově řeší.

    b. 

  podrobné a průkazné vyúčtování finančních prostředků, které byly pro rok 2001 na tento výzkumný záměr přiděleny k datu 31.12.2001. Kromě hlavního řešitele potvrdí správnost tohoto vyúčtování též tajemník fakulty a děkan (ředitel součásti).

 4. Vědecké rady fakult (součástí), na nichž bude projednáno hodnocení výzkumných záměrů, proběhnou v termínu do 31.1.2002. K tomuto datu budou předloženy hodnotící zprávy spolu s vyúčtováním rektorovi UK spolu se zápisy vědeckých rad, obsahujícími hodnocení výzkumných záměrů a znění přijatých závěrů. Vědecké rady by se při této příležitosti měly také vyjádřit na základě návrhů hlavních řešitelů, popř. dle vlastního uvážení, i k event. modifikacím výzkumných záměrů pro rok 2002. Na základě těchto vědeckých rad je třeba zohlednit i připomínky a závěry, plynoucí z výsledků oponentur, prováděných na úrovni zadavatele (MŠMT).

 5. Hodnotící zprávy budou předloženy spolu s vyúčtováním na disketě ve formátu "rtf" a jednou též spolu s požadovanými podpisy v tištěné podobě.

 6. Děkani fakult (ředitelé součástí) zašlou požadované materiály k výzkumným záměrům spolu se zápisem VR a průvodním dopisem k rukám rektora do 31.1.2002.


V Praze dne 14. prosince 2001


prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., v.r.

rektorPoslední změna: 21. leden 2018 23:27 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám