Sociální stipendium

Informace pro akademický rok 2023/24

Zásady pro přiznávání a vyplácení tohoto stipendia jsou stanoveny zejména v čl. 7 a 13 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy.


Konkrétní podmínky pro vyplácení sociálního stipendia, jeho výši, způsob podávání a vyřizování žádostí, dokládání příslušných potvrzení a další náležitosti jsou pro akademický rok 2023/24 upraveny v Opatření rektora č. 33/2023.

Tato stipendia jsou vyplácena na základě žádosti studentům, kteří splňují následující podmínky:


  • nemají studium přerušeno

  • nejsou studenti studující v cizím jazyce, samoplátci

  • v žádném ze souběžně studovaných studijních programů nepřesáhli standardní dobu studia


Je-li student zapsán ke studiu ve více studijních programech, nebo ve více studijních oborech studijního programu, může mu být stipendium na podporu ubytování nebo sociální stipendium přiznáno i vypláceno pro dané období nejvýše jednou.


1. Elektronická žádost a přístup k aplikaci pro podávání žádostí o sociální stipendium

Žádosti o stipendium na podporu ubytování nebo sociální stipendium se podávají elektronicky prostřednictvím společné webové aplikace, každá z těchto žádostí se ale v aplikaci podává zvlášť.


Zabezpečené připojení přes SSL:

https://is.cuni.cz/webapps


2. Typy potvrzení k sociálnímu stipendiu

Všechna potvrzení o pobírání přídavků na děti musí být platná na období od 1. 10. 2023 a vydaná příslušným úřadem v ČR!Vzory typů potvrzení k žádostem o sociální stipendium - vydávané Úřadem práce (jedná se pouze o vzory dokumentů, nikoli jejich časovou shodu s požadovaným potvrzením, které musí být platné od 1. 10. 2023), příjmy pro potvrzeni o příjmech posuzované společné domácnosti do 1,5 násobku živ. minima se zjišťují za 3. čtvrtletí 2023:


K přiznání nároku je třeba doložit doklad a to

Potvrzení o příjmech posuzované společné domácnosti do 1,5 násobku živ. minima


Jiný, než výše uvedený druh potvrzení nárok na sociální stipendium nezakládá.

V případě, kdy student žádá jak o sociální stipendium tak o stipendium na podporu ubytování ve zvýšené výměře 1.kategorie pro studenty s nárokem na sociální stipendium, lze pro oba druhy stipendií, doložit společně pouze jedno potvrzení.


Příslušné potvrzení se doručuje v elektronické podobě ve formátu PDF, JPG nebo DOC jako příloha přímo v aplikaci pro podávání žádostí o stipendia na podporu ubytování (v případě, že potvrzení má více než jednu stranu, měly by být všechny tyto strany součástí jednoho souboru PDF) nebo v tištěné podobě, v takovém případě musí být písemnost v pravém horním rohu opatřena číslem osoby a zasílá se na adresu „Univerzita Karlova, studijní odbor, Ovocný trh 560/5, 116 36  Praha 1“, a to prostřednictvím poštovní přepravy nebo osobně v úředních hodinách do podatelny RUK, Ovocný trh 560/5, přízemí dveře č. 2.


Bez dodání příslušného potvrzení není možno studentovi přiznat sociální stipendium. Potvrzení je možné dodat současně s podáním elektronické žádosti. V případě i jednodenního zpoždění může být student elektronickou poštou vyzván, aby tak neprodleně učinil. Pokud si student podá elektronickou žádost a současně odešle (nebo již odeslal) potvrzení prostřednictvím poštovní přepravy, na automatickou výzvu k jeho doložení již nemusí reagovat.

Podanou žádost není možné až do doby jejího rozhodnutí měnit ani stornovat. Novou žádost je možné podat až pro následující výplatní období.3. Výše sociálního stipendia

Student, který splňuje podmínky pro přiznání sociálního stipendia, zároveň může splňovat i podmínky pro přiznání stipendia na podporu ubytování ve zvýšené míře 1. kategorie pro studenty s nárokem na sociální stipendium (pokud si o toto stipendium zažádá dle pokynů). Měsíční výše stipendia odpovídá ze zákona jedné čtvrtině výše základní sazby minimální mzdy za měsíc, s tím, že takto určená výše stipendia se zaokrouhluje na celé desetikoruny nahoru (4325 Kč). V současné době je navíc dorovnávána Univerzitou Karlovou do částky 6000 Kč/měsíc.


V případě možného souběhu sociálního stipendia a stipendia na podporu ubytování ve zvýšené výměře není možná plná kumulace a bylo by celkově v obou stipendiích vypláceno max. cca (750 + 180) + 6000 tj. 6930 Kč/měsíc (pokud by si student o sociální stipendium nezažádal, byla by celková výše nižší o částku sociálního stipendia 6000 Kč/měsíc, tj. k výplatě 930 Kč/měsíc).


4. Termíny vyplácení sociálních stipendií

prosinec 2023, a to za říjen, listopad a prosinec 2023

duben 2024, a to za leden, únor a březen 2024

červenec 2024, a to za duben, květen a červen 2024, v případě podle bodu 10 písm. c) OR č. 33/2023 za duben až červen nejvýše však 61 dní

říjen 2024, a to za září 2024, v případě podle bodu 10 písm. c) OR č. 33/2023 za září 2024, nejvýše však za dobu, v níž byl na stipendium nárok, která společně s dobou, za níž bylo vyplaceno v červenci 2024, nepřesáhne 61 dní


O sociální stipendium nelze žádat zpětně.


5. Termíny pro podávání žádostí o sociální stipendium

Lhůty pro podání žádosti o přiznání stipendia jsou stanoveny v akademickém roce 2023/2024 takto:


Lhůta: 

pro vyplácení počínaje za období:

tj. první výplata:

21. 10. - 21. 11. 2023

říjen až prosinec 2023 (a dále)

v prosinci 2023

21. 1. 2024

leden až březen 2024 (a dále)

v dubnu 2024

21. 4. 2024

duben až červen a září 2024

v červenci 2024


V každé lhůtě lze podat nejvýše jednu žádost.

                          

Studenti s žádostí o přiznání sociálního stipendia podanou ve lhůtě do 21. 11. 2023 a jejichž žádosti je vyhověno, obdrží standardně v akademickém roce 2023/2024 stipendium v souhrnné výši desetinásobku měsíční výše stipendia.


Studenti s žádostí o přiznání sociálního stipendia podanou po 21. 11. 2023 a ve lhůtě do 21. 1. 2024 a jejichž žádosti je vyhověno, obdrží standardně v akademickém roce 2023/2024 stipendium v souhrnné výši sedminásobku měsíční výše stipendia.


Studenti s žádostí o přiznání sociálního stipendia podanou po 21. 1. 2024 a ve lhůtě do 21. 4. 2024 a jejichž žádosti je vyhověno, obdrží standardně v akademickém roce 2023/2024 stipendium v souhrnné výši dvounásobku měsíční výše stipendia.


6. Informace o výsledku hodnocení žádosti o sociální stipendium

O vyřízení žádosti o sociální stipendium bude student informován elektronickým způsobem nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti a následně bude vydáno písemné rozhodnutí o přiznání nebo nepřiznání stipendia.


7. Odvolání a námitky

Proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o sociální stipendium lze podat odvolání do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Proti nevyplacení nebo změně výše přiznaného stipendia v některém měsíci lze podat elektronicky námitku v aplikaci na podávání žádosti.


8. Časté dotazy a elektronická poradna

Veškeré potřebné informace pro podávání žádostí o sociální stipendium naleznete na těchto stránkách. Dále je možno využít stránek častých dotazů (FAQ), v případě nejasností předpisů, elektronické poradny v aplikaci pro podávání žádostí o ubytovací a sociální stipendium (dotazy zodpovězené v textu na této stránce nebo ve FAQ nebude poradna již zodpovídat) .

Zejména z kapacitních důvodů není možné průběžně telefonicky ani e-mailem podávat informace o aktuálním stavu vyřizování jednotlivých žádostí.
Informace pro akademický rok 2022/23

Zásady pro přiznávání a vyplácení tohoto stipendia jsou stanoveny zejména v čl. 7 a 13 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy.


Konkrétní podmínky pro vyplácení sociálního stipendia, jeho výši, způsob podávání a vyřizování žádostí, dokládání příslušných potvrzení a další náležitosti jsou pro akademický rok 2022/23 upraveny v Opatření rektora č. 26/2022.

Tato stipendia jsou vyplácena na základě žádosti studentům, kteří splňují následující podmínky:


  • nemají studium přerušeno

  • nejsou studenti studující v cizím jazyce, samoplátci

  • v žádném ze souběžně studovaných studijních programů nepřesáhli standardní dobu studia


Je-li student zapsán ke studiu ve více studijních programech, nebo ve více studijních oborech studijního programu, může mu být stipendium na podporu ubytování nebo sociální stipendium přiznáno i vypláceno pro dané období nejvýše jednou.


1. Elektronická žádost a přístup k aplikaci pro podávání žádostí o sociální stipendium

Žádosti o stipendium na podporu ubytování nebo sociální stipendium se podávají elektronicky prostřednictvím společné webové aplikace, každá z těchto žádostí se ale v aplikaci podává zvlášť. Při prvním vstupu do aplikace je nejprve nutno provést nastavení hesla.


Zabezpečené připojení přes SSL:

https://is.cuni.cz/webapps


2. Typy potvrzení k sociálnímu stipendiu

Všechna potvrzení o pobírání přídavků na děti musí být platná na období od 1. 10. 2022 a vydaná příslušným úřadem v ČR!


Vzory typů potvrzení k žádostem o sociální stipendium - vydávané Úřadem práce (jedná se pouze o vzory dokumentů, nikoli jejich časovou shodu s požadovaným potvrzením, které musí být platné od 1. 10. 2022), příjmy pro potvrzeni o příjmech posuzované společné domácnosti do 1,5 násobku živ. minima se zjišťují za 3. čtvrtletí 2022:


K přiznání nároku je třeba doložit doklad a to

Potvrzení o příjmech posuzované společné domácnosti do 1,5 násobku živ. minima


Jiný, než výše uvedený druh potvrzení nárok na sociální stipendium nezakládá.

V případě, kdy student žádá jak o sociální stipendium tak o stipendium na podporu ubytování ve zvýšené výměře 1.kategorie pro studenty s nárokem na sociální stipendium, lze pro oba druhy stipendií, doložit společně pouze jedno potvrzení.


Příslušné potvrzení se doručuje v elektronické podobě ve formátu PDF, JPG nebo DOC jako příloha přímo v aplikaci pro podávání žádostí o stipendia na podporu ubytování (v případě, že potvrzení má více než jednu stranu, měly by být všechny tyto strany součástí jednoho souboru PDF) nebo v tištěné podobě, v takovém případě musí být písemnost v pravém horním rohu opatřena číslem osoby a zasílá se na adresu „Univerzita Karlova, studijní odbor, Ovocný trh 560/5, 116 36  Praha 1“, a to prostřednictvím poštovní přepravy nebo osobně v úředních hodinách do podatelny RUK, Ovocný trh 560/5, přízemí dveře č. 2.


Bez dodání příslušného potvrzení není možno studentovi přiznat sociální stipendium. Potvrzení je nutné dodat současně s podáním elektronické žádosti. V případě i jednodenního zpoždění může být student elektronickou poštou vyzván, aby tak neprodleně učinil. Pokud si student podá elektronickou žádost a současně odešle (nebo již odeslal) platné potvrzení prostřednictvím poštovní přepravy, na automatickou výzvu k jeho doložení již nemusí reagovat.

Podanou žádost není možné až do doby jejího rozhodnutí měnit ani stornovat. Novou žádost je možné podat až pro následující výplatní období.


3. Výše sociálního stipendia

Student, který splňuje podmínky pro přiznání sociálního stipendia, zároveň může splňovat i podmínky pro přiznání stipendia na podporu ubytování ve zvýšené míře 1. kategorie pro studenty s nárokem na sociální stipendium (pokud si o toto stipendium zažádá dle pokynů). Měsíční výše stipendia odpovídá ze zákona jedné čtvrtině výše základní sazby minimální mzdy za měsíc, s tím, že takto určená výše stipendia se zaokrouhluje na celé desetikoruny nahoru (4050 Kč). V současné době je navíc dorovnávána Univerzitou Karlovou do částky 6000 Kč/měsíc.


V případě možného souběhu sociálního stipendia a stipendia na podporu ubytování ve zvýšené výměře není možná plná kumulace a bylo by celkově v obou stipendiích vypláceno max. cca (570 + 162) + 6000 tj. 6732 Kč/měsíc (pokud by si student o sociální stipendium nezažádal, byla by celková výše nižší o částku sociálního stipendia 5000 Kč/měsíc, tj. k výplatě 732 Kč/měsíc).


4. Termíny vyplácení sociálních stipendií

prosinec 2022, a to za říjen, listopad a prosinec 2022

duben 2023, a to za leden, únor a březen 2023, v případě podle bodu 10 písm. c) OR č. 26/2022 za červen 2022

červenec 2023, a to za duben, květen a červen 2023, v případě podle bodu 10 písm. c) OR č. 26/2022 za červen 2023

říjen 2023, a to za září 2023, v případě podle bodu 10 písm. c) OR č. 26/2022 za září


O sociální stipendium nelze žádat zpětně.


5. Termíny pro podávání žádostí o sociální stipendium


Lhůta: 

pro vyplácení počínaje za období:

tj. první výplata:

21. 10. - 21. 11. 2022

říjen až prosinec 2022 (a dále)

v prosinci 2022

21. 1. 2023

leden až březen 2023 (a dále)

v dubnu 2023

21. 4. 2023

duben až červen a září 2023

v červenci 2023


V každé lhůtě lze podat nejvýše jednu žádost.

                          

Studenti s žádostí o přiznání sociálního stipendia podanou ve lhůtě do 21. 11. 2022 a jejichž žádosti je vyhověno, obdrží standardně v akademickém roce 2022/2023 stipendium v souhrnné výši desetinásobku měsíční výše stipendia.


Studenti s žádostí o přiznání sociálního stipendia podanou po 21. 11. 2022 a ve lhůtě do 21. 1. 2023 a jejichž žádosti je vyhověno, obdrží standardně v akademickém roce 2022/2023 stipendium v souhrnné výši sedminásobku měsíční výše stipendia.


Studenti s žádostí o přiznání sociálního stipendia podanou po 21. 1. 2023 a ve lhůtě do 21. 4. 2023 a jejichž žádosti je vyhověno, obdrží standardně v akademickém roce 2022/2023 stipendium v souhrnné výši dvounásobku měsíční výše stipendia.


6. Informace o výsledku hodnocení žádosti o sociální stipendium

O vyřízení žádosti o sociální stipendium bude student informován elektronickým způsobem nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti a následně bude vydáno písemné rozhodnutí o přiznání nebo nepřiznání stipendia.


7. Odvolání a námitky

Proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o sociální stipendium lze podat odvolání do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Proti nevyplacení nebo změně výše přiznaného stipendia v některém měsíci lze podat elektronicky námitku v aplikaci na podávání žádosti.


8. Časté dotazy a elektronická poradna

Veškeré potřebné informace pro podávání žádostí o sociální stipendium naleznete na těchto stránkách. Dále je možno využít stránek častých dotazů (FAQ), v případě nejasností předpisů, elektronické poradny v aplikaci pro podávání žádostí o ubytovací a sociální stipendium (dotazy zodpovězené v textu na této stránce nebo ve FAQ nebude poradna již zodpovídat) .

Zejména z kapacitních důvodů není možné průběžně telefonicky ani e-mailem podávat informace o aktuálním stavu vyřizování jednotlivých žádostí.


Poslední změna: 17. říjen 2023 13:53 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro studium a záležitosti studentů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám