Opatření rektora UK č. 40/2009

Název:

Nakládání s výsledky výzkumu, vývoje a inovací na Univerzitě Karlově v Praze

K provedení:

§ 16 odst. 3 zák. č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění

Účinnost:

15. prosince 2009


Nakládání s výsledky výzkumu, vývoje a inovací na Univerzitě Karlově v Praze


I. Předmět


Předmětem tohoto opatření je úprava způsobu nakládání s výsledky výzkumu, vývoje a inovací, a to zejména průmyslových práv, autorských práv, jakož i dalších práv vztahujících se k duševní činnosti na Univerzitě Karlově v Praze (dále jen „Univerzita“).II. Základní ustanovení


2.1

Ochrana duševního vlastnictví na Univerzitě se řídí právními předpisy České republiky, zejména

 • zákonem č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, v platném znění,

 • zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění,

 • zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění,

 • zákonem č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků, v platném znění,

 • zákonem č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, v platném znění,

 • zákonem č. 14/1993 Sb., o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví v platném znění,

 • zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (vysokoškolský zákon),

 • zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským, v platném znění,

 • zákonem č. 206/2000 Sb., o ochraně biotechnologických vynálezů, v platném znění,

 • zákonem č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, v platném znění,

 • zákonem č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, v platném znění,

 • zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) v platném znění,

 • zákonem č. 173/2002 Sb., o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin a o změně některých zákonů, v platném znění,

 • zákonem č. 441/2003 Sb., zákon o ochranných známkách,

 • zákonem č. 221/2006 Sb., zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví,

 • zákonem 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech),

 • zákonem č. 408/2000 Sb., zákon o ochraně práv k odrůdám rostlin, v platném zněníIII. Ochrana autorských děl (zaměstnanecké, školní)


3.1

Zaměstnanecké autorské dílo je autorské dílo, které autor vytvořil ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního vztahu k zaměstnavateli. Autorova majetková práva k takovémuto zaměstnaneckému autorskému dílu vykonává v souladu se zákonem o právu autorském svým jménem a na svůj účet zaměstnavatel. Právo výkonu může zaměstnavatel postoupit třetí osobě pouze se svolením autora.

3.2

Školní autorské dílo je dílo vytvořené studentem Univerzity ke plnění studijních povinností vyplývajících z jeho právního vztahu k Univerzitě. Univerzita má právo školní dílo nevýdělečně využít ke vzdělávací, výzkumné a vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti. Univerzita v souladu s §47b zák. č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění nevýdělečně zveřejňuje disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce, u kterých proběhla obhajoba.

3.3

V případě komercializace má Univerzita za obvyklých podmínek právo na uzavření licenční smlouvy o užití školního díla ve smyslu zákona o právu autorském. Odpírá-li autor bez závažného důvodu udělit svolení k užívání školního díla, může se Univerzita domáhat nahrazení chybějícího projevu vůle autora rozhodnutím soudu. Pokud nedojde mezi Univerzitou a autorem k jiné dohodě, může student – autor své dílo užívat nebo poskytnout licenci někomu jinému, není-li to však v rozporu s oprávněnými zájmy Univerzity. Jestliže autorovi školního díla vzniknou z užívání díla či poskytnutí licence příjmy, je Univerzita oprávněna požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které Univerzitě vznikly na vytvoření díla, a to podle okolností až do jejich skutečné výše, přitom se přihlédne k výši případných výdělků dosažených Univerzitou z užití školního díla.

3.4

V záležitostech podle odstavců 3.1 až 3.3 jedná jménem Univerzity děkan, nestanoví-li vnitřní předpis nebo opatření rektora jinak.IV. Ochrana a správa duševního vlastnictví


4.1

Za ochranu, správu a komercializaci duševního vlastnictví vzniklého na dané fakultě či další součásti, které byl svěřen výkon správy majetku (dále jen „další součást“), odpovídá děkan této fakulty nebo ředitel další součásti v mezích daných vnitřními předpisy Univerzity a opatřeními rektora.

4.2

V případě, kdy autoři/původci objevu/vynálezu jsou z několika fakult a nebo dalších součástí, odpovídají za ochranu, správu a komercializaci duševního vlastnictví všichni děkani zúčastněných fakult a ředitelé dalších součástí v mezích daných vnitřními předpisy a opatřeními rektora.

4.3

Děkan fakulty nebo ředitel součásti může přenést se souhlasem Univerzity odpovědnost za aktivity spojené s agendou ochrany duševního vlastnictví na Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy v Praze (dále jen CPPT UK). V případě odpovědnosti několika fakult nebo dalších součástí je možno se souhlasem Univerzity přenést odpovědnost na jednu fakultu nebo další součást.

4.4

Autoři/původci jsou povinni spolupracovat s pověřeným patentovým zástupcem Univerzity při zpracování přihlášky předmětu duševního vlastnictví, jakož i při jejím projednávání a obhajování před Úřadem průmyslového vlastnictví ČR, případně patentovými úřady v jiných zemích.

4.5

Informace o autorských dílech a dalších druzích výsledků výzkumu Univerzita registruje prostřednictvím sběru dat do Registru informací o výsledcích výzkumu a vývoje (RIV). Podrobnosti o sběru dat stanoví rektor. Za sběr dat pro RIV odpovídá děkan fakulty nebo ředitel další součásti.

4.6

Všichni zaměstnanci a studenti, kteří publikují výsledky vzniklé na pracovištích Univerzity nebo s její podporou, uvádějí v záhlaví publikací institucionální afiliaci k Univerzitě.V. Povinnosti zaměstnanců a studentů Univerzity v oblasti ochrany a uplatňování duševního vlastnictví


5.1

Každý zaměstnanec Univerzity je povinen:

  a. 

chránit veškeré duševní vlastnictví Univerzity, jakož i práva s ním spojená,

  b. 

zdržet se jakéhokoliv jednání v rozporu s oprávněnými zájmy Univerzity ve vztahu k duševnímu vlastnictví Univerzity,

  c. 

dbát, aby veškeré duševní vlastnictví, které je majetkem Univerzity nebo k němuž má Univerzita licenční, zástavní nebo jiné právo, bylo využíváno pouze pro potřebu Univerzity a v jeho oprávněném zájmu,

  d. 

dbát, aby při plnění povinností vyplývajících z jeho pracovněprávního vztahu k Univerzitě, ani z jiné činnosti prováděné pod jménem instituce nedocházelo k porušování práv k duševnímu vlastnictví třetích osob.

5.2

Původci předmětu duševního vlastnictví mají nárok na přiměřenou odměnu za využívání tohoto předmětu v případech, kdy jej Univerzita postoupí k využití třetímu subjektu.

5.3

Ustanovení bodu 5.1 platí obdobně pro studenty.VI. Ochrana průmyslového vlastnictví


6.1

Bezprostředně po dosažení objevu či vynálezu, u kterého připadá v úvahu ochrana duševního vlastnictví, mají jeho původci, kteří jsou v pracovněprávním vztahu k Univerzitě povinnost vyplnit Oznámení o objevu a vynálezu (OOV – formulář viz www.cppt.cuni.cz) a postoupit ho úředním postupem děkanovi své fakulty (řediteli další součásti).

6.2

Děkan příslušné fakulty nebo ředitel další součásti je povinen do tří měsíců od obdržení OOV sdělit původcům, že univerzita má o využití daného objevu či vynálezu zájem. Stejně tak může učinit rektor.

6.3

V případě, že do této lhůty Univerzita nedeklaruje jednoznačně a nezpochybnitelně svůj zájem, mohou původci chránit předmětné duševní vlastnictví podle vlastní úvahy (a na vlastní náklady).

6.4

V případě, že Univerzita projeví o využití objevu/vynálezu zájem, je povinna podniknout přiměřené kroky k jeho registraci a právní ochraně.

6.5

V případě, kdy mezi autory/původci objevu/vynálezu jsou i osoby bez pracovněprávního vztahu k Univerzitě, jsou spoluautoři či spolupůvodci tohoto objevu/vynálezu povinni v součinnosti s děkanem příslušné fakulty nebo ředitelem další součástí Univerzity podniknout přiměřené právní kroky k právní úpravě vztahů mezi autory/původci tak, aby zájmy Univerzity byly adekvátně ochráněny.

6.6

Náklady na registraci duševního vlastnictví a jeho navazující právní ochranu pro území České republiky nese fakulta nebo další součást, na které daný objev či vynález vznikl, případně Univerzita, pokud sdělení podle odstavce 6.2. učinil rektor.

6.7

Fakulta či další součást Univerzity může požádat Univerzitu o poskytnutí finančních prostředků pro zajištění registrace a právní ochrany duševního vlastnictví mimo území ČR. Při rozhodování o přidělení těchto finančních prostředků rozhoduje Univerzita podle svých vnitřních předpisů a v rámci finančních prostředků, které jsou pro tento účel v daném účetním období k dispozici.VII. Výzkum na zakázku a společné výzkumně-vývojové projekty


7.1

Za uzavírání smluv s komerčními subjekty týkajících se výzkumu na zakázku nebo realizaci společných výzkumně-vývojových projektů a jejich soulad s platnou legislativou a vnitřními předpisy Univerzity odpovídá děkan příslušné fakulty nebo ředitel další součásti. V případě, že předpokládaná cena zakázky, včetně jakýchkoli náhrad, které by mohly vzniknout s její realizací, přesáhne částku 3 miliony Kč, je třeba uzavření smlouvy projednat s rektorem.

7.2

V případě, kdy se na výzkumu na zakázku nebo na společném výzkumně-vývojovém projektu s komerčním subjektem podílí více fakult nebo dalších součástí, odpovídají za jejich smluvní zajištění i management všichni děkani zúčastněných fakult a ředitelé dalších součástí.

7.3

Duševní vlastnictví vzniklé v průběhu realizace výzkumu na zakázku či společného výzkumně-vývojového projektu s komerčním subjektem přechází do vlastnictví nebo využití zúčastněných subjektů podle principů zakotvených v jeho smluvním zajištění.

7.4

Záměr založit spin-out společnost se předkládá rektorovi prostřednictvím CPPT.V Praze dne 14. prosince 2009


prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor


.doc ke stažení


Poslední změna: 21. leden 2018 23:25 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám