Opatření rektora č. 15/2024

Název:

Postup při posuzování žádostí o prominutí poplatku spojeného se studiem v souvislosti s tragickou událostí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy dne 21. prosince 2023

K provedení:

Čl. 3 odst. 5 přílohy č. 2 Statutu Univerzity Karlovy – Poplatky spojené se studiem

Gestor:

Odbor pro studium a záležitosti studentů RUK

Účinnost:

15. března 2024


Postup při posuzování žádostí o prominutí poplatku spojeného se studiem v souvislosti s tragickou událostí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy dne 21. prosince 2023

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Toto opatření rektora stanovuje podmínky pro prominutí poplatku spojeného se studiem podle § 58 odst. 3 zákona

o vysokých školách1(dále jen „poplatek“) na Univerzitě Karlově v rámci rozhodování o žádosti o prominutí či snížení poplatku podané v řízení o odvolání proti rozhodnutí rektora2 o vyměření poplatku, a to v souvislosti s přijetím zvláštních ustanovení v čl. 19a Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy, v platném znění, s účinností od 14. února 2024

o důsledcích narušení studia na základě tragické události na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (dále jen „Filozofická fakulta“) dne 21. prosince 2023.


Čl. 2 Důsledky narušení studia na Filozofické fakultě

  1. Žádosti účastníka řízení o prominutí poplatku z důvodu, že došlo k prodloužení doby jeho studia v důsledku přijetí zvláštních pravidel studia a jeho kontroly na Filozofické fakultě3, bude vyhověno a účastníku řízení bude vyměřený poplatek prominut.

  2. Účastníku řízení může být prominut pouze poplatek, který mu byl vyměřen v rámci studia na Filozofické fakultě, do kterého se zapsal nejpozději od akademického roku 2023/2024 (dále jen „rozhodný studijní program“), a to za podmínky, že mu byl poplatek vyměřen alespoň částečně na dobu po 21. prosinci 2023 a že neměl studium

    v rozhodném studijním programu přerušené po celou dobu období od 1. února 2024 do 30. září 2026.

  3. Účastníku řízení může být z výše uvedeného důvodu prominut nejvýše jeden poplatek, a to v pořadí první poplatek, který mu bude po nabytí účinnosti tohoto opatření v rámci studia rozhodného studijního programu vyměřen.


Čl. 3 Účinnost

Toto opatření rektora nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem

15. března 2024.


V Praze dne 12. března 2024

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

rektorka.pdf ke stažení

.doc ke stažení


Poznámky

1

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

2

Čl. 5 odst. 1 Přílohy č. 2 Statutu Univerzity Karlovy – Poplatky spojené se studiem, v platném znění.

3

Čl. 19a odst. 1 a 2 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy, v platném znění.


Poslední změna: 15. březen 2024 10:07 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám