Opatření rektora č. 23/2020

Název:

Postup při posuzování žádostí o prominutí poplatku spojeného se studiem v souvislosti s pandemií COVID-19

K provedení:

Čl. 3 odst. 5 přílohy č. 2 Statutu Univerzity Karlovy – Poplatky spojené se studiem

Gestor:

Odbor pro studium a záležitosti studentů

Účinnost:

29. května 2020


Postup při posuzování žádostí o prominutí poplatku spojeného se studiem v souvislosti s pandemií COVID-19

Čl. 1 - Úvodní ustanovení

Toto opatření rektora stanovuje podmínky pro prominutí poplatků spojených se studiem na Univerzitě Karlově v rámci rozhodování o žádostech o snížení, prominutí nebo odložení termínu splatnosti poplatku za delší studium podaných v rámci řízení o odvolání proti rozhodnutí rektora o vyměření poplatku za delší studium, a to v souvislosti s přijímáním krizových opatření proti šíření koronaviru vládou České republiky.


Čl. 2 - Doba narušeného studia

  1. Žádosti účastníka řízení o prominutí poplatku za delší studium z důvodu, že účastníku řízení byl předchozí nebo aktuálně stanovený poplatek za delší studium vyměřen alespoň částečně na dobu od 1. března 2020 do 31. srpna 2020 (doba narušeného studia) , bude při podání řádného a včasného odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku za delší studium vyhověno a účastníku řízení bude poplatek za delší studium v celém rozsahu prominut.

  2. Účastníku řízení bude z důvodu a za podmínek uvedených v odstavci 1 prominut nejvýše jeden poplatek, i když účastník řízení splní výše uvedené podmínky ve vztahu k více poplatkům za delší studium vyměřeným v rámci studia v příslušném studijním programu.


Čl. 3 - Překážka prominutí poplatku

Poplatek nemůže být prominut účastníku řízení, kterému není v důsledku nezapočtení doby narušeného studia podle zákona č. 188/2020 Sb. do doby studia vyměřen poplatek, který by mu byl vyměřen podle zákona o vysokých školách a vnitřních předpisů.


Čl. 4 - Účinnost

Toto opatření rektora nabývá účinnosti dne 29. května 2020.V Praze dne 29. května 2020

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

PDF ke stažení

Poslední změna: 3. červenec 2020 16:29 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám