Odvolací řízení ve věcech studia

Odvoláním jakožto řádným opravným prostředkem se zahajuje odvolací řízení, ve kterém rektor jako odvolací správní orgán přezkoumává, zda je napadené rozhodnutí a řízení, které vydání napadeného rozhodnutí předcházelo, v souladu s právními předpisy a vnitřními předpisy univerzity a fakulty, či správnost napadeného rozhodnutí.


Při rozhodování o právech a povinnostech studentů se postupuje zejména podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu a vnitřních předpisů univerzity a jednotlivých fakult.


Postup při vyřizování odvolání

 • student sám, nebo prostřednictvím svého zástupce může ve lhůtě 30 dnů ode dne oznámení rozhodnutí děkana podat odvolání (v některých případech se může lhůta k podání odvolání řídit správním řádem, v takovém případě činí pouze 15 dnů – je třeba řídit se poučením v předmětném rozhodnutí); lhůta je zachována, je-li poslední den lhůty podána poštovní zásilka, která obsahuje odvolání, držiteli poštovní licence

 • odvolání se podává u děkana, který může rozhodnutí zrušit nebo změnit, pokud tím plně vyhoví odvolání; proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat

 • jestliže děkan odvolání nevyhoví, předá jej rektorovi jako odvolacímu orgánu, a to do 30 dnů ode dne doručení odvolání; v případě nepřípustného nebo opožděného odvolání děkan předá spis rektorovi do 10 dnů

 • odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení; odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné

 • z odvolání musí být patrno, proti kterému rozhodnutí směřuje a co se navrhuje, odvolatel musí uvést své jméno, příjmení, trvalý pobyt, případně adresu pro doručování, dále to, v čem je spatřován rozpor rozhodnutí nebo řízení, které mu předcházelo, s právními předpisy anebo vnitřními předpisy univerzity či jednotlivých fakult, případně námitky týkající se správnosti rozhodnutí, a svůj podpis

 • odvolatel může požádat o prominutí zmeškání odvolání do 15 dnů ode dne, kdy pominula překážka, která mu bránila odvolání podat; se žádostí musí spojit zmeškaný úkon, tedy odvolání

 • rektor přezkoumává soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy a vnitřními předpisy univerzity a jednotlivých fakult; správnost napadeného rozhodnutí přezkoumává jen v rozsahu námitek uvedených v odvolání, jinak jen tehdy, vyžaduje-li to veřejný zájem

 • opožděné nebo nepřípustné odvolání rektor zamítne

 • rektor změní nebo zruší rozhodnutí, které bylo vydáno v rozporu s právními předpisy nebo vnitřními předpisy univerzity a fakulty nebo které je nesprávné, jinak odvolání zamítne a napadené rozhodnutí potvrdí

 • zruší-li rektor rozhodnutí děkana, může podle okolností vrátit věc děkanovi k novému projednání, právním názorem rektora je děkan vázán; proti novému rozhodnutí se lze odvolat

 • proti rozhodnutí rektora o odvolání se nelze dále odvolat

Poslední změna: 22. leden 2018 00:05 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro studium a záležitosti studentů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám