Často kladené dotazy (FAQ)

Často kladené otázky a odpovědi v souvislosti s poplatky za delší studium


Je pravda, že univerzita poplatky vymáhá? Jak univerzita poplatky využívá?

Ano. Univerzita bohužel musela přistoupit stejně jako jiné vysoké školy k vymáhání poplatků spojených se studiem, neboť řada dlužníků dobrovolně poplatky neuhradila. Univerzita je povinna poplatky stanovit i vymáhat a naplňovat jimi stipendijní fond. Vybrané poplatky lze využít výlučně na stipendia. K jiným účelům je univerzita nesmí použít. Poplatky vybrané od studentů konkrétní fakulty jsou využity na stipendia pro studenty právě této fakulty.


Kdy mi bude vyměřen poplatek za delší studium?

Poplatek za delší studium bude vyměřen po uplynutí standardní doby studia navýšené o 1 rok. Do celkové odstudované doby se nezapočítává doba, po kterou bylo studium přerušeno ani evidovaná doba rodičovství. Celkovou odstudovanou dobu ale navyšuje doba předchozích neúspěšných studií (v bakalářských a magisterských studijních programech), přičemž celkovou odstudovanou dobu nenavyšuje doba předchozích neúspěšných studií, po jejichž ukončení student řádně ukončil studijní program stejného typu absolvováním (rozlišují se 2 typy studijních programů bakalářský a magisterský):


Příklady:

- pokud student neúspěšně ukončil bakalářský studijní program a po něm absolvoval další studijní bakalářský program, doba studia neúspěšného bakalářského studijního programu mu již nenavyšuje dobu dalších studijních programů

- pokud student neúspěšně ukončil magisterský studijní program a po něm absolvoval další studijní bakalářský program, doba studia neúspěšného magisterského studijního programu mu bude navyšovat dobu dalších studijních programů

- pokud student nejdříve absolvoval bakalářský studijní program a až po něm neúspěšně ukončil další bakalářský studijní program, doba neúspěšného bakalářského studijního programu mu bude navyšovat dobu dalších studijních programů


Kdo a jak rozhoduje o tom, zda obdržím nějakou úlevu na poplatku?

Především z důvodu dodržení jednotnosti a spravedlnosti při  poskytování úlev na poplatcích studentům ze všech 17 fakult UK bylo rektorem vydáno opatření č. 25/2019, ve kterém jsou relevantní důvody pro poskytnutí úlevy na poplatku uvedeny. Přesto je každé odvolání studenta posuzováno individuálně a komplexně na zasedání členů poradní poplatkové komise rektora (členové jsou zástupci akademické obce z jednotlivých fakult, někteří z nich jsou lékaři). Členové komise mají k  dispozici složku se všemi materiály -  kromě vlastního odvolání studenta a všech příloh,  i přehled údajů k poplatku z informačního systému týkající se průběhu studia x studií, počtu vyměřených poplatků, atd. Stanovisko z poplatkové komise je pouze doporučující pro rektora, který následně rozhodne, zda nějakou úlevu udělí či nikoliv.


Ukončil jsem studium absolvováním, ale až po vzniku poplatkové povinnosti, vztahuje se na mě z tohoto důvodu nějaká úleva na poplatku?

Ukončí-li student studium do 1 měsíce od vzniku poplatkové povinnosti absolvováním, může mu být poplatek prominutý v souladu s opatřením rektora č. 25/2019, čl. 4, kterým rektor zohledňuje to, že poplatek za delší studium je vyměřován podle zákona o vysokých školách na započatých 6 měsíců studia a tak se hradí již za první den z vyměřeného období. Podmínka – absolvování studia do 1 měsíce od vzniku poplatkové povinnosti je pevně daná.


Ukončil jsem studium zanecháním po vzniku poplatkové povinnosti, vztahuje se na mě z tohoto důvodu nějaká úleva na poplatku?

Ukončí-li student studium po vzniku poplatkové povinnosti jiným způsobem než absolvováním, povinnost uhradit poplatek trvá. Prominutí poplatku v souladu s opatřením rektora č. 25/2019, čl. 4, se vztahuje pouze na řádné ukončení studia absolvováním do 1 měsíce po vzniku poplatkové povinnosti.


Studium jsem přerušil po vzniku poplatkové povinnosti, musím uhradit poplatek spojený se studiem?

Ano, pokud jste byl v den vzniku poplatkové povinnosti studentem, musíte poplatek uhradit v plné výši. Na další vyměřený poplatek lze podat odvolání s žádostí o úlevu z důvodu přerušení studia v období, na které byl v témže studium stanovený předchozí poplatek za delší studium. Přesný popis je uvedený v opatření rektora č. 25/2019, čl. 2.


Kde je možné si ověřit, zda peníze za poplatek spojený se studiem došly v pořádku na účet UK.

Poplatky spojené se studiem jsou hrazené na účet fakulty a zde si také můžete přes studijní oddělení fakulty ověřit, zda platba došla na účet.


Je možnost rozložit platbu za poplatek spojený se studiem do splátek?

V případě dlužných poplatků je možné podat žádost o splátkový kalendář. Přesný postup je uveden v opatření rektora č. 25/2019, čl. 8 a v příloze č. 3 naleznete vzorový formulář.


Poplatek za delší studium mi byl na aktuálním studiu již vyměřován, nyní se mi narodilo dítě. Znamená to, že poplatek za delší studium mi po dobu evidované doby rodičovství vyměřován nebude?

Neznamená. V případě, kdy i po odečtení uznané doby rodičovství (dobu rodičovství lze evidovat od 1. 4. 2013) dojde k překročení nezpoplatněné doby studia, poplatková povinnost vznikne. Lze si ale podat žádost o prominutí poplatku – z důvodu narození dítěte v období 9 měsíců přede dnem vzniku poplatkové povinnosti viz opatření rektora č. 25/2019, čl. 3.


V rozhodnutí o odvolání proti poplatku spojenému se studiem mám uvedeny dva výroky, v jednom se uvádí, že odvolání se zamítá a rozhodnutí se potvrzuje a ve druhém, že poplatek se promíjí, jak tomu mám rozumět? Musím tedy poplatek zaplatit nebo ne?

Oba výroky jsou v pořádku. Prvním výrokem se rozhoduje o samotném odvolání. Z prvního výroku vyplývá, že poplatek byl stanoven oprávněně v souladu se zákonem o vysokých školách a v souladu s předpisy univerzity. Zjištění, že byl poplatek konkrétnímu studentovi stanoven oprávněně je předpokladem k dalšímu kroku, kterým je rozhodnutí o jeho žádosti o úlevu na poplatku tedy snížení či prominutí poplatku. Ve druhém výroku je tedy výsledek, jak bylo o žádosti o snížení či prominutí poplatku rozhodnuto. Pokud je ve druhém výroku uvedeno, že se poplatek promíjí, došlo k prominutí poplaktu a poplatek samozřejmě nehradíte.
Poslední změna: 3. leden 2020 14:26 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro studium a záležitosti studentů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám