Opatření rektora UK č. 26/2009

Název:

Změna Opatření rektora č. 26/2007

K provedení:

Čl. 16b odst. 2 písm. b) přílohy č. 8 Statutu Univerzity Karlovy

Účinnost:

1. červenec 2009

[zrušeno OR č. 30/2018]


Změna Opatření rektora č. 26/2007


Čl. 1


Opatření rektora č. 26/2007, Poskytování příspěvků zaměstnancům ze sociálního fondu, se mění takto:


 1. V čl. 2 odst. 1 a v čl. 2 odst. 6 se slova „50 %“ nahrazují slovy „60%“.

 2. Za čl. 2 se vkládá nový čl. 2a, který zní:


  „Čl. 2a

  Příspěvek na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami


  1. Zaměstnanec univerzity,

     a. 

   jehož pracovní poměr vůči univerzitě trvá alespoň tři roky,

     b. 

   který v běžném kalendářním roce dovrší věk nejvýše 40 let,

     c. 

   jehož výše pracovního úvazku vůči univerzitě v rámci zařazení na dané součásti univerzity činí a nejméně tři roky činila 1,0,

     d. 

   který prokáže, že loňském kalendářním roce zaplatil úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami ve výši nejméně 1 000 Kč a

     e. 

   který v běžném kalendářním roce neuplatňuje nárok na příspěvek podle tohoto článku na stejný účel na jiné součásti univerzity,

   má na dané součásti univerzity nárok na příspěvek ze sociálního fondu ve výši 40% zaplacených úroků tohoto úvěru, nejvýše však 10 000 Kč v běžném kalendářním roce; to neplatí v případě uvedeném v odstavci 8.

  2. Účelovým úvěrem se rozumí úvěr poskytnutý zaměstnanci univerzity bankou, pobočkou zahraniční banky nebo stavební spořitelnou, u kterého lze na základě smlouvy o poskytnutí úvěru doložit, že úvěr byl určen na

     a. 

   pořízení, výstavbu, rekonstrukci nebo modernizaci bytu či rodinného domu, včetně související koupě pozemku,

     b. 

   pořízení vybavení nebo zařízení domácnosti,

     c. 

   úhradu za převod členských práv a povinností v družstvu, nebo za převod podílu v právnické osobě, stane-li se účastník nájemcem bytu, popřípadě bude-li mít jiné právo užívání bytu v bytovém domě nebo rodinném domě ve vlastnictví právnické osoby, které se převod členských práv a povinností nebo převod podílu týká nebo

     d. 

   na vypořádání závazků mezi občany souvisejícími s bytovými potřebami.

  3. Splnění podmínky podle odstavce 1 písm. e) se prokazuje čestným prohlášení zaměstnance.

  4. Příspěvek podle odstavce 1 se v běžném kalendářním roce vyplácí jednorázově.

  5. Termín a způsob podávání žádostí o příspěvek, jakož i termín vyplácení příspěvku stanoví opatření děkana nebo ředitele další součásti anebo osoby pověřené rektorem podle čl. 12b odst. 6 statutu univerzity. Toto opatření se pro běžný kalendářní rok vydává nejpozději do 30. srpna, období pro podávání žádostí se stanoví v délce nejméně 45 dní a lhůta pro doplnění podkladů na základě výzvy se stanoví v délce nejméně 15 dnů.

  6. Ustanovením odstavce 1 není dotčena možnost opatřením podle odstavce 5 stanovit, že se zaměstnanci podle odstavce 1 vyplácí příspěvek vyšší než částka uvedená v odstavci 1, nejvýše však 40% zaplacených úroků z účelového úvěru nebo že se příspěvky vyplácejí i dalším zaměstnancům zařazeným na dané součásti splňujícím podmínky podle odstavce 1 písm. d) a e).

  7. Děkan nebo ředitel další součásti anebo osoba pověřená rektorem podle čl. 12b odst. 6 statutu univerzity může svým opatřením vyhlásit i předběžnou registraci žádostí o příspěvek za účelem propočtu stanovení podmínek podle odstavce 6 a její termín; náležitostí takové registrace je pouze závazné uvedení výše předpokládané žádosti o příspěvek, potvrzení a doklady podle odstavců 2 a 3 nelze vyžadovat. Období pro předběžnou registraci se stanoví v délce nejméně 30 dní. V tomto opatření může být též stanoveno, že předběžná registrace je podmínkou pro možnost následně podat žádost o příspěvek v běžném kalendářním roce.

  8. Děkan nebo ředitel další součásti anebo osoba pověřená rektorem podle čl. 12b odst. 6 statutu univerzity může svým opatřením stanovit, že se v daném kalendářním roce příspěvek podle tohoto článku nevyplácí, jestliže lze mít vzhledem k zůstatku a dosavadnímu čerpání příslušného dílčího sociálního fondu za to, že by jeho vyplácení ohrozilo vyplácení příspěvků podle čl. 16b odst. 2 písm. a) nebo odst. 3 přílohy č. 8 Statutu UK nebo podle čl. 2 tohoto opatření.“.

Čl. 2

Přechodná a závěrečná ustanovení


 1. Děkan nebo ředitel další součásti anebo osoba pověřená rektorem podle čl. 12b odst. 6 statutu univerzity může svým opatřením stanovit, že nároky zaměstnanců univerzity podle čl. 1 bodu 1 nebo nároky podle čl. 1 bodu 2 poprvé vznikají a příspěvky se poprvé vyplácejí v roce 2009; v takovém případě se termín 30. srpna uvedený v čl. 1 bodu 2, v čl. 2a odst. 5 novelizovaného znění v roce 2009 na období pro podávání žádostí podle téhož ustanovení nevztahuje.

 2. Nejde-li o případ podle odstavce 1, nároky zaměstnanců univerzity podle čl. 1 poprvé vznikají a příspěvky se poprvé vyplácejí v roce 2010.

 3.  S tímto opatřením vyslovily příslušné odborové orgány uvedené v kolektivní smlouvě platné na univerzitě souhlas dne 19. června 2009.

 4. Úplné znění opatření rektora č. 26/2007 ve znění tohoto opatření je uvedeno v příloze.

 5. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. července 2009.


V Praze dne 30. června 2009


prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor UK


.doc ke stažení


Příloha opatření rektora č. 26/2009


Poskytování příspěvků zaměstnancům ze sociálního fondu

ve znění opatření rektora č. 26/2007 a 26/2009Čl. 1

Úvodní ustanovení


Tímto opatřením se stanoví podmínky pro přiznávání příspěvku ze sociálního fondu zaměstnanci univerzity na účely vymezení v čl. 16b odst. 2 písm. b) přílohy č. 8 Statutu Univerzity Karlovy (dále jen „univerzita“).


Čl. 2

Příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby


 1. Zaměstnanec univerzity,

    a. 

  jehož pracovní poměr vůči univerzitě trvá alespoň tři roky,

    b. 

  který v běžném kalendářním roce dovrší věk nejvýše 40 let,

    c. 

  jehož výše pracovního úvazku vůči univerzitě v rámci zařazení na dané součásti univerzity činí a nejméně tři roky činila 1,0,

    d. 

  který prokáže, že loňském kalendářním roce zaplatil v rámci zdaňovacího období úroky z úvěru rozhodné pro stanovení základu daně podle § 15 odst. 3 a 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve výši nejméně 1 000 Kč, přičemž odpočet těchto úroků uplatnil zaměstnanec nebo jeho manžel(ka) a s tím, že bytovou potřebou se pro účely tohoto opatření rozumí výhradně bytová potřeba související s vlastním trvalým bydlením zaměstnance uvedená v § 15 odst. 3 písm. a), c) až g) a písm. h) v souvislosti s písm. a) a c) až g) tohoto zákona a

    e. 

  který v běžném kalendářním roce neuplatňuje nárok na příspěvek podle tohoto článku na stejný účel na jiné součásti univerzity,

  má na dané součásti univerzity nárok na příspěvek ze sociálního fondu ve výši 60% uplatněného odpočtu zaplacených úroků, nejvýše však 10 000 Kč v běžném kalendářním roce.

 2. Splnění podmínky podle odstavce 1 písm. d) se prokazuje způsobem stanoveným v § 38l odst. 1 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb. a potvrzením dokládajícím uplatnění odpočtu úroků.

 3. Splnění podmínky podle odstavce 1 písm. e) se prokazuje čestným prohlášení zaměstnance.

 4. Příspěvek podle odstavce 1 se v běžném kalendářním roce vyplácí jednorázově.

 5. Termín a způsob podávání žádostí o příspěvek, jakož i termín vyplácení příspěvku stanoví opatření děkana nebo ředitele další součásti anebo osoby pověřené rektorem podle čl. 12b odst. 6 statutu univerzity. Toto opatření se pro běžný kalendářní rok vydává nejpozději do 30. srpna, období pro podávání žádostí se stanoví v délce nejméně 45 dní a lhůta pro doplnění podkladů na základě výzvy se stanoví v délce nejméně 15 dnů.

 6. Ustanovením odstavce 1 není dotčena možnost opatřením podle odstavce 5 stanovit, že se zaměstnanci podle odstavce 1 vyplácí příspěvek vyšší než částka uvedená v odstavci 1, nejvýše však 60% uplatněného odpočtu zaplacených úroků nebo že se příspěvky vyplácejí i dalším zaměstnancům zařazeným na dané součásti splňujícím podmínky podle odstavce 1 písm. d) a e).

 7. Děkan nebo ředitel další součásti anebo osoba pověřená rektorem podle čl. 12b odst. 6 statutu univerzity může svým opatřením vyhlásit i předběžnou registraci žádostí o příspěvek za účelem propočtu stanovení podmínek podle odstavce 6 a její termín; náležitostí takové registrace je pouze závazné uvedení výše předpokládané žádosti o příspěvek, potvrzení a doklady podle odstavců 2 a 3 nelze vyžadovat. Období pro předběžnou registraci se stanoví v délce nejméně 30 dní. V tomto opatření může být též stanoveno, že předběžná registrace je podmínkou pro možnost následně podat žádost o příspěvek v běžném kalendářním roce.Čl. 2a

Příspěvek na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami


 1. Zaměstnanec univerzity,

    a. 

  jehož pracovní poměr vůči univerzitě trvá alespoň tři roky,

    b. 

  který v běžném kalendářním roce dovrší věk nejvýše 40 let,

    c. 

  jehož výše pracovního úvazku vůči univerzitě v rámci zařazení na dané součásti univerzity činí a nejméně tři roky činila 1,0,

    d. 

  který prokáže, že loňském kalendářním roce zaplatil úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami ve výši nejméně 1 000 Kč a

    e. 

  který v běžném kalendářním roce neuplatňuje nárok na příspěvek podle tohoto článku na stejný účel na jiné součásti univerzity,

  má na dané součásti univerzity nárok na příspěvek ze sociálního fondu ve výši 40% zaplacených úroků tohoto úvěru, nejvýše však 10 000 Kč v běžném kalendářním roce; to neplatí v případě uvedeném v odstavci 8.

 2. Účelovým úvěrem se rozumí úvěr poskytnutý zaměstnanci univerzity bankou, pobočkou zahraniční banky nebo stavební spořitelnou, u kterého lze na základě smlouvy o poskytnutí úvěru doložit, že úvěr byl určen na

    a. 

  pořízení, výstavbu, rekonstrukci nebo modernizaci bytu či rodinného domu, včetně související koupě pozemku,

    b. 

  pořízení vybavení nebo zařízení domácnosti,

    c. 

  úhradu za převod členských práv a povinností v družstvu, nebo za převod podílu v právnické osobě, stane-li se účastník nájemcem bytu, popřípadě bude-li mít jiné právo užívání bytu v bytovém domě nebo rodinném domě ve vlastnictví právnické osoby, které se převod členských práv a povinností nebo převod podílu týká nebo

    d. 

  na vypořádání závazků mezi občany souvisejícími s bytovými potřebami.

 3. Splnění podmínky podle odstavce 1 písm. e) se prokazuje čestným prohlášení zaměstnance.

 4. Příspěvek podle odstavce 1 se v běžném kalendářním roce vyplácí jednorázově.

 5. Termín a způsob podávání žádostí o příspěvek, jakož i termín vyplácení příspěvku stanoví opatření děkana nebo ředitele další součásti anebo osoby pověřené rektorem podle čl. 12b odst. 6 statutu univerzity. Toto opatření se pro běžný kalendářní rok vydává nejpozději do 30. srpna, období pro podávání žádostí se stanoví v délce nejméně 45 dní a lhůta pro doplnění podkladů na základě výzvy se stanoví v délce nejméně 15 dnů.

 6. Ustanovením odstavce 1 není dotčena možnost opatřením podle odstavce 5 stanovit, že se zaměstnanci podle odstavce 1 vyplácí příspěvek vyšší než částka uvedená v odstavci 1, nejvýše však 40% zaplacených úroků z účelového úvěru nebo že se příspěvky vyplácejí i dalším zaměstnancům zařazeným na dané součásti splňujícím podmínky podle odstavce 1 písm. d) a e).

 7. Děkan nebo ředitel další součásti anebo osoba pověřená rektorem podle čl. 12b odst. 6 statutu univerzity může svým opatřením vyhlásit i předběžnou registraci žádostí o příspěvek za účelem propočtu stanovení podmínek podle odstavce 6 a její termín; náležitostí takové registrace je pouze závazné uvedení výše předpokládané žádosti o příspěvek, potvrzení a doklady podle odstavců 2 a 3 nelze vyžadovat. Období pro předběžnou registraci se stanoví v délce nejméně 30 dní. V tomto opatření může být též stanoveno, že předběžná registrace je podmínkou pro možnost následně podat žádost o příspěvek v běžném kalendářním roce.

 8. Děkan nebo ředitel další součásti anebo osoba pověřená rektorem podle čl. 12b odst. 6 statutu univerzity může svým opatřením stanovit, že se v daném kalendářním roce příspěvek podle tohoto článku nevyplácí, jestliže lze mít vzhledem k zůstatku a dosavadnímu čerpání příslušného dílčího sociálního fondu za to, že by jeho vyplácení ohrozilo vyplácení příspěvků podle čl. 16b odst. 2 písm. a) nebo odst. 3 přílohy č. 8 Statutu UK nebo podle čl. 2 tohoto opatření.
Čl. 3

Nenávratná finanční výpomoc


 1. Zaměstnanci univerzity může být na bytové účely, včetně vybavení bytu nebo rodinného domu, v přímé souvislosti s překlenutím jeho mimořádně obtížných poměrů v důsledku živelní pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie poskytnut jako nenávratná finanční výpomoc poskytnut příspěvek ze sociálního fondu do výše 500 000 Kč.

 2. Zaměstnanci univerzity může být v akutní, zvláštního zřetele hodné tíživé sociální situaci, do které se dostal bez vlastního přičinění, poskytnut jako nenávratná finanční výpomoc poskytnut příspěvek ze sociálního fondu do výše 60 000 Kč.

 3. Žádost o poskytnutí příspěvku podává zaměstnanec na součásti univerzity, na které je zařazen. O žádosti rozhoduje děkan nebo ředitel další součásti anebo osoba pověřená rektorem podle čl. 12b odst. 6 statutu univerzity, a to zpravidla do 30 dnů ode dne doručení žádosti se všemi náležitostmi dokumentujícími důvod uváděný v žádosti, nebo ode dne doplnění podkladů na základě výzvy; žádost se též zašle k vyjádření příslušné odborové organizaci.

 4. O příspěvek podle odstavce 1 nebo 2 nelze ze stejného důvodu žádat na více součástech univerzity, ledaže by došlo ke změně zařazení zaměstnance na jinou součást univerzity; příslušné čestné prohlášení je nedílnou součástí žádosti.


Čl. 4

Přechodná a závěrečná ustanovení


 1. Nároky zaměstnanců univerzity podle čl. 2 poprvé vznikají a příspěvky se poprvé vyplácejí v roce 2007; termín 30. srpna uvedený v čl. 2 odst. 5 se v roce 2007 na období pro podávání žádostí podle téhož ustanovení nevztahuje.

 2. S tímto opatřením vyslovily příslušné odborové orgány uvedené v kolektivní smlouvě platné na univerzitě souhlas dne 28. května 2007.

 3. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. června 2007.Poslední změna: 7. srpen 2018 15:49 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám