Opatření rektora č. 42/2023

Název:

Postup při posuzování žádostí o prominutí či snížení poplatku spojeného se studiem podle § 58 odst. 4 zákona o vysokých školách (poplatek za studium v cizím jazyce)

K provedení:

Čl. 4 odst. 4 přílohy č. 2 Statutu Univerzity Karlovy – Poplatky spojené se studiem

Gestor:

Odbor pro studium a záležitosti studentů

Účinnost:

1. října 2023


Postup při posuzování žádostí o prominutí či snížení poplatku spojeného se studiem podle § 58 odst. 4 zákona o vysokých školách (poplatek za studium v cizím jazyce)

Část I. – Úvodní ustanovení

Čl. 1


Toto opatření rektora Univerzity Karlovy (dále jen „rektor“) vyjmenovává důvody pro prominutí či snížení vyměřeného poplatku spojeného se studiem podle § 58 odst. 4 zákona o vysokých školách1 (dále jen „poplatek za studium v cizím jazyce“ nebo „poplatek“) na Univerzitě Karlově (dále jen „univerzita“) v rámci rozhodování o žádosti o prominutí či snížení poplatku za studium v cizím jazyce podané v řízení o odvolání proti rozhodnutí děkana2 o vyměření poplatku.

Část II. – Důvody pro prominutí či snížení poplatku společné pro všechny fakulty

Čl. 2 Uplynutí maximální doby studia

Žádosti účastníka řízení o prominutí poplatku z důvodu, že den vzniku poplatkové povinnosti spadá do období po uplynutí maximální doby studia3, bude vyhověno a vyměřený poplatek bude prominut.

Čl. 3 Cotutelle

Žádosti účastníka řízení o prominutí poplatku z důvodu studia v rámci cotutelle bude vyhověno a vyměřený poplatek bude prominut, je-li to takto sjednáno v příslušné dohodě o dvojím vedení disertační práce.

Čl. 4 Průtahy v řízení a nezákonný postup

Žádosti účastníka řízení o prominutí poplatku z důvodu, že k jeho vzniku došlo v souvislosti s průtahy řízení před orgánem prvního nebo druhého stupně nebo v souvislosti s vydáním nezákonného rozhodnutí, bude vyhověno a vyměřený poplatek bude prominut.


Část III. - Důvody pro prominutí či snížení poplatku specifické pro jednotlivé fakulty

Čl. 5 Katolická teologická fakulta

Další důvody pro prominutí či snížení poplatku nejsou stanoveny.

Čl. 6 Evangelická teologická fakulta

Žádosti účastníka řízení o prominutí či snížení poplatku bude vyhověno a vyměřený poplatek bude prominut či snížen, jestliže se jeho studium uskutečňuje v rámci mezinárodní smlouvy.

Čl. 7 Husitská teologická fakulta

Další důvody pro prominutí či snížení poplatku nejsou stanoveny.

Čl. 8 Právnická fakulta

Další důvody pro prominutí či snížení poplatku nejsou stanoveny.

Čl. 9

1. lékařská fakulta


 1. Žádosti účastníka řízení o snížení poplatku z důvodu, že mu k absolvování studia zbývají jedna až tři části státní rigorózní zkoušky, bude vyhověno a vyměřený poplatek bude snížen o 50 %.

 2. Žádosti účastníka řízení o snížení poplatku z důvodu opětovného zápisu do studia po ukončení přerušení studia k datu zahájení letního semestru bude vyhověno a vyměřený poplatek bude snížen o 50 %.

 3. Žádosti účastníka řízení o prominutí poplatku z důvodu, že účastník řízení splnil všechny části státní rigorózní zkoušky do konce kalendářního roku, v němž byly splněny předpoklady pro konání poslední části státní rigorózní zkoušky, bude vyhověno a vyměřený poplatek bude prominut.

Čl. 10

2. lékařská fakulta


 1. Žádosti účastníka řízení o snížení poplatku z důvodu řádně doložené nezaviněné finanční tísně vedoucí k nemožnosti uhradit poplatek v plné výši bude za předpokladu, že účastník řízení splnil veškeré studijní povinnosti předcházejícího úseku studia, vyhověno a vyměřený poplatek bude snížen až o 25 %.

 2. Žádosti účastníka řízení o snížení poplatku z důvodu opětovného zápisu do studia po ukončení přerušení studia před zahájením letního semestru, trvalo-li přerušení studia alespoň jeden rok, bude vyhověno a vyměřený poplatek bude snížen o 50 %.

 3. Žádosti účastníka řízení o snížení poplatku z důvodu, že mu k absolvování studia zbývá nejvýše jedna část státní rigorózní zkoušky, bude vyhověno a vyměřený poplatek bude snížen o 80 %.

 4. Žádosti účastníka řízení o snížení poplatku z důvodu, že účastník řízení získal v prvním ročníku alespoň 60 kreditů, bude vyhověno a poplatek, vyměřený ve druhém ročníku, bude snížen o 15 %. Poplatek lze z uvedeného důvodu snížit pouze jednou v rámci studia rozhodného studijního programu, a to pouze studentu, který se zapsal do studia rozhodného studijního programu nejdříve od akademického roku 2023/2024.

Čl. 11

3. lékařská fakulta


 1. Žádosti účastníka řízení o prominutí či snížení poplatku z důvodu dlouhodobé hospitalizace či vážné nemoci bude vyhověno a vyměřený poplatek bude prominut či snížen alespoň o 25 %.

 2. Žádosti účastníka řízení o prominutí či snížení poplatku z důvodu narození dítěte v období 9 měsíců před začátkem akademického roku, za který je poplatek vyměřen, bude vyhověno a vyměřený poplatek bude prominut či snížen alespoň o 25 %.

 3. Žádosti účastníka řízení o prominutí či snížení poplatku z důvodu nutné osobní péče o invalidní nebo dlouhodobě nemocnou osobu bude vyhověno a vyměřený poplatek bude prominut či snížen alespoň o 25 %.

 4. Žádosti účastníka řízení o prominutí či snížení poplatku z důvodu oboustranného osiření do 26 let věku a situace postavené jemu naroveň bude vyhověno a vyměřený poplatek bude prominut či snížen alespoň o 25 %.

 5. Žádosti účastníka řízení o snížení poplatku z důvodu řádně doložené nezaviněné finanční tísně vedoucí k nemožnosti uhradit poplatek v plné výši bude za předpokladu, že účastník řízení splnil veškeré studijní povinnosti předcházejícího úseku studia, vyhověno a vyměřený poplatek bude snížen až o 50 %. Poplatek nelze snížit studentům zapsaným v prvním úseku studia.

 6. Žádosti účastníka řízení o snížení poplatku z důvodu prokázaných zásadních ekonomických problémů v rodině účastníka řízení způsobených pandemií onemocnění COVID-19 bude vyhověno a vyměřený poplatek bude snížen až o 20 %.

 7. V případě, že účastník řízení prokáže existenci více důvodů pro snížení nebo prominutí vyměřeného poplatku, bude tato skutečnost zohledněna v celkové výši poskytnuté úlevy.


Čl. 12 Lékařská fakulta v Plzni

Žádosti účastníka řízení o snížení poplatku z důvodu, že mu k absolvování studia zbývají jedna až tři části státní rigorózní zkoušky, bude vyhověno a vyměřený poplatek bude snížen o 70 %.

Čl. 13 Lékařská fakulta v Hradci Králové

 1. Žádosti účastníka řízení o snížení poplatku z důvodu povolení absolvování úseku studia podle individuálního studijního plánu, bude vyhověno a vyměřený poplatek bude snížen o 50 %. Z uvedeného důvodu může být snížen pouze poplatek vyměřený v prvním roce úseku studia, pro který byl individuální studijní plán povolen.

 2. Žádosti účastníka řízení o prominutí poplatku z důvodu, že mu k absolvování studia zbývá pouze složení státní rigorózní zkoušky nebo její části, bude vyhověno a vyměřený poplatek bude prominut.


Čl. 14 Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

 1. Žádosti účastníka řízení o snížení poplatku z důvodu povolení absolvování úseku studia podle individuálního studijního plánu bude vyhověno a vyměřený poplatek bude snížen o 50 %. Z uvedeného důvodu může být snížen pouze poplatek vyměřený za období, pro které byl individuální studijní plán povolen.

 2. Žádosti účastníka řízení o snížení poplatku v případě, zbývá-li mu k absolvování studia pouze složení státní zkoušky nedělené na více částí nebo obhajoba diplomové práce, bude vyhověno a vyměřený poplatek bude snížen až o 90 %.


Čl. 15 Filozofická fakulta

Případné další důvody pro prominutí či snížení poplatku jsou stanoveny opatřením děkana.


Čl. 16 Přírodovědecká fakulta

 1. Žádosti účastníka řízení o snížení poplatku z důvodu, že účastník řízení dosáhl během studia, v rámci něhož byl tento poplatek stanoven, vynikajících studijních výsledků do studijního průměru 1,5, bude vyhověno a účastníku řízení bude vyměřený poplatek snížen o 50 %.

 2. Žádosti účastníka řízení o snížení poplatku z důvodu, že v rámci studia rozhodného studijního programu úspěšně složil alespoň jednu část státní zkoušky, bude vyhověno a vyměřený poplatek bude snížen o 50 %.

 3. Žádosti účastníka řízení o snížení poplatku z důvodu, že účastník řízení během studia, v rámci něhož byl tento poplatek stanoven, vytvořil rozsáhlou nebo zvlášť významnou vědeckou práci, bude vyhověno a vyměřený poplatek bude snížen o 50 %.

 4. Žádosti účastníka řízení o prominutí poplatku z důvodu, že účastník řízení absolvoval během studia, v rámci něhož byl tento poplatek stanoven, zahraniční studijní pobyt, při kterém neměl přerušeno studium, v délce trvání alespoň 4 měsíců, organizovaný nebo zajištěný prostřednictvím fakulty nebo univerzity, bude vyhověno a vyměřený poplatek bude prominut.

 5. Žádosti účastníka řízení o prominutí poplatku z důvodu dlouhodobé hospitalizace či vážné nemoci řádně doložené potvrzením ambulantního specialisty bude vyhověno a vyměřený poplatek bude prominut.

 6. Žádosti účastníka řízení o prominutí poplatku z důvodu řádně doložené tíživé osobní situace účastníka řízení vzniklé v důsledku válečného konfliktu nebo přírodní katastrofy bude vyhověno a vyměřený poplatek bude prominut.

 7. Poplatek může být prominut či snížen pouze v případě, studuje-li účastník řízení v rozhodném studijním programu déle, než činí standardní doba studia tohoto studijního programu.

 8. Poplatek může být prominut či snížen pouze jednou v rámci studia rozhodného studijního programu.


Čl. 17 Matematicko-fyzikální fakulta

 1. Žádosti účastníka řízení o snížení poplatku z důvodu, že mu k absolvování studia zbývá pouze složení státní zkoušky nebo její části, bude vyhověno a vyměřený poplatek bude snížen o 80 %. Poplatek může být snížen pouze v tom akademickém roce, ve kterém účastník řízení výše uvedené podmínky splní a o snížení vyměřeného poplatku požádá poprvé.

 2. Žádosti účastníka řízení o snížení poplatku z důvodu, že mu k absolvování studia zbývá pouze složení státní zkoušky nebo její části, měl-li účastník řízení zároveň v daném akademickém roce po dobu alespoň 90 dnů přerušené studium, bude vyhověno a vyměřený poplatek bude snížen o 80 %.

 3. Žádosti účastníka řízení o snížení poplatku z důvodu přerušení studia v období, za které byl uhrazen předchozí poplatek, bude vyhověno a účastníku řízení bude aktuálně vyměřený poplatek snížen úměrně součtu délky přerušeného studia v období, za které byl vyměřen a uhrazen předchozí poplatek, a délky přerušeného studia v aktuálním akademickém roce, za který byl vyměřen aktuální poplatek, nejedná-li se o situaci dle odstavce 2.

 4. Žádosti účastníka řízení o prominutí či snížení poplatku z důvodu řádně doložené tíživé osobní situace v důsledku válečného konfliktu nebo přírodní katastrofy bude vyhověno a vyměřený poplatek bude snížen nejméně o 50 %.


Čl. 18 Pedagogická fakulta

 1. Žádosti účastníka řízení o snížení poplatku z důvodu, že mu k absolvování studia zbývá pouze složení státní zkoušky nebo její části, bude vyhověno a vyměřený poplatek bude snížen až o 80 %. Poplatek může být z uvedeného důvodu snížen pouze jednou v rámci studia rozhodného studijního programu.

 2. Žádosti účastníka řízení o prominutí či snížení poplatku z důvodu dlouhodobé hospitalizace nebo vážné nemoci bude vyhověno a vyměřený poplatek bude snížen nejméně o 25 %. Poplatek může být z uvedeného důvodu prominut či snížen pouze jednou v rámci studia rozhodného studijního programu.

 3. Žádosti účastníka řízení o snížení poplatku z důvodu řádně doložené nezaviněné finanční tísně vedoucí k nemožnosti uhradit poplatek v plné výši bude za předpokladu, že účastník řízení splnil veškeré studijní povinnosti předcházejícího úseku studia, vyhověno a vyměřený poplatek bude snížen až o 50 %. Poplatek nelze snížit studentu zapsanému v prvním úseku studia.

 4. Žádosti o snížení poplatku z důvodu, že účastník řízení je státním občanem Ukrajiny zapsaným v prvním úseku studia, bude vyhověno a vyměřený poplatek bude snížen. V případě bakalářských nebo magisterských studijních programů uskutečňovaných katedrou hudební výchovy bude poplatek snížen o 50 %, v případě ostatních bakalářských nebo magisterských studijních programů bude poplatek snížen o 75 %.


Čl. 19 Fakulta sociálních věd

Další důvody pro prominutí či snížení poplatku jsou stanoveny opatřením děkana.


Čl. 20 Fakulta tělesné výchovy a sportu

Další důvody pro prominutí či snížení poplatku nejsou stanoveny.


Čl. 21 Fakulta humanitních studií

 1. Žádosti účastníka řízení o prominutí či snížení poplatku z důvodu tíživé sociální situace řádně doložené dokumentem odpovídajícím specifikům dané země bude vyhověno a vyměřený poplatek bude prominut nebo snížen.

 2. Žádosti účastníka řízení o prominutí či snížení poplatku z důvodu lékařským potvrzením doložené dlouhodobé hospitalizace či vážné nemoci nebo obdobných důvodů dle evidence studentů se speciálními potřebami bude vyhověno a vyměřený poplatek bude prominut či snížen.

 3. Žádosti účastníka řízení o prominutí či snížení poplatku z důvodu oboustranného osiření bude vyhověno a vyměřený poplatek bude prominut či snížen

 4. Žádosti účastníka řízení o prominutí či snížení poplatku z důvodu, že účastník řízení během studia, v rámci něhož byl tento poplatek stanoven, vytvořil rozsáhlou a zvlášť významnou vědeckou práci, bude vyhověno a vyměřený poplatek bude prominut či snížen.

 5. Žádosti účastníka řízení o snížení poplatku z důvodu, že účastník řízení absolvoval studium v rozhodném studijním programu do konce zkouškového období zimního semestru akademického roku, za který mu byl poplatek vyměřen, bude vyhověno a vyměřený poplatek bude snížen o 50 %. Obdobně bude postupováno i v případě, absolvoval-li účastník řízení své studium do konce termínu pro konání obhajoby závěrečné práce v zimním období uvedeného akademického roku, nastal-li tento termín později než termín dle věty první.

 6. Podmínky pro poskytnutí úlevy na vyměřeném poplatku dle odstavců 1, 2 a 4 se vztahují i na studenta doktorského studijního programu. Podkladem pro poskytnutí úlevy z důvodu, že účastník řízení vytvořil rozsáhlou a zvlášť významnou vědeckou práci, je vždy i doporučení oborové rady.


Část IV. – Společná ustanovení

Čl. 22

 1. V odůvodněných případech může rektor odložit termín splatnosti vyměřeného poplatku.

 2. Rektor může ve zcela výjimečných případech vyměřený poplatek prominout či snížit z důvodu hodného zvláštního zřetele, tedy v nahodilých, mimořádně závažných situacích, které není možné obsáhnout konkrétně stanovenou úlevou.

 3. Ke své žádosti o prominutí či snížení vyměřeného poplatku je účastník řízení povinen doložit relevantní doklady prokazující tvrzené skutečnosti, zdravotní důvody je nutné doložit lékařskou zprávou. Univerzita je oprávněna vyžádat si v případě nutnosti doplňující doklady.

 4. Podkladem pro rozhodnutí rektora je vyjádření děkana.

 5. Není-li stanoveno jinak, musí být podmínky pro prominutí nebo snížení vyměřeného poplatku splněny k datu podání žádosti.

 6. Není-li stanoveno jinak, může být vyměřený poplatek prominut či snížen dle části III. tohoto opatření pouze studentu bakalářského nebo magisterského studijního programu.

 7. V případě, že účastník řízení prokáže existenci více důvodů pro snížení nebo prominutí vyměřeného poplatku, bude úleva poskytnuta ve výši odpovídající důvodu, pro který náleží nejvyšší úleva, není-li stanoveno jinak.

 8. V případech, kdy výše úlevy není pevně dána, bude její konkrétní výše určena s ohledem na dobu trvání rozhodné skutečnosti a její závažnost.


Čl. 23 Splátkový kalendář a vymáhání poplatků

 1. Na základě žádosti účastníka řízení může děkan povolit splátkový kalendář.

 2. Součástí dohody o splátkovém kalendáři je i uznání dluhu.

 3. Vymáhání poplatků za studium v cizím jazyce zajišťují fakulty.


Čl. 24 Závěrečné ustanovení


Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. října 2023.


V Praze dne 29. srpna 2023

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

rektorka.pdf ke stažení

.doc ke stažení


Poznámky

1

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

2

Čl. 5 odst. 2 Přílohy č. 2 Statutu Univerzity Karlovy.

3

Čl. 4 odst. 12 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy.Poslední změna: 8. prosinec 2023 11:02 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám