Poplatky spojené se studiem

Povinnost hradit poplatky spojené se studiem stanoví zákon o vysokých školách v ustanovení § 58. V témže paragrafu jsou uvedeny druhy poplatků spojených se studiem (poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením, poplatek za delší studium ve studijních programech akreditovaných v českém jazyce, poplatek za studium v cizím jazyce) a je zde též stanoven způsob vyměření poplatků a podávání odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku spojeného se studiem.


Příloha č. 2 Statutu Univerzity Karlovy (dále jen „příloha“) konkretizuje celý postup ve věci poplatků spojených se studiem – určuje pravidla pro stanovení výše, formu placení a splatnost poplatků. Tento přehled lze shrnout takto (jde pouze o základní informativní souhrn, přesné formulace jsou uvedeny v příloze a v dalších vnitřních předpisech UK):


Poplatek za delší studium v bakalářských a magisterských studijních programech akreditovaných v českém jazyce


VZNIK POVINNOSTI HRADIT POPLATEK


1. Povinnost hradit poplatek za delší studium je upravena v § 58 odst. 3. Povinnost hradit poplatek za delší studium vzniká studentovi, jehož celková odstudovaná doba překročila standardní dobu studia studovaného studijního programu o více než rok, přičemž
2. Poplatek za delší studium se hradí za každých započatých šest měsíců studia. Výše poplatků která je uvedena v sekci Druhy a výše poplatků se stanovuje v návaznosti na ekonomickou náročnost studijních programů a v souladu s přílohou č. 2 Statutu UK: Koeficienty ekonomické náročnosti.


3. Poplatky za delší studium jsou výhradně příjmem stipendijních fondů fakult.


ROZHODNUTÍ O VYMĚŘENÍ POPLATKU


4. O vyměření poplatku rozhoduje rektor. Rozhodnutí se účastníkovi řízení zasílá do vlastních rukou na adresu jeho trvalého bydliště, nebo případně na odlišnou adresu pro doručování – tyto adresy a jejich změny je student povinen oznámit na studijním oddělení fakulty. Účastníkem řízení je ten, u něhož byly naplněny důvody pro vyměření poplatku. Poplatek je splatný 90.den od nabytí právní moci rozhodnutí o vyměření poplatku.


ODVOLÁNÍ PROTI ROZHODNUTÍ O VYMĚŘENÍ POPLATKU SPOJENÉHO SE STUDIEM, ÚLEVY NA POPLATCÍCH


5. Student může podat odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku spojeného se studiem, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Za den doručení se mj. považuje i 10. den, kdy byla oznámená písemnost (rozhodnutí)  uložena na poště nebo 15. den po vyvěšení na úřední desce, je-li doručováno rozhodnutí veřejnou vyhláškou. Odvolání může podat účastník řízení, nebo osoba, kterou student zplnomocnil. V takovém případě je však nutné doručit plnou moc. Prominout zmeškání lhůty k podání odvolání lze jen ze závažných důvodů, které je třeba uvést a současně doložit. Žádost o prominutí zmeškání lhůty musí být podána společně s odvoláním proti rozhodnutí o vyměření poplatku spojeného se studiem.


V úvahu přicházejí následující možnosti podání odvolání:

- na podatelnu rektorátu UK

- e-mailem s elektronickým podpisem (odvolání nelze podat prostým e-mailem)

- datovou schránkou

- poštou.


6. V odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku spojeného se studiem může účastník řízení zejména rozporovat skutečnost, že mu povinnost hradit poplatek nevznikla (důvodem mohou být např. chybné údaje z celostátní evidence studentů o studiu na jiné vysoké škole) nebo žádat o úlevu (snížení, prominutí) na vyměřeném poplatku. V případě, že byl studentovi vyměřen poplatek za delší studium, aniž by došlo k odečtení uznané doby rodičovství od celkové doby studia je možné se odvolat a vše doložit příslušnými doklady. Uznanou dobu rodičovství lze evidovat počínaje 1. dubnem 2013.


7. Každé odvolání studenta proti rozhodnutí o vyměření poplatku  je posuzováno individuálně a komplexně na jednání poradní poplatkové komise rektora, jejíž členové jsou zástupci akademické obce z jednotlivých fakult Univerzity Karlovy. Stanovisko poradní poplatkové komise rektora je pouze doporučující. Rektor může v rámci rozhodování o odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku, poplatek snížit nebo prominout. Důvody, které mohou vést k úlevě na poplatku je nutné doložit - jsou konkretizovány zde.


7a. Na základě řádně podaného a doloženého odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku spojeného se studiem je úleva na poplatku za delší studium vždy poskytnuta v případě důvodů, uvedených v opatření rektora č. 25/2019, opatření rektora č. 23/2020 a opatření rektora č. 13/2021.

  1. přerušení studia v období, na které byl v témže studiu stanoven předchozí poplatek za delší studium (přesný popis - viz opatření rektora č. 25/2019, čl. 2)

  2. narození dítěte v období 9 měsíců přede dnem vzniku poplatku (přesný popis - viz opatření rektora č. 25/2019, čl. 3)

  3. absolvování studia nejpozději do jednoho měsíce ode dne vzniku poplatkové povinnosti (přesný popis - viz opatření rektora č. 25/2019, čl. 4)

  4. absolvování státní či soukromé školy - nezapočítání předchozího neúspěšného studia stejného typu (přesný popis - viz opatření rektora č. 25/2019, čl. 5)

  5. absolvování studijního programu vyššího typu (přesný popis – viz opatření rektora č. 25/2019 čl. 6)

  6. ostatní skutečnosti uvedené v tabulce Přehled důvodů pro prominutí nebo snížení poplatku za delší studium, jež je přílohou č.1 opatření rektora č. 25/2019. Aktuální tabulka

  7. vyměření poplatku za delší studium alespoň částečně na dobu od 1. 3. 2020 do 31. 8. 2020 - viz Opatření rektora 23/2020

  8. uložení pracovní povinnosti podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, a dobrovolnictví ve zdravotnických, sociálních a jiných zařízeních v souvislosti s pandemií COVID-19 – viz opatření rektora č. 13/2021


Pokud byl účastníku řízení z důvodů stanovených v opatření rektora č. 23/2020 prominut již jeden poplatek za delší studium, není možné vyhovět jeho žádosti o prominutí dalšího poplatku za delší studium na základě stejných důvodů.


Opatření rektora č. 23/2020 zohledňuje tzv. dobu narušeného studia od 1. 3. 2020 do 31. 8. 2020. Co se týče doby od 1. 9. 2020, není již sama o sobě zohledňována.


7b. Ustanovení o splátkových kalendářích je uvedeno v čl. 8 opatření rektora č. 25/2019. Žádost o splátkový kalendář v případě aktuálního poplatku se podává výhradně děkanovi fakulty. Vzorový formulář je uveden v příloze č. 3 opatření rektora č. 25/2019.


8. Vzorový formulář pro odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku spojeného se studiem je uveden zde. Odvolání se podává rektorovi UK, podepsané odvolání lze donést osobně na podatelnu rektorátu UK, zaslat elektronicky do datové schránky nebo poštou.


Pokud účastník řízení posílá odolání prostřednictvím pošty, pak je za den podání odvolání považován den, kdy bylo odvolání podáno na poštu, nikoliv den, kdy bylo odvolání doručeno na rektorát UK.


9. Rozhodnutí rektora v odvolacím řízení je konečné.


10. Často kladené otázky a odpovědi k poplatkům jsou uvedené zde. V závažných případech lze navštívit kancelář poplatků spojených se studiem na Odboru pro studium a záležitosti studentů RUK v těchto úředních hodinách: středa 10:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00 hodin.


POSTUP PŘI NEUHRAZENÍ POPLATKU


POZOR! Při placení je vždy nutné uvést správný účet fakulty, variabilní a specifický symbol - vše je uvedeno v rozhodnutí o vyměření poplatku, jinak nemusí být platba fakultou identifikována


11. Univerzita bohužel musela přistoupit stejně jako jiné vysoké školy k vymáhání poplatků spojených se studiem, neboť řada dlužníků dobrovolně poplatky neuhradila. Univerzita je povinna poplatky stanovit i vymáhat a naplňovat jimi stipendijní fond. Poplatky vybrané od studentů konkrétní fakulty jsou využity na stipendia pro studenty právě této fakulty, k jiným účelům je univerzita nesmí použít.Poplatek za studium v cizím jazyce v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech

Povinnost hradit poplatek za studium v cizím jazyce je upravena v zákoně o vysokých školách v § 58 odst. 4. Poplatek za studium v cizím jazyce se stanoví za započatý akademický rok. Výše poplatků jsou uvedeny v příloze č. 2 Statutu Univerzity Karlovy. Poplatek je splatný 15. den od nabytí právní moci rozhodnutí o vyměření poplatku.

O vyměření poplatku za studium v cizím jazyce rozhoduje v prvním stupni děkan. Postup pro podání odvolání proti rozhodnutí o vyměření tohoto poplatku je obdobný jako v případě poplatku za delší studium.

Poplatek za studium v cizím jazyce může prominout či snížit ve zcela výjimečném případě výlučně rektor – viz opatření rektora č. 25/2019, čl. 7 odst. 2. Podkladem pro rozhodnutí rektora je vyjádření děkana. Pravidla pro úlevy na poplatcích za studium v cizím jazyce jsou uvedeny v příloze č. 2 opatření rektora č. 25/2019 ve znění opatření rektora č. 33/2019.


V případě neuhrazení poplatku za studium v cizím jazyce se postupuje v souladu se Studijním a zkušebním řádem Univerzity Karlovy a studium se přeruší.


Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením pro bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy akreditované v českém a cizím jazyce

Povinnost hradit poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je upravena v zákoně o vysokých školách v § 58 odst. 1. V témže paragrafu jsou též stanoveny meze pro určení výše tohoto poplatku. Další podrobnosti jsou vedeny v příloze č. 2 Statutu Univerzity Karlovy.Poslední změna: 24. únor 2022 09:06 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro studium a záležitosti studentů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám