Stipendium za vynikající studijní výsledky

Kvalitní práce si zaslouží být podporována, a tak Univerzita Karlova v souladu se svým Stipendijním řádem přiznává svým nejlepším studentům stipendia podle pravidel, která můžeme shrnout takto:


1. Stipendium za vynikající studijní výsledky je přiznáváno zpětně, tedy za předcházející úsek studia (ročníku nebo semestru). Pokud tak stanoví vnitřní předpis příslušné fakulty, může být přiznáno i studentům v prvním úseku studia navazujícího magisterského programu, a to za výsledky v předcházejícím bakalářském studijním programu.


2. Podmínky pro přiznání tohoto stipendia stanoví vnitřní předpis fakulty (Pravidla pro přiznávání stipendií na fakultě). Základem je stanovení prospěchového průměru nebo prospěchového váženého průměru anebo jiného obdobného ukazatele ze zkoušek a dalších klasifikovaných studijních povinností za předcházející úsek studia. Stipendium je přiznáváno určitému počtu studentů, nejméně však deseti procentům studentů dané fakulty, daného studijního programu (studijního oboru) nebo daného úseku studia anebo daného studijního programu (studijního oboru) a daného úseku studia, u nichž nenastala překážka poskytnutí stipendia podle čl. 8, kteří dosáhli nejlepšího ukazatele.


2. Podmínky pro přiznání stipendia se řídí vnitřním předpisem příslušné fakulty. Jeho základem je stanovení prospěchového průměru či obdobného ukazateled, vycházejícího ze zkoušek a dalších studijních povinností, plněných v předešlém úseku studia. Stipendium je přiznáváno nejméně deseti procentům studentů příslušné fakulty, studijního programu nebo daného úseku studia či studijního programu nebo oboru.


3. Rozmezí celkové částky stipendia za vynikající studijní výsledky, kterou lze studentovi vyplatit v daném akademickém roce, je 9.000 až 18.000 Kč, resp. ve spojení s Opatřením rektora č. 26/2008 a Opatřením rektora č. 13/2012 10.400 až 20.800 Kč.


4. Konkrétní výši stipendia za vynikající studijní výsledky na fakultě v daném akademickém roce stanoví děkan fakulty.


5. Stipendium nelze studentovi přiznat ani vyplácet


  • pokud studuje v jiné než prezenční formě studia,

  • pokud skutečná doba studia v bakalářském nebo magisterském studijním programu přesáhne standardní dobu studia tohoto programu o více než jeden rok,

  • po dobu přerušení studia, do níž se zahrnují všechny kalendářní měsíce, ve kterých měl student přerušeno studium alespoň jeden den,

  • pokud studentovi běží lhůta k osvědčení při podmíněném vyloučení ze studia,

  • pokud student v předcházejícím úseku studia studoval v jiné než prezenční formě studia,

  • studentům doktorských studijních programů (studentům doktorských studijních programů, kteří studují v prezenční formě studia je přiznáváno a vypláceno doktorandské stipendium).Podrobnější úpravu pravidel a podmínek pro přiznávání stipendia za vynikající studijní výsledky obsahuje vnitřní předpis fakulty, zpravidla nazvaný Pravidla pro přiznávání stipendií na fakultě, příp. opatření děkana. 


Poslední změna: 22. leden 2018 00:05 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


ALIANCE UK


Jak k nám