Opatření rektora UK č. 25/2009


Název:

Poskytování příspěvku univerzity na stravování ze sociálního fondu

K provedení:

Čl. 16b odst. 3 písm. c) a d) přílohy č. 8 Statutu Univerzity Karlovy

Účinnost:

1. červenec 2009

[zrušeno OR č. 30/2018]


Poskytování příspěvku univerzity na stravování ze sociálního fondu


Čl. 1

Úvodní ustanovení


Tímto opatřením se stanoví podmínky pro přiznávání příspěvku ze sociálního fondu zaměstnanci univerzity na účely vymezené v čl. 16b odst. 2 písm. c) a d) přílohy č. 8 Statutu Univerzity Karlovy (dále jen „univerzita“ a „Pravidla hospodaření“).Čl. 2

Příspěvek na stravování ve stravovacím zařízení univerzity


 1. Zaměstnanci univerzity,

    a. 

  který je v pracovním poměru vůči univerzitě a

    b. 

  odpracuje za směnu na dané součásti alespoň 4 hodiny nepřetržité práce,

  lze na dané součásti univerzity poskytnout příspěvek univerzity na stravování ze sociálního fondu podle čl. 16b odst. 2 písm. c) Pravidel hospodaření.

 2. Stravovacím zařízení univerzity se rozumí stravovací zařízení univerzity provozované univerzitou nebo stravovací zařízení univerzity provozované prostřednictvím jiných subjektů.

 3. Příspěvek na stravování ve stravovacím zařízení univerzity lze poskytnout až do výše celkové ceny jídla.

 4. Příspěvek podle odstavce 1 hradí za zaměstnance fakulta nebo další součást univerzity tomu stravovacímu zařízení univerzity, ve kterém se zaměstnanec stravuje, a to maximálně do výše počtu jídel, které zaměstnanec odebral v souladu s tímto opatřením.


Čl. 3

Příspěvek na stravování v cizím stravovacím zařízení

nebo prostřednictvím poukázek na stravování


 1. Zaměstnanci univerzity,

    a. 

  který je v pracovním poměru vůči univerzitě a

    b. 

  odpracuje za směnu na dané součásti alespoň 4 hodiny nepřetržité práce a současně mu v průběhu směny nevznikl nárok na stravné podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů,

  lze na dané součásti univerzity poskytnout příspěvek univerzity na stravování ze sociálního fondu podle čl. 16b odst. 2 písm. d) Pravidel hospodaření.

 2. Výše příspěvku může činit maximálně 55% ceny jednoho jídla. Takto vypočtená výše příspěvku nesmí být ale vyšší než činí hodnota 70% stravného vymezeného v § 176 odst. 1 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

 3. Příspěvek na stravování v cizím stravovacím zařízení nebo prostřednictvím poukázek na stravování hradí za zaměstnance fakulta nebo další součást univerzity.Čl. 4

Společná ustanovení


 1. Při směně nepřesahující deset a půl hodiny nemůže být zaměstnanci univerzity poskytnut v rámci jednoho dne vícenásobný příspěvek na stravování podle čl. 2, nebo podle čl. 3 ani příspěvek současně podle čl. 2 a čl. 3.

 2. Při směně přesahující deset a půl hodiny má zaměstnance nárok na další příspěvek univerzity na stravování ze sociálního fondu, a to buď podle čl. 2 nebo čl. 3.

 3. Neuplatněný nárok na příspěvek podle čl. 2 a čl. 3 nelze zpětně přiznat vyjma příspěvku na stravování prostřednictvím poukázek.

 4. Neuplatněný nárok na příspěvek na stravování prostřednictvím poukázek podle čl. 3 lze přiznat zpětně v průběhu kalendářního roku, avšak nejpozději do termínu pro předání všech podkladů pro závěrečné účtování účetních operací běžného kalendářního roku.

 5. Příspěvky na stravování podle čl. 2 nebo čl. 3, které uplatnil zaměstnanec v rozporu s podmínkami pro jejich nárok, musí zaměstnanec bezprostředně vrátit. Způsob a termín pro vrácení stanoví svým opatřením děkan fakulty, ředitel další součásti nebo osoba pověřená rektorem podle čl. 12b odst. 6 Pravidel hospodaření.

 6. Konkrétní výši příspěvku na stravování ve stravovacím zařízení univerzity, v cizím stravovacím zařízení nebo prostřednictvím poukázek a další podrobnosti stanoví v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy univerzity a tímto opatřením svým opatřením děkan fakulty, ředitel další součásti nebo osoba pověřená rektorem podle čl. 12b odst. 6 Pravidel hospodaření. Není-li takové opatření vydáno, příspěvek na stravování se na příslušné fakultě nebo další součásti neposkytuje.

 7. Při rozhodování o tom, zda na dané fakultě nebo další součásti bude poskytován příspěvek na stravování, jakož i při stanovování výše tohoto příspěvku podle čl. 2 a 3 je třeba přihlédnout k možnostem dané fakulty nebo další součásti tak, aby nedošlo k ohrožení poskytování příspěvků podle čl. 16 odst. 2 Pravidel hospodaření z dílčího sociálního fondu na dané fakultě nebo další součásti.

 8. Při stanovení výše příspěvku podle čl. 2 je třeba přihlédnout k důsledkům v oblasti daně z příjmů právnických osob.1)


1) § 6 odst. 9 písm. b) a § 24 odst. 2 písm. j) bod 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění.Čl. 5

Účinnost


Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. července 2009.


V Praze dne 30. června 2009


prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor UK

.doc ke stažení

Poslední změna: 7. srpen 2018 15:49 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám