Stipendium na podporu ubytování

Informace pro akademický rok 2023/24

Zásady pro přiznávání a vyplácení tohoto stipendia jsou stanoveny zejména v čl. 8 a 13 Stipendijního řádu UK.


Konkrétní podmínky pro vyplácení stipendia na podporu ubytování, jeho výši, způsob podávání a vyřizování žádostí, dokládání příslušných potvrzení, a další náležitosti jsou pro akademický rok 2023/24 upraveny v Opatření rektora č. 34/2023.

Toto stipendium je vypláceno na základě žádosti studentům, kteří splňují následující podmínky:


 • studují v prezenční formě studia

 • nemají studium přerušeno

 • nejsou studenti studující v cizím jazyce, samoplátci

 • ve své historii mají nejvýše dvě neúspěšná studia

 • v žádném ze souběžně studovaných studijních programů nepřesáhli standardní dobu studia navýšenou o jeden rok

 • v případě základního ubytovacího stipendia nestudují v okrese výuky, kde mají trvalé bydliště nebo v Praze pokud mají trvalé bydliště v Praze


Na Univerzitě Karlově jsou stipendia na podporu ubytování poskytována nejen studentům, kteří splňují podmínky stanovené v rozhodnutí MŠMT o poskytnutí účelového příspěvku, ale i dalším studentům, byť v

nižších částkách. Jde zejména o ty studenty, kteří překračují o méně než jeden rok standardní dobu studia.

Je-li student zapsán ke studiu ve více studijních programech, nebo ve více studijních oborech studijního programu, může mu být stipendium na podporu ubytování přiznáno i vypláceno pro dané období nejvýše jednou.


1. Elektronická žádost a přístup k aplikaci pro podávání žádostí o stipendium na podporu ubytování

Žádosti o stipendium na podporu ubytování nebo sociální stipendium se podávají elektronicky prostřednictvím společné webové aplikace, každá z těchto žádostí se ale v aplikaci podává zvlášť.


Zabezpečené připojení přes SSL:

https://is.cuni.cz/webapps


2. Druhy stipendií a typy potvrzení

Stipendium na podporu ubytování na Univerzitě Karlově existuje ve třech kategoriích:


a)

ubytovací stipendium - (nad 3,4 násobek životního minima)

b)

ubytovací stipendium ve zvýšené výměře 2. kategorie - (od 1,5 do 3,4 násobku životního minima)

c)

ubytovací stipendium ve zvýšené výměře 1. kategorie - (sociální situace do 1,5 násobku životního minima)


Potvrzení o sociální situaci ke stipendiu na podporu ubytování ve zvýšené výměře:


Všechna potvrzení o pobírání přídavků na děti v ČR musí být platná na období od 1. 10. 2023!

(Pokud v průběhu akademického roku dojde ke změně ve výši vyplácených přídavků, student je povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit na agendu ubytovacích stipendií UK a doložit aktuální potvrzení.)


Vzory typů potvrzení (stačí jeden z níže uvedených) k žádostem o stipendium na podporu ubytování ve zvýšené výměře - 2. kategorie - vydávané Úřadem práce (jedná se pouze o vzory dokumentů, nikoli jejich časovou shodu s požadovaným potvrzením, které musí být platné od 1. 10. 2023, např. u přehledu vyplacených dávek musí potvrzení, obsahovat výplatu v měsíci listopad):

Přehled vyplacených dávek státní sociální podpory - přídavky na děti

Oznámení o přiznání dávky státní sociální podpory - přídavku na děti

Stanovení nároku na dávku - přídavku na dítě


Vzory typů potvrzení k žádostem o stipendium na podporu ubytování ve zvýšené výměře - 1. kategorie - vydávané Úřadem práce (jedná se pouze o vzory dokumentů, nikoli jejich časovou shodu s požadovaným potvrzením, které musí být platné od 1. 10. 2023), příjmy pro potvrzeni o příjmech posuzované společné domácnosti do 1,5 násobku živ. minima se zjišťují za předchozí čtvrtletí


K přiznání nároku je třeba doložit

Potvrzení o příjmech posuzované společné domácnosti do 1,5 násobku živ. minima


V případě žádosti o stipendium na podporu ubytování ve zvýšené výměře 1. kategorie lze žádost též doložit dokladem o pobírání dávek hmotné nouze, toto potvrzení musí být platné pro dané čtvrtletí, po ukončení (před ukončením) platnosti je nutno dodat potvrzení nové spolu s podáním nové žádosti. Jiné, než výše uvedené druhy potvrzení pro stipendium na podporu ubytování ve zvýšené výměře 1. kategorie, nárok na stipendium na podporu ubytování ve zvýšené výměře 1. kategorie nezakládají. Potvrzení o pobírání dávek hmotné nouze nelze použít pro účely sociálního stipendia.


V případě, kdy student žádá o stipendium na podporu ubytování ve zvýšené výměře pro studenty s nárokem na sociální stipendium a zároveň i o sociální stipendium, lze pro oba druhy stipendií, doložit společně pouze jedno potvrzení.


Studenti nad 26 let, kteří žádají o stipendium na podporu ubytování ve zvýšené výměře, doloží svoji sociální situaci Čestným prohlášením.


Zahraniční studenti v prezenční formě studijního programu v českém jazyce dokládají v případě žádosti o "stipendium na podporu ubytování ve zvýšené výměře" příjem pod hranicí životního minima dle příslušných platných zákonu země, jejímž státním příslušníkem student je (např. studenti – občané Slovenské republiky dle Zákona 601/2003 Zb., o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov doloží příjem pod hranicí životního minima, resp.pobírání dávek hmotné nouze) . Příslušné potvrzení student doloží originálem nebo ověřenou kopií spolu s úředně ověřeným překladem (netýká se potvrzení vystavených ve slovenském jazyce). Toto potvrzení musí být platné pro dané čtvrtletí, po ukončení (před ukončením) platnosti je nutno dodat potvrzení nové spolu s podáním nové žádosti. Tyto případy budou posuzovány individuálně.


Příslušné potvrzení se doručuje v elektronické podobě ve formátu PDF, JPG nebo DOC jako příloha přímo v aplikaci pro podávání žádostí o stipendia na podporu ubytování (v případě, že potvrzení má více než jednu stranu, měly by být všechny tyto strany součástí jednoho souboru PDF) nebo v tištěné podobě, v takovém případě musí být písemnost v pravém horním rohu opatřena číslem osoby a zasílá se na adresu „Univerzita Karlova, studijní odbor, Ovocný trh 560/5, 116 36  Praha 1“, a to prostřednictvím poštovní přepravy nebo osobně v úředních hodinách do podatelny RUK, Ovocný trh 560/5, přízemí dveře č. 2.


Bez dodání příslušného potvrzení není možno studentovi přiznat stipendium na podporu ubytování ve zvýšené výměře. Potvrzení je možné dodat současně s podáním elektronické žádosti. V případě i jednodenního zpoždění může být student elektronickou poštou vyzván, aby tak neprodleně učinil. Pokud si student podá elektronickou žádost a současně odešle (nebo již odeslal) platné potvrzení prostřednictvím poštovní přepravy, na automatickou výzvu k jeho doložení již nemusí reagovat.

Podanou žádost není možné až do doby jejího rozhodnutí měnit ani stornovat. Novou žádost je možné podat až pro následující výplatní období.

K žádostem o stipendium na podporu ubytování v základní výměře (tedy nikoliv z důvodu sociální situace domácnosti studenta) není nutné dokládat žádná potvrzení.


3. Výše stipendií na podporu ubytování

Výše stipendia na podporu ubytování je závislá zejména na počtu přiznaných stipendií. Pro ilustraci výše jednotlivých stipendií v akademickém roce 2023/2024 poslouží následující řádky.

Dle počtu podaných žádostí na období akademického roku činila v minulosti základní výše stipendia na podporu ubytování cca 750 Kč/měsíc a tedy

stipendia na podporu ubytování ve zvýšené výměře 2.kategorie by činila (750 + 810) tj. 1560 Kč/měsíc

stipendia na podporu ubytování ve zvýšené výměře 1.kategorie by činila cca (750 + 1770) tj. 2520 Kč/měsíc

V případě možného souběhu ubytovacího stipendia ve zvýšené výměře a sociálního stipendia není možná plná kumulace a bylo by celkově vypláceno max. cca (750 + 180) + 6000 tj. 6930 Kč/měsíc (pokud by si student o sociální stipendium nezažádal, byla by celková výše nižší o částku sociálního stipendia tj. k výplatě pouze 930 Kč/měsíc)

stipendium na podporu ubytování hrazené z prostředků vyčleněných v rámci rozpočtu Univerzity Karlovy (tj. nikoliv z dotace) 600 Kč/měsíc.


4. Termíny vyplácení stipendií na podporu ubytování

Ubytovací stipendium (tedy ne z důvodu sociální situace společné domácnosti studenta) a Ubytovací stipendium ve zvýšené výměře - výplatní termíny


prosinec 2023, a to za říjen, listopad a prosinec 2023

duben 2024, a to za leden, únor a březen 2024

červenec 2024, a to za duben, květen a červen 2024

říjen 2024, a to za září 2024, studentům doktorských studijních programů za červenec, srpen a září 2024


Stipendium na podporu ubytování nelze žádat zpětně.


5. Termíny pro podávání žádostí o stipendium na podporu ubytování

Lhůty pro podání žádosti o přiznání stipendia na podporu ubytování (tj. nikoliv z důvodu sociální situace domácnosti studenta) a stipendia na podporu ubytování ve zvýšené výměře jsou stanoveny v akademickém roce 2023/2024 takto:


Lhůta: 

pro vyplácení počínaje za období:

tj. první výplata:

21. 10. - 21. 11. 2023

říjen až prosinec 2023

v prosinci 2023

21. 1. 2024

leden až březen 2024

v dubnu 2024

21. 4. 2024

duben až červen 2024

v červenci 2024


V každé lhůtě lze podat nejvýše jednu žádost.


6. Informace o výsledku hodnocení žádosti o stipendium na podporu ubytování

O vyřízení žádosti o stipendium na podporu ubytování bude student informován elektronickým způsobem a následně bude vydáno písemné rozhodnutí o přiznání tohoto stipendia.

O vyřízení žádosti o stipendium na podporu ubytování ve zvýšené výměře bude student informován elektronickým způsobem nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti a následně bude vydáno písemné rozhodnutí o přiznání tohoto stipendia.


7. Odvolání a námitky

Proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o stipendium na podporu ubytování lze podat odvolání do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Proti nevyplacení nebo změně výše přiznaného stipendia v některém měsíci lze podat elektronicky námitku v aplikaci na podávání žádosti.


8. Časté dotazy a elektronická poradna

Veškeré potřebné informace pro podávání žádostí o stipendum na podporu ubytování naleznete na těchto stránkách. Dále je možno využít stránek častých dotazů (FAQ), v případě nejasností předpisů, elektronické poradny v aplikaci pro podávání žádostí o stipendium na podporu ubytování (dotazy zodpovězené v textu na této stránce nebo ve FAQ nebude poradna již zodpovídat).

Zejména z kapacitních důvodů není možné průběžně telefonicky ani e-mailem podávat informace o aktuálním stavu vyřizování jednotlivých žádostí.
Informace pro akademický rok 2022/23

Zásady pro přiznávání a vyplácení tohoto stipendia jsou stanoveny zejména v čl. 8 a 13 Stipendijního řádu UK.


Konkrétní podmínky pro vyplácení stipendia na podporu ubytování, jeho výši, způsob podávání a vyřizování žádostí, dokládání příslušných potvrzení, a další náležitosti jsou pro akademický rok 2022/2023 upraveny v Opatření rektora č. 27/2022.

Toto stipendium je vypláceno na základě žádosti studentům, kteří splňují následující podmínky:


 • studují v prezenční formě studia

 • nemají studium přerušeno

 • nejsou studenti studující v cizím jazyce, samoplátci

 • ve své historii mají nejvýše dvě neúspěšná studia

 • v žádném ze souběžně studovaných studijních programů nepřesáhli standardní dobu studia navýšenou o jeden rok

 • v případě základního ubytovacího stipendia nestudují v okrese výuky, kde mají trvalé bydliště nebo v Praze pokud mají trvalé bydliště v Praze


Na Univerzitě Karlově jsou stipendia na podporu ubytování poskytována nejen studentům, kteří splňují podmínky stanovené v rozhodnutí MŠMT o poskytnutí účelového příspěvku, ale i dalším studentům, byť v

nižších částkách. Jde zejména o ty studenty, kteří překračují o méně než jeden rok standardní dobu studia.

Je-li student zapsán ke studiu ve více studijních programech, nebo ve více studijních oborech studijního programu, může mu být stipendium na podporu ubytování přiznáno i vypláceno pro dané období nejvýše jednou.


1. Elektronická žádost a přístup k aplikaci pro podávání žádostí o stipendium na podporu ubytování

Žádosti o stipendium na podporu ubytování nebo sociální stipendium se podávají elektronicky prostřednictvím společné webové aplikace, každá z těchto žádostí se ale v aplikaci podává zvlášť. Při prvním vstupu do aplikace je nejprve nutno provést nastavení hesla.


Zabezpečené připojení přes SSL:

https://is.cuni.cz/webapps


2. Druhy stipendií a typy potvrzení

Stipendium na podporu ubytování na Univerzitě Karlově existuje ve třech kategoriích:


a)

ubytovací stipendium - (nad 3,4 násobek životního minima)

b)

ubytovací stipendium ve zvýšené výměře 2. kategorie - (od 1,5 do 3,4 násobku životního minima)

c)

ubytovací stipendium ve zvýšené výměře 1. kategorie - (sociální situace do 1,5 násobku životního minima)


Potvrzení o sociální situaci ke stipendiu na podporu ubytování ve zvýšené výměře:


Všechna potvrzení o pobírání přídavků na děti v ČR musí být platná na období od 1. 10. 2022!

Pokud v průběhu akademického roku dojde ke změně ve výši vyplácených přídavků, student je povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit na agendu ubytovacích stipendií UK a doložit aktuální potvrzení.


Vzory typů potvrzení (stačí jeden z níže uvedených) k žádostem o stipendium na podporu ubytování ve zvýšené výměře - 2. kategorie - vydávané Úřadem práce (jedná se pouze o vzory dokumentů, nikoli jejich časovou shodu s požadovaným potvrzením, které musí být platné od 1. 10. 2022, např. u přehledu vyplacených dávek musí potvrzení, obsahovat výplatu v měsíci listopad):

Přehled vyplacených dávek státní sociální podpory - přídavky na děti

Oznámení o přiznání dávky státní sociální podpory - přídavku na děti

Stanovení nároku na dávku - přídavku na dítě


Vzory typů potvrzení k žádostem o stipendium na podporu ubytování ve zvýšené výměře - 1. kategorie - vydávané Úřadem práce (jedná se pouze o vzory dokumentů, nikoli jejich časovou shodu s požadovaným potvrzením, které musí být platné od 1. 10. 2022), příjmy pro potvrzeni o příjmech posuzované společné domácnosti do 1,5 násobku živ. minima se zjišťují za předchozí čtvrtletí


K přiznání nároku je třeba doložit

Potvrzení o příjmech posuzované společné domácnosti do 1,5 násobku živ. minima


V případě žádosti o stipendium na podporu ubytování ve zvýšené výměře 1. kategorie lze žádost též doložit dokladem o pobírání dávek hmotné nouze, toto potvrzení musí být platné pro dané čtvrtletí, po ukončení (před ukončením) platnosti je nutno dodat potvrzení nové spolu s podáním nové žádosti. Jiné, než výše uvedené druhy potvrzení pro stipendium na podporu ubytování ve zvýšené výměře 1. kategorie, nárok na stipendium na podporu ubytování ve zvýšené výměře 1. kategorie nezakládají. Potvrzení o pobírání dávek hmotné nouze nelze použít pro účely sociálního stipendia.


V případě, kdy student žádá o stipendium na podporu ubytování ve zvýšené výměře pro studenty s nárokem na sociální stipendium a zároveň i o sociální stipendium, lze pro oba druhy stipendií, doložit společně pouze jedno potvrzení.


Studenti nad 26 let, kteří žádají o stipendium na podporu ubytování ve zvýšené výměře, doloží svoji sociální situaci Čestným prohlášením.


Zahraniční studenti v prezenční formě studijního programu v českém jazyce dokládají v případě žádosti o "stipendium na podporu ubytování ve zvýšené výměře" příjem pod hranicí životního minima dle příslušných platných zákonu země, jejímž státním příslušníkem student je (např. studenti – občané Slovenské republiky dle Zákona 601/2003 Zb., o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov doloží příjem pod hranicí životního minima, resp.pobírání dávek hmotné nouze) . Příslušné potvrzení student doloží originálem nebo ověřenou kopií spolu s úředně ověřeným překladem (netýká se potvrzení vystavených ve slovenském jazyce). Toto potvrzení musí být platné pro dané čtvrtletí, po ukončení (před ukončením) platnosti je nutno dodat potvrzení nové spolu s podáním nové žádosti. Tyto případy budou posuzovány individuálně.


Příslušné potvrzení se doručuje v elektronické podobě ve formátu PDF, JPG nebo DOC jako příloha přímo v aplikaci pro podávání žádostí o stipendia na podporu ubytování (v případě, že potvrzení má více než jednu stranu, měly by být všechny tyto strany součástí jednoho souboru PDF) nebo v tištěné podobě, v takovém případě musí být písemnost v pravém horním rohu opatřena číslem osoby a zasílá se na adresu „Univerzita Karlova, studijní odbor, Ovocný trh 560/5, 116 36  Praha 1“, a to prostřednictvím poštovní přepravy nebo osobně v úředních hodinách do podatelny RUK, Ovocný trh 560/5, přízemí dveře č. 2.


Bez dodání příslušného potvrzení není možno studentovi přiznat stipendium na podporu ubytování ve zvýšené výměře. Potvrzení je nutné dodat současně s podáním elektronické žádosti. V případě i jednodenního zpoždění může být student elektronickou poštou vyzván, aby tak neprodleně učinil. Pokud si student podá elektronickou žádost a současně odešle (nebo již odeslal) potvrzení prostřednictvím poštovní přepravy, na automatickou výzvu k jeho doložení již nemusí reagovat.

Podanou žádost není možné až do doby jejího rozhodnutí měnit ani stornovat. Novou žádost je možné podat až pro následující výplatní období.

K žádostem o stipendium na podporu ubytování v základní výměře (tedy nikoliv z důvodu sociální situace domácnosti studenta) není nutné dokládat žádná potvrzení.


3. Výše stipendií na podporu ubytování

Výše stipendia na podporu ubytování je závislá zejména na počtu přiznaných stipendií. Pro ilustraci výše jednotlivých stipendií v akademickém roce 2022/2023 poslouží následující řádky.

Dle počtu podaných žádostí na období akademického roku činila v minulosti základní výše stipendia na podporu ubytování cca 570 Kč/měsíc a tedy

stipendia na podporu ubytování ve zvýšené výměře 2. kategorie by činila (570 + 810) tj. 1380 Kč/měsíc

stipendia na podporu ubytování ve zvýšené výměře 1. kategorie by činila cca (570 + 1782) tj. 2352 Kč/měsíc

V případě možného souběhu ubytovacího stipendia ve zvýšené výměře a sociálního stipendia není možná plná kumulace a bylo by celkově vypláceno max. cca (570 + 162) + 5000 tj. 5732 Kč/měsíc (pokud by si student o sociální stipendium nezažádal, byla by celková výše nižší o částku sociálního stipendia tj. k výplatě pouze 732 Kč)/měsíc

stipendium na podporu ubytování hrazené z prostředků vyčleněných v rámci rozpočtu Univerzity Karlovy (tj. nikoliv z dotace) 460 Kč/měsíc.


4. Termíny vyplácení stipendií na podporu ubytování

Ubytovací stipendium (tedy ne z důvodu sociální situace společné domácnosti studenta) a Ubytovací stipendium ve zvýšené výměře - výplatní termíny


prosinec 2022, a to za říjen, listopad a prosinec 2022

duben 2023, a to za leden, únor a březen 2023

červenec 2023, a to za duben, květen a červen 2023

říjen 2023, a to za září 2023, studentům doktorských studijních programů za červenec, srpen a září 2023


Stipendium na podporu ubytování nelze žádat zpětně.


5. Termíny pro podávání žádostí o stipendium na podporu ubytování

Lhůty pro podání žádosti o přiznání stipendia na podporu ubytování (tj. nikoliv z důvodu sociální situace domácnosti studenta) a stipendia na podporu ubytování ve zvýšené výměře jsou stanoveny v akademickém roce 2022/2023 takto:


Lhůta: 

pro vyplácení počínaje za období:

tj. první výplata:

21. 10. - 21. 11. 2022

říjen až prosinec 2022

v prosinci 2022

21. 1. 2023

leden až březen 2023

v dubnu 2023

21. 4. 2023

duben až červen 2023

v červenci 2023


V každé lhůtě lze podat nejvýše jednu žádost.


6. Informace o výsledku hodnocení žádosti o stipendium na podporu ubytování

O vyřízení žádosti o stipendium na podporu ubytování bude student informován elektronickým způsobem a následně bude vydáno písemné rozhodnutí o přiznání tohoto stipendia.

O vyřízení žádosti o stipendium na podporu ubytování ve zvýšené výměře bude student informován elektronickým způsobem nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti a následně bude vydáno písemné rozhodnutí o přiznání tohoto stipendia.


7. Odvolání a námitky

Proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o stipendium na podporu ubytování lze podat odvolání do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Proti nevyplacení nebo změně výše přiznaného stipendia v některém měsíci lze podat elektronicky námitku v aplikaci na podávání žádosti.


8. Časté dotazy a elektronická poradna

Veškeré potřebné informace pro podávání žádostí o stipendum na podporu ubytování naleznete na těchto stránkách. Dále je možno využít stránek častých dotazů (FAQ), v případě nejasností předpisů, elektronické poradny v aplikaci pro podávání žádostí o stipendium na podporu ubytování (dotazy zodpovězené v textu na této stránce nebo ve FAQ nebude poradna již zodpovídat).

Zejména z kapacitních důvodů není možné průběžně telefonicky ani e-mailem podávat informace o aktuálním stavu vyřizování jednotlivých žádostí.


Poslední změna: 17. říjen 2023 13:53 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro studium a záležitosti studentů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám