Opatření rektora č. 26/2016

Název:

Poskytování sociálních stipendií na UK v akademickém roce 2016/2017

K provedení:

Čl. 7b Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze

Účinnost:

1. října 2016

[zrušeno OR č. 49/2017]


Poskytování sociálních stipendií na UK v akademickém roce 2016/2017

 1. Žádosti o přiznání sociálního stipendia (dále jen „žádost“, „stipendium“) se podávají elektronickým způsobem, a to prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz , sekce „Studenti / Stipendia a poplatky / Sociální stipendium“ (http://www.cuni.cz/UK-4316.html)1. K žádosti se přikládají doklady podle bodu 3, které se doručují


    a. 

  v elektronické podobě, a to prostřednictvím aplikace, nebo

    b. 

  v listinné podobě, na adresu „Univerzita Karlova, odbor pro studium a záležitosti studentů, Ovocný trh 3/5, 116 36  Praha 1“, a to  prostřednictvím poštovní přepravy nebo osobně v úředních hodinách do podatelny RUK, Ovocný trh 3/5, přízemí dveře č. 2.


  V případě, že doklad doručený prostřednictvím aplikace v elektronické podobě nebude náležitě čitelný nebo vzniknou jiné důvodné pochybnosti o jeho platnosti, je student povinen na výzvu doručit doklad i v listinné podobě.  Žádost se považuje za podanou dnem řádného  vyplnění a odeslání  v aplikaci.

 2. Nedílnou součástí žádosti je uvedení bankovního spojení – číslo účtu, na který má být stipendium vypláceno; stipendia lze vyplácet výhradně bezhotovostním převodem.

 3. K žádosti v aplikaci student přikládá doklady podle bodu 4, nebo prohlášení, že tyto doklady již doložil v žádosti o přiznání stipendia na podporu ubytování podle čl. 3 odst. 1 písm. d) Stipendijního řádu UK podané v témže akademickém roce. Nedodá-li student doklady současně s podáním žádosti, obdrží elektronickým způsobem výzvu k dodání dokladů v přiměřené lhůtě, nejdéle však do sedmi dnů po konci příslušné lhůty podle bodu 8 písm. a), b), nebo c).

 4. Stipendium se podle  § 91 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, přiznává studentům, kteří mají nárok na přídavek na dítě podle zvláštního předpisu2, jestliže rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5. Nárok na stipendium prokazuje student písemným potvrzením vydaným na jeho žádost orgánem státní sociální podpory, který přídavek přiznal, že příjem rodiny zjišťovaný pro účely přídavku na dítě za kalendářní rok uvedený v potvrzení nepřevýšil součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5. Potvrzení pro účely přiznání stipendia platí po dobu 21 měsíců od uplynutí roku, za který byl příjem rodiny zjišťován; další podrobnosti o rozhodných příjmech a rozhodných obdobích, za která se tyto příjmy posuzují, jsou pro dané účely stanoveny právními předpisy.

 5. Platnost potvrzení se pro účely doložení sociální situace studenta uznává do konce akademického roku, nevyplývá-li z právního předpisu něco jiného; dojde-li k takové změně této situace, že toto potvrzení již nebude odpovídat skutečnosti, je student povinen o této změně bezodkladně písemně informovat.

 6. Žádost se vždy podává na období do konce aktuálního akademického roku; je-li žádosti vyhověno, stipendium se vyplácí do konce aktuálního akademického roku, nenastane-li skutečnost, která je podle čl. 8 Stipendijního řádu UK překážkou pro vyplácení stipendia nebo nepřestane-li student splňovat podmínky pro vyplácení  stipendia podle bodu 4.3

 7. Žádosti lze podávat průběžně, a to počínaje dnem 21. října 2016.

 8. Lhůty pro podání žádosti o přiznání stipendia jsou stanoveny v akademickém roce 2016/2017 takto:


  Lhůta:


  první výplata na konci měsíce:


  a) do 21.11.2016

  prosinec 2016

  b) do 21.1.2017

  březen 2017

  c) do 21.4.2017

  červen 2017 


  V každé lhůtě podle písmena a), b) nebo c) lze podat nejvýše jednu žádost.

 9. Student, jehož žádosti o přiznání stipendia bylo vyhověno a který si tuto žádost podal ve lhůtě


    a. 

  podle bodu 8 písm. a), obdrží v akademickém roce 2016/2017 stipendium v souhrnné výši desetinásobku měsíční výše stipendia,

    b. 

  podle bodu 8 písm. b), obdrží v akademickém roce 2016/2017 stipendium v souhrnné výši sedminásobku měsíční výše stipendia,

    c. 

  podle bodu 8 písm. c), obdrží v akademickém roce 2016/2017 stipendium v souhrnné výši dvounásobku měsíční výše stipendia,


  nenastane-li skutečnost, která je podle čl. 8 Stipendijního řádu UK překážkou pro vyplácení stipendia nebo nepřestane-li student splňovat podmínky pro vyplácení  stipendia podle bodu 4.

 10. Ustanovení bodu 9  se nepoužije, stanoví-li pravidla pro poskytování příspěvků a dotací veřejným vysokým školám vydávaná MŠMT jinak.

 11. Stipendium je vypláceno takto:


  • v prosinci 2016, kdy je vypláceno za říjen, listopad a prosinec 2016 dohromady,


  • v březnu 2017, kdy je vypláceno za leden, únor a březen 2017  dohromady,


  • v červnu 2017, kdy je vypláceno za duben, květen a červen 2017  dohromady, v případě podle bodu 9 písm. c) za červen 2017,


  • v září 2017, kdy je studentům vypláceno za září 2017.


 12. O vyřízení žádosti o stipendium bude student informován elektronickým způsobem nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti a současně bude vydáno rozhodnutí o přiznání nebo nepřiznání stipendia; nastane-li skutečnost, která je podle čl. 8 Stipendijního řádu UK překážkou pro vyplácení stipendia, nebo přestane-li student splňovat podmínky pro vyplácení stipendia podle bodu 4, bude o tom student informován elektronickým způsobem a stejným způsobem bude moci podáním námitek tyto skutečnosti rozporovat.

 13. Stipendium bude na základě příslušných právních předpisů v akademickém roce 2016/2017 vypláceno ve výši ¼ minimální mzdy za kalendářní měsíc.
V Praze dne 23. září 2016


Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor.pdf ke stažení
Poznámky

1

Na této stránce jsou k dispozici i podrobné informace o systému sociálních stipendií na UK.

2

§ 17 písm. a) zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

3

Poslední změna: 21. leden 2018 23:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám