Opatření rektora UK č. 39/2009

Název:

Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací

K provedení:

Čl. 18a odst. 7 Studijního a zkušebního řádu UK a čl. 6a odst. 7 Rigorózního řádu UK

Účinnost:

14. prosinec 2009

(změněno Opatřením 4/2010 a zrušeno Opatřením 6/2010)


Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací


Čl. 1

Úvodní ustanovení


 1. Toto opatření upravuje podrobnosti o zpřístupnění závěrečných prací, u kterých proběhla obhajoba1, prostřednictvím elektronické databáze2.

 2. Elektronická databáze závěrečných prací (dále jen "databáze") se na Univerzitě Karlově v Praze (dále jen "UK") centrálně zpřístupňuje na adrese http://is.cuni.cz/IS-139.html3.


 3. Na adrese uvedené v odstavci 2 se zpřístupňuje text závěrečné práce, texty příloh této práce, abstrakt práce4, posudky na práci, výsledek obhajoby a další údaje o závěrečné práci a její obhajobě stanovené v opatření rektora podle čl. 4 odst. 1.

1 Jde o práce bakalářské, diplomové, disertační a rigorózní.

2 Viz čl. 18a Studijního a zkušebního řádu UK a čl. 6a Rigorózního řádu UK.

3 Do vytvoření nové podoby se ke zpřístupnění využívá Digitální univerzitní repozitář UK provozovaný v systému DigiTool.

4 Čl. 18a odst. 9 Studijního a zkušebního řádu UK a čl. 6a odst. 9 Rigorózního řádu UK.


Čl. 2

Přístup do databáze

 1. Do databáze lze nahlížet anonymně, nebo neanonymně.

 2. V rámci anonymního přístupu nelze nahlížet do textu závěrečné práce, příloh nebo posudků.

 3. Neanonymní přístup je možný buď prostřednictvím přihlašovacích údajů z Centrální autentizační služby UK (osoby se studijním, pracovněprávním nebo jiným evidovaným vztahem k UK), nebo prostřednictvím registrace. Platnost jedné registrace pro přístup do databáze je jeden rok.

 4. Podmínkou přístupu k textům závěrečných prací, příloh nebo posudků je vyjádření souhlasu a závazku nahlížející osoby s tím, že získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora5.

5 Čl. 18 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu UK a čl. 6a odst. 3 Rigorózního řádu UK.

Čl. 3

Závěrečné práce zvláštní povahy, přílohy

 1. Text závěrečné práce, jejíž odevzdání v elektronické podobě vylučuje její povaha (např. některá umělecká díla), se do databáze neukládá.

 2. Přílohy závěrečné práce, pokud obsahují údaje, jejichž zveřejnění není možné (např. v případě, kdy tak stanoví právní předpisy nebo smlouva mezi univerzitou a dalším subjektem, který pro zpracování práce poskytl své interní informace), se do databáze ukládají, ale budou ze zpřístupňování vyloučeny, neodporuje-li tento postup právním předpisům.Čl. 4

Ukládání závěrečných prací do databáze

 1. Podrobnosti o ukládání závěrečných prací, u kterých proběhne obhajoba po 28. únoru 2010, do databáze budou upraveny dodatkem k tomuto opatření a v případě potřeby též metodickým materiálem.

 2. Podrobnosti o ukládání závěrečných prací, u kterých proběhla obhajoba v období od 1. ledna 2006 do 28. února 2010, do databáze včetně příslušného harmonogramu budou upraveny dodatkem k tomuto opatření a v případě potřeby též metodickým materiálem6.

6 Do zveřejnění těchto předpisů lze pro ukládání těchto prací využít např. materiálu "Archivace a zveřejňování elektronické podoby vysokoškolských kvalifikačních prací na Univerzitě Karlově" zaslaného na fakulty dne 2.12.2009.
V Praze dne 11. prosince 2009

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor


.doc ke stažení


Poslední změna: 21. leden 2018 23:25 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám