Opatření rektora č. 4/2016

Název:

Harmonogram přijímacího řízení ke studiu pro akademický rok 2017/2018

K provedení:

čl. 4 odst. 1. a čl. 5 odst. 1. Přílohy č. 5 Statutu Univerzity Karlovy

Řád přijímacího řízení (dále jen „ŘPŘ UK“)

Účinnost:

19. února 2016

[Zrušeno OR č. 15/2017]


Harmonogram přijímacího řízení ke studiu pro akademický rok 2017/2018

 1. Fakulty zadají do databáze Podmínky přijímacího řízení na www.cuni.cz úplné stanovené podmínky přijímacího řízení ke zveřejnění ve smyslu § 48 a § 49 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoVŠ“), a to:


    a. 

  ve lhůtě do 30. září 2016 pro bakalářské a magisterské studijní programy,

    b. 

  ve lhůtě do 30. listopadu 2016 pro doktorské studijní programy.


  Pokud nebylo ke studiu přijato dostatečné množství uchazečů, může děkan fakulty rozhodnout, že bude vyhlášeno dodatečné přijímací řízení do konkrétního studijního programu a oboru. Vyhlášení dodatečného přijímacího řízení oznámí děkan rektorovi a dále jej fakulta musí zveřejnit na úřední desce fakulty a zajistit zveřejnění také na úřední desce rektorátu. Nezveřejnění způsobuje neplatnost dodatečného přijímacího řízení. Podmínky tohoto řízení musí být totožné s původně vyhlášenými podmínkami, včetně následně stanovené bodové hranice pro přijetí, změnit lze pouze počet přijímaných uchazečů. Vyhlásit dodatečné přijímací řízení lze pouze v období od 2. do 10. července 2017.

 2. Lhůty pro podání přihlášek ke studiu jsou součástí zveřejněných podmínek přijímacího řízení. Lhůtu pro podání přihlášek ke studiu na Univerzitě Karlově stanovím ode dne zveřejnění podmínek přijímacího řízení do:


    a. 

  28. února nebo 31. března 2017, pokud jde o bakalářské a magisterské studijní programy uskutečňované v českém jazyce,

    b. 

  28. února, 31. března, 30. dubna nebo 31. května 2017, pokud jde o bakalářské a magisterské studijní programy uskutečňované v cizím jazyce,

    c. 

  30. dubna nebo 31. května 2017, pokud jde o doktorské studijní programy.

 3. Období pro ověřování podmínek k přijetí je součástí zveřejněných podmínek přijímacího řízení. Období pro ověřování podmínek k přijetí v řádných termínech (konání přijímacích zkoušek v řádných termínech) stanovím od:


    a. 

  13. května 2017 do 15. června nebo 30. června 2017, pokud jde o bakalářské, navazující magisterské a magisterské studijní programy; v období 15. května 2017 až 31. května 2017 je možné organizovat přijímací zkoušky pouze o sobotách, příp. nedělích. V případě, že je termín přijímací zkoušky stanoven na sobotu, příp. neděli a maturitní zkouška je konána v období daného či následujícího kalendářního týdne, je tato skutečnost důvodem pro kladné vyřízení žádosti o přidělení náhradního termínu konání přijímací zkoušky,

    b. 

  1. června 2017 až 30. června 2017, pokud jde o doktorské studijní programy.

 4. Ověřovat podmínky k přijetí ke studiu talentovou zkouškou lze v odůvodněných případech i mimo termíny uvedené pod písmeny a) a b), odst. 3. tohoto článku.


  Za talentovou zkoušku se považuje jen taková zkouška, jejímž cílem je zjistit specifické schopnosti uchazeče, které nelze studiem nebo tréninkem primárně získat, ale pouze rozvíjet (umělecká nebo jiná tvůrčí činnost).


  Za talentovou zkoušku se nepovažuje test obecných studijních předpokladů.

 5. Období pro ověřování podmínek k přijetí (tj. včetně podmínek ověřovaných na základě dokladů, např. maturitní vysvědčení) je limitováno dnem 30. září 2017 pro všechny typy studijních programů.


  Pro uchazeče, kteří vykonali maturitní zkoušku v podzimním zkušebním období, jakož i pro uchazeče, o jejichž podané žádosti o uznání zahraničního vzdělání nebylo do 30. září 2017 rozhodnuto, je období pro ověřování podmínek k přijetí (tj. včetně podmínek ověřovaných na základě dokladů, např. maturitní vysvědčení) limitováno dnem 21. 10. 2017.

 6. Fakulty zasílají na adresu ve lhůtě do 13. března 2017 informaci o termínu konání přijímací zkoušky a zasedání pracovních komisí děkanů jednotlivých fakult (pro bakalářské a magisterské studijní programy).

 7. Náležitosti formuláře přihlášky ke studiu podle čl. 8 odst. 3. ŘPŘ UK stanoví děkan.

 8. Forma přihlášky může být:


    a. 

  elektronická přihláška

    b. 

  elektronická přihláška platná až po doručení jejího podepsaného výtisku nebo

    c. 

  listinná přihláška.


  Děkan stanoví, které z forem přihlášky se na fakultě použijí; má-li být na fakultě nově použita forma podle písmena a) nebo b), je třeba předchozí konzultace s ÚVT UK.

 9. V případech nově udělené akreditace se postupuje podle ustanovení § 49 odst. 6 ZoVŠ a čl. 5 ŘPŘ UK se použije přiměřeně.V Praze dne 8. února 2016

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor


.pdf ke stažení

Poslední změna: 21. leden 2018 23:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám