Sociální stipendium

Informace pro akademický rok 2021/22

Zásady pro přiznávání a vyplácení tohoto stipendia jsou stanoveny zejména v čl. 7 a 13 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy.


Konkrétní podmínky pro vyplácení sociálního stipendia, jeho výši, způsob podávání a vyřizování žádostí, dokládání příslušných potvrzení a další náležitosti jsou pro akademický rok 2021/22 upraveny v Opatření rektora č. 33/2021.

Tato stipendia jsou vyplácena na základě žádosti studentům, kteří splňují následující podmínky:


  • nemají studium přerušeno

  • nejsou studenti studující v cizím jazyce, samoplátci

  • v žádném ze souběžně studovaných studijních programů nepřesáhli standardní dobu studia


Je-li student zapsán ke studiu ve více studijních programech, nebo ve více studijních oborech studijního programu, může mu být stipendium na podporu ubytování nebo sociální stipendium přiznáno i vypláceno pro dané období nejvýše jednou.


1. Elektronická žádost a přístup k aplikaci pro podávání žádostí o sociální stipendium

Žádosti o stipendium na podporu ubytování nebo sociální stipendium se podávají elektronicky prostřednictvím společné webové aplikace, každá z těchto žádostí se ale v aplikaci podává zvlášť.


Zabezpečené připojení přes SSL:

https://is.cuni.cz/webapps


2. Typy potvrzení k sociálnímu stipendiu

Všechna potvrzení o pobírání přídavků na děti musí být platná na období od 1. 10. 2021 a vydaná příslušným úřadem v ČR!Vzory typů potvrzení k žádostem o sociální stipendium - vydávané Úřadem práce (jedná se pouze o vzory dokumentů, nikoli jejich časovou shodu s požadovaným potvrzením, které musí být platné od 1. 10. 2021), příjmy pro potvrzeni o příjmech posuzované společné domácnosti do 1,5 násobku živ. minima se zjišťují za 3. čtvrtletí 2021:


K přiznání nároku je třeba doložit doklad a to

Potvrzení o příjmech posuzované společné domácnosti do 1,5 násobku živ. minima


Jiný, než výše uvedený druh potvrzení nárok na sociální stipendium nezakládá.

V případě, kdy student žádá jak o sociální stipendium tak o stipendium na podporu ubytování ve zvýšené výměře 1.kategorie pro studenty s nárokem na sociální stipendium, lze pro oba druhy stipendií, doložit společně pouze jedno potvrzení.


Příslušné potvrzení se doručuje v elektronické podobě ve formátu PDF, JPG nebo DOC jako příloha přímo v aplikaci pro podávání žádostí o stipendia na podporu ubytování (v případě, že potvrzení má více než jednu stranu, měly by být všechny tyto strany součástí jednoho souboru PDF) nebo v tištěné podobě, v takovém případě musí být písemnost v pravém horním rohu opatřena číslem osoby a zasílá se na adresu „Univerzita Karlova, studijní odbor, Ovocný trh 560/5, 116 36  Praha 1“, a to prostřednictvím poštovní přepravy nebo osobně v úředních hodinách do podatelny RUK, Ovocný trh 560/5, přízemí dveře č. 2.


Bez dodání příslušného potvrzení není možno studentovi přiznat sociální stipendium. Potvrzení je možné dodat současně s podáním elektronické žádosti. V případě i jednodenního zpoždění může být student elektronickou poštou vyzván, aby tak neprodleně učinil. Pokud si student podá elektronickou žádost a současně odešle (nebo již odeslal) potvrzení prostřednictvím poštovní přepravy, na automatickou výzvu k jeho doložení již nemusí reagovat.

Podanou žádost není možné až do doby jejího rozhodnutí měnit ani stornovat. Novou žádost je možné podat až pro následující výplatní období.3. Výše sociálního stipendia

Student, který splňuje podmínky pro přiznání sociálního stipendia, zároveň může splňovat i podmínky pro přiznání stipendia na podporu ubytování ve zvýšené míře 1. kategorie pro studenty s nárokem na sociální stipendium (pokud si o toto stipendium zažádá dle pokynů). Měsíční výše stipendia odpovídá ze zákona jedné čtvrtině výše základní sazby minimální mzdy za měsíc, s tím, že takto určená výše stipendia se zaokrouhluje na celé desetikoruny nahoru (3850,- Kč). V současné době je navíc dorovnávána Univerzitou Karlovou do částky 5000,- Kč/měsíc.


V případě možného souběhu sociálního stipendia a stipendia na podporu ubytování ve zvýšené výměře není možná plná kumulace a bylo by celkově v obou stipendiích vypláceno max. cca (570 + 162) + 5000 tj. 5732,- Kč/měsíc (pokud by si student o sociální stipendium nezažádal, byla by celková výše nižší o částku sociálního stipendia 5000,- Kč/měsíc, tj. k výplatě 732,- Kč/měsíc).


4. Termíny vyplácení sociálních stipendií

prosinec 2021, a to za říjen, listopad a prosinec 2021

duben 2022, a to za leden, únor a březen 2022

červenec 2022, a to za duben, květen a červen 2022, v případě podle bodu 9 písm. c) OR č. 33/2021 za červen 2022

říjen 2022, a to za září 2022


O sociální stipendium nelze žádat zpětně.


5. Termíny pro podávání žádostí o sociální stipendium

Lhůty pro podání žádosti o přiznání stipendia jsou stanoveny v akademickém roce 2020/2021 takto:


Lhůta: 

pro vyplácení počínaje za období:

tj. první výplata:

21. 10. - 21. 11. 2021

říjen až prosinec 2021 (a dále)

v prosinci 2021

21. 1. 2022

leden až březen 2022 (a dále)

v dubnu 2022

21. 4. 2022

červen a září 2022

v červenci 2022


V každé lhůtě lze podat nejvýše jednu žádost.

                          

Studenti s žádostí o přiznání sociálního stipendia podanou ve lhůtě do 21. 11. 2021 a jejichž žádosti je vyhověno, obdrží standardně v akademickém roce 2021/2022 stipendium v souhrnné výši desetinásobku měsíční výše stipendia.


Studenti s žádostí o přiznání sociálního stipendia podanou po 21. 11. 2021 a ve lhůtě do 21. 1. 2022 a jejichž žádosti je vyhověno, obdrží standardně v akademickém roce 2021/2022 stipendium v souhrnné výši sedminásobku měsíční výše stipendia.


Studenti s žádostí o přiznání sociálního stipendia podanou po 21. 1. 2022 a ve lhůtě do 21. 4. 2022 a jejichž žádosti je vyhověno, obdrží standardně v akademickém roce 2020/2022 stipendium v souhrnné výši dvounásobku měsíční výše stipendia.


6. Informace o výsledku hodnocení žádosti o sociální stipendium

O vyřízení žádosti o sociální stipendium bude student informován elektronickým způsobem nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti a následně bude vydáno písemné rozhodnutí o přiznání nebo nepřiznání stipendia.


7. Odvolání a námitky

Proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o sociální stipendium lze podat odvolání do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Proti nevyplacení nebo změně výše přiznaného stipendia v některém měsíci lze podat elektronicky námitku v aplikaci na podávání žádosti.


8. Časté dotazy a elektronická poradna

Veškeré potřebné informace pro podávání žádostí o sociální stipendium naleznete na těchto stránkách. Dále je možno využít stránek častých dotazů (FAQ), v případě nejasností předpisů, elektronické poradny v aplikaci pro podávání žádostí o ubytovací a sociální stipendium (dotazy zodpovězené v textu na této stránce nebo ve FAQ nebude poradna již zodpovídat) .

Zejména z kapacitních důvodů není možné průběžně telefonicky ani e-mailem podávat informace o aktuálním stavu vyřizování jednotlivých žádostí.
Informace pro akademický rok 2020/21

Zásady pro přiznávání a vyplácení tohoto stipendia jsou stanoveny zejména v čl. 7 a 13 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy.


Konkrétní podmínky pro vyplácení sociálního stipendia, jeho výši, způsob podávání a vyřizování žádostí, dokládání příslušných potvrzení a další náležitosti jsou pro akademický rok 2020/21 upraveny v Opatření rektora č. 24/2020.

Tato stipendia jsou vyplácena na základě žádosti studentům, kteří splňují následující podmínky:


  • nemají studium přerušeno

  • nejsou studenti studující v cizím jazyce, samoplátci

  • v žádném ze souběžně studovaných studijních programů nepřesáhli standardní dobu studia


Je-li student zapsán ke studiu ve více studijních programech, nebo ve více studijních oborech studijního programu, může mu být stipendium na podporu ubytování nebo sociální stipendium přiznáno i vypláceno pro dané období nejvýše jednou.


1. Elektronická žádost a přístup k aplikaci pro podávání žádostí o sociální stipendium

Žádosti o stipendium na podporu ubytování nebo sociální stipendium se podávají elektronicky prostřednictvím společné webové aplikace, každá z těchto žádostí se ale v aplikaci podává zvlášť. Při prvním vstupu do aplikace je nejprve nutno provést nastavení hesla.


Zabezpečené připojení přes SSL:

https://is.cuni.cz/webapps


2. Typy potvrzení k sociálnímu stipendiu

Všechna potvrzení o pobírání přídavků na děti musí být platná na období od 1. 10. 2020 a vydaná příslušným úřadem v ČR!

Pokud v průběhu akademického roku dojde ke změně ve výši (kategorii) vyplácených přídavků, student je povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit na agendu sociálních stipendií UK a doložit aktuální potvrzení.


Vzory typů potvrzení k žádostem o sociální stipendium - vydávané Úřadem práce (jedná se pouze o vzory dokumentů, nikoli jejich časovou shodu s požadovaným potvrzením, které musí být platné od 1. 10. 2020), příjmy pro potvrzeni o příjmech posuzované společné domácnosti do 1,5 násobku živ. minima se zjišťují za 3. čtvrtletí 2020:


K přiznání nároku je třeba doložit doklad a to

Potvrzení o příjmech posuzované společné domácnosti do 1,5 násobku živ. minima


Jiný, než výše uvedený druh potvrzení nárok na sociální stipendium nezakládá.

V případě, kdy student žádá jak o sociální stipendium tak o stipendium na podporu ubytování ve zvýšené výměře 1.kategorie pro studenty s nárokem na sociální stipendium, lze pro oba druhy stipendií, doložit společně pouze jedno potvrzení.


Příslušné potvrzení se doručuje v elektronické podobě ve formátu PDF, JPG nebo DOC jako příloha přímo v aplikaci pro podávání žádostí o stipendia na podporu ubytování (v případě, že potvrzení má více než jednu stranu, měly by být všechny tyto strany součástí jednoho souboru PDF) nebo v tištěné podobě, v takovém případě musí být písemnost v pravém horním rohu opatřena číslem osoby a zasílá se na adresu „Univerzita Karlova, studijní odbor, Ovocný trh 560/5, 116 36  Praha 1“, a to prostřednictvím poštovní přepravy nebo osobně v úředních hodinách do podatelny RUK, Ovocný trh 560/5, přízemí dveře č. 2.


Bez dodání příslušného potvrzení není možno studentovi přiznat sociální stipendium. Potvrzení je nutné dodat současně s podáním elektronické žádosti. V případě i jednodenního zpoždění může být student elektronickou poštou vyzván, aby tak neprodleně učinil. Pokud si student podá elektronickou žádost a současně odešle (nebo již odeslal) potvrzení prostřednictvím poštovní přepravy, na automatickou výzvu k jeho doložení již nemusí reagovat.

Podanou žádost není možné až do doby jejího rozhodnutí měnit ani stornovat. Novou žádost je možné podat až pro následující výplatní období.


3. Výše sociálního stipendia

Student, který splňuje podmínky pro přiznání sociálního stipendia, zároveň může splňovat i podmínky pro přiznání stipendia na podporu ubytování ve zvýšené míře 1. kategorie pro studenty s nárokem na sociální stipendium (pokud si o toto stipendium zažádá dle pokynů). Měsíční výše stipendia odpovídá jedné čtvrtině výše základní sazby minimální mzdy za měsíc, s tím, že takto určená výše stipendia se zaokrouhluje na celé desetikoruny nahoru (3650,- Kč).


V případě možného souběhu sociálního stipendia a stipendia na podporu ubytování ve zvýšené výměře není možná plná kumulace a bylo by celkově v obou stipendiích vypláceno max. cca (570 + 162) + 3650 tj. 4072,- Kč/měsíc (pokud by si student o sociální stipendium nezažádal, byla by celková výše nižší o částku sociálního stipendia 3650,- Kč/měsíc, tj. k výplatě 732,- Kč/měsíc).


4. Termíny vyplácení sociálních stipendií

prosinec 2020, a to za říjen, listopad a prosinec 2020

duben 2021, a to za leden, únor a březen 2021

červenec 2021, a to za duben, květen a červen 2021, v případě podle bodu 9 písm. c) OR č. 24/2020 za červen 2021

říjen 2021, a to za září 2021


O sociální stipendium nelze žádat zpětně.


5. Termíny pro podávání žádostí o sociální stipendium


Lhůta: 

pro vyplácení počínaje za období:

tj. první výplata:

21. 10. - 21. 11. 2020

říjen až prosinec 2020 (a dále)

v prosinci 2020

21. 1. 2021

leden až březen 2021 (a dále)

v dubnu 2021

21. 4. 2021

červen a září 2021

v červenci 2021


V každé lhůtě lze podat nejvýše jednu žádost.

                          

Studenti s žádostí o přiznání sociálního stipendia podanou ve lhůtě do 21. 11. 2020 a jejichž žádosti je vyhověno, obdrží standardně v akademickém roce 2020/2021 stipendium v souhrnné výši desetinásobku měsíční výše stipendia.


Studenti s žádostí o přiznání sociálního stipendia podanou po 21. 11. 2020 a ve lhůtě do 21. 1. 2021 a jejichž žádosti je vyhověno, obdrží standardně v akademickém roce 2020/2021 stipendium v souhrnné výši sedminásobku měsíční výše stipendia.


Studenti s žádostí o přiznání sociálního stipendia podanou po 21. 1. 2021 a ve lhůtě do 21. 4. 2021 a jejichž žádosti je vyhověno, obdrží standardně v akademickém roce 2020/2021 stipendium v souhrnné výši dvounásobku měsíční výše stipendia.


6. Informace o výsledku hodnocení žádosti o sociální stipendium

O vyřízení žádosti o sociální stipendium bude student informován elektronickým způsobem nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti a následně bude vydáno písemné rozhodnutí o přiznání nebo nepřiznání stipendia.


7. Odvolání a námitky

Proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o sociální stipendium lze podat odvolání do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Proti nevyplacení nebo změně výše přiznaného stipendia v některém měsíci lze podat elektronicky námitku v aplikaci na podávání žádosti.


8. Časté dotazy a elektronická poradna

Veškeré potřebné informace pro podávání žádostí o sociální stipendium naleznete na těchto stránkách. Dále je možno využít stránek častých dotazů (FAQ), v případě nejasností předpisů, elektronické poradny v aplikaci pro podávání žádostí o ubytovací a sociální stipendium (dotazy zodpovězené v textu na této stránce nebo ve FAQ nebude poradna již zodpovídat) .

Zejména z kapacitních důvodů není možné průběžně telefonicky ani e-mailem podávat informace o aktuálním stavu vyřizování jednotlivých žádostí.


Poslední změna: 23. září 2021 10:45 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám