Nezapočítávání doby narušeného studia do doby studia pro účely stanovení poplatku za delší studium

INFORMACE PRO STUDENTYDOBA NARUŠENÉHO STUDIA (1. 3. 2020 – 31. 8. 2020)


Zvláštním zákonem č. 188/2020 Sb. (zákon o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů) bylo s účinností od 24. 4. 2020 stanoveno, že doba studia připadající na období od 1. 3. 2020 do 31. 8. 2020 (tzv. doba narušeného studia) se nezapočítává do doby studia pro účely stanovení poplatku za delší studium (§ 58 odst. 3 zákona o vysokých školách).


Vzhledem k tomu, že povinnost veřejné vysoké školy stanovit studentu poplatek za delší studium vzniká okamžikem překročení nezpoplatněné doby studia (která odpovídá standardní době studia studovaného studijního programu zvětšené o 1 rok), mohou tak nastat tyto 2 situace:


1. Student do 29. 2. 2020 nepřekročil nezpoplatněnou dobu studia


Pokud student do 29. 2. 2020 nepřekročil nezpoplatněnou dobu studia v příslušném studijním programu a nebyl mu pro dané studium dosud vyměřen poplatek za delší studium, pak se vyměření prvního poplatku za delší studium odloží o dobu narušeného studia (o dobu max. 6 měsíců).


Příklad:

Student studuje čtvrtým rokem tříletý bakalářský studijní program. Předpokládal, že v průběhu května 2020 složí státní závěrečnou zkoušku. Nicméně vzhledem k nastalé situaci vysoká škola vypsala termíny státních závěrečných zkoušek až na září 2020. Tou dobou již student překročil dobu studia, po kterou bylo jeho studium bezplatné (standardní dobu studia navýšenou o jeden rok), a vysoká škola by mu za jiných okolností vyměřila poplatek za delší studium. Díky úpravě v zákoně č. 188/2020 Sb. však poplatek vyměřen nebude, protože studium v době od 1. 3. 2020 do 31. 8. 2020 se do doby studia nezapočítává.


Příklad:

Student zahájil své studium ve dvouletém navazujícím magisterském studijním programu v akademickém roce 2019/2020. Bohužel ani do konce akademického roku 2021/2022 se mu nepodaří studium úspěšně dokončit. V této chvíli by došlo k vyměření poplatku za delší studium. Vzhledem k tomu, že součástí doby studia byla i doba narušeného studia od 1. 3. 2020 do 31. 8. 2020, posune se doba vyměření poplatku o 6 měsíců. Poplatek může být tedy vyměřen až od druhé poloviny akademického roku 2022/2023.


2. Student k 29. 2. 2020 překročil nezpoplatněnou dobu studia


U studentů, kteří k 29. 2. 2020 nezpoplatněnou dobu studia překročili a kterým již byl s největší pravděpodobností vyměřen poplatek za delší studium, však k odložení další poplatkové povinnosti nedojde a další poplatek jim bude vyměřen bez ohledu na dobu narušeného studia. Je tomu tak z důvodu, že těmto studentům vznikla povinnost platit poplatky z důvodu prodlužování studia před narušením studia pandemií COVID-19.


Příklad:

Studentovi byl v lednu 2020 vyměřen poplatek na nadcházejících šest měsíců studia. Období již vyměřeného poplatku bylo „narušeno” omezeními, která podle zákona č. 188/2010 Sb. způsobují nezapočtení této doby do poplatkové povinnosti. Takto vyměřený poplatek se však již nemění, protože k prodloužení studia nedošlo v důsledku pandemie COVID-19.


Příklad:

Student má vyměřen poplatek do 31. 5. 2020, ale ani do té doby nebyl schopen studium řádně ukončit. Další poplatek mu bude vyměřen standardně bez ohledu na omezení, vzhledem k tomu, že ani v tomto případě nedošlo k prodloužení studia v důsledku pandemie, ale již před jejím vznikem.
ÚLEVA NA POPLATKU (OPATŘENÍ REKTORA Č. 23/2020)


Aktuální situací jsou však postiženi všichni studenti bez ohledu na to, zda již překročili nezpoplatněnou dobu studia či nikoli, a proto se Univerzita Karlova rozhodla, že bude studentům, kterým byl vyměřen poplatek za delší studium na dobu, která zasahuje do období od 1. 3. 2020 do 31. 8. 2020, poskytnuta úleva na jednom poplatku, a to ve výši 100% (jeden poplatek tedy bude prominut). Postup při posuzování žádostí o prominutí poplatku za delší studium v souvislosti s pandemií COVID-19 je upraven v opatření rektora č. 23/2020, které je platné a účinné od 29. 5. 2020.


Podmínky pro poskytnutí úlevy:

1. Studentu byl Univerzitou Karlovou vyměřen poplatek za delší studium na šestiměsíční období, které alespoň částečně zasahuje do doby od 1. 3. 2020 do 31. 8. 2020

2. Student si podal proti rozhodnutí o vyměření poplatku za delší studium ve lhůtě 30 dnů od doručení tohoto rozhodnutí odvolání, ve kterém uvedl, že mu byl tento nebo předchozí poplatek vyměřen na dobu, která zasahuje/zasahovala do doby od 1. 3. 2020 do 31. 8. 2020

3. Při splnění obou uvedených podmínek bude studentu jeden poplatek prominut


V souvislosti s pandemií COVID-19 může být studentu pro jedno studium ve studijním programu prominut pouze jeden poplatek za delší studium, i když podmínky pro jeho prominutí splní pro více poplatků. Pokud student studuje ve více studijních programech, posuzuje se splnění podmínek pro prominutí poplatku v souvislosti s pandemií COVID-19 pro každé studium zvlášť. Vzor odvolání je ZDE.


Pokud si student již nemůže podat odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku a tento poplatek mu zasahuje do doby od 1. 3. 2020 do 31. 8. 2020, bude mu poskytnuta úleva na dalším vyměřeném poplatku za delší studium, podá-li si odvolání, ve kterém uvede tuto skutečnost.


Pokud byl účastníku řízení z důvodů stanovených v opatření rektora č. 23/2020 prominut již jeden poplatek za delší studium, není možné vyhovět jeho žádosti o prominutí dalšího poplatku za delší studium na základě stejných důvodů.


V současné době platí výše uvedené opatření č. 23/2020, které zohledňuje tzv. dobu narušeného studia od 1. 3. 2020 do 31. 8. 2020. Co se týká nynější epidemiologické situace, aktuálně platná právní úprava ji samu o sobě nezohledňuje.Příklad:

Studentu byl vyměřen poplatek za delší studium na dobu od 1. 1. 2020 do 1. 7. 2020. Rozhodnutí o vyměření poplatku je již pravomocné a student si proti němu nemůže podat odvolání. Student své studium do 1. 7. 2020 neukončí, a proto mu bude na dobu od 2. 7. 2020 do 2. 1. 2021 vyměřen další poplatek za delší studium. Pokud si student podá proti rozhodnutí o vyměření tohoto poplatku řádně a včas odvolání, ve kterém uvede, že mu byl aktuální poplatek vyměřen na dobu, která zasahuje do období od 1. 3. 2020 do 31. 8. 2020, bude mu tento poplatek prominut.


Příklad:

Studentu byl vyměřen poplatek za delší studium na dobu od 1. 1. 2020 do 1. 7. 2020. Rozhodnutí o vyměření poplatku je již pravomocné a student si proti němu nemůže podat odvolání. Student se rozhodne své studium na dobu od 1. 6. 2020 do 15. 2. 2021 přerušit. Po ukončení přerušení studia mu bude na dobu od 16. 2. 2021 do 16. 8. 2021 vyměřen další poplatek za delší studium. Pokud si student podá proti rozhodnutí o vyměření tohoto poplatku řádně a včas odvolání, ve kterém uvede, že mu byl předchozí poplatek vyměřen na dobu, která zasahuje do období od 1. 3. 2020 do 31. 8. 2020, bude mu tento poplatek prominut.Poslední změna: 15. únor 2021 12:05 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro studium a záležitosti studentů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám