Opatření rektora č. 15/2017

Název:

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019

K provedení:

Čl. 4 odst. 2 a čl. 5 odst. 1 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy

Účinnost:

1. března 2017

[zrušeno OR č. 7/2018]


Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019

 1. Zveřejnění informací uvedených v ustanovení § 49 odst. 5 zákona o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů proběhne


  • do 30. září 2017, pokud jde o bakalářské, magisterské studijní programy a studijní programy, které navazují na bakalářské studijní programy (dále jen „magisterské studijní programy“),

  • do 30. listopadu 2017, pokud jde o doktorské studijní programy.


 2. Fakulty jsou povinny zadat do Studijního informačního systému Univerzity Karlovy, (dále jen „SIS“), do části s názvem „Podmínky přijímacího řízení“ úplné znění návrhu dokumentu podle čl. 3 odst. 1 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy (dále jen „ŘPŘ“) (dále jen “podmínky přijímacího řízení“) v období


    a. 

  od 1. května 2017 do 31. srpna 2017 pro bakalářské a magisterské studijní programy,

    b. 

  od 1. května 2017 do 31. října 2017 pro doktorské studijní programy,


  vždy však minimálně šest týdnů před předpokládaným termínem konání akademického senátu fakulty, který bude navrhované podmínky přijímacího řízení schvalovat.

 3. Pokud rektor shledá, že podmínky přijímacího řízení vložené fakultou do SIS neobsahují náležitosti požadované zákonem o vysokých školách nebo vnitřními předpisy univerzity, případně jsou s nimi v rozporu, upozorní na tuto skutečnost fakultu připomínkou učiněnou přímo v aplikaci SIS, a to nejpozději dva týdny před konáním akademického senátu fakulty. Fakulta zajistí odstranění takto vytknutých nedostatků s vypořádáním jednotlivých připomínek rektora přímo v aplikaci SIS s tím, že akademický senát fakulty může schválit pouze takto opravenou verzi. V případě, že fakulta vytknuté nedostatky neodstraní, bude upozorněna na skutečnost, že tato vada může mít závažné následky v případném odvolacím řízení, včetně přijetí uchazeče ke studiu. Rektor schválí podmínky přijímacího řízení ke zveřejnění pouze v případě, že fakulta odstraní vytknuté nedostatky. Podmínky přijímacího řízení musí být schváleny a zveřejněny ve lhůtách uvedených v bodě 1.

 4. Součástí zveřejněných podmínek přijímacího řízení je lhůta pro podání přihlášek ke studiu. Fakulta stanoví lhůtu pro podávání přihlášek v níže uvedených termínech tak, aby byla stanovena vždy jednotná lhůta pro stejné typy studijních programů v českém jazyce a jednotná lhůta pro stejné typy programů v cizím jazyce s tím, že lhůta u studijních programů v českém jazyce a cizím jazyce se může lišit. Lhůtu pro podávání přihlášek stanoví fakulta ode dne zveřejnění podmínek přijímacího řízení do: 


    a. 

  28. února nebo 31. března 2018, pokud jde o bakalářské a magisterské studijní programy uskutečňované v českém jazyce,

    b. 

  28. února, 31. března, 30. dubna, 31. května, 30. června nebo 31. července 2018, pokud jde o bakalářské a magisterské studijní programy uskutečňované v cizím jazyce,

    c. 

  31. března, 30. dubna, 31. května, 30. června nebo 31. července 2018, pokud jde o doktorské studijní programy.


 5. Součástí zveřejněných podmínek přijímacího řízení je termín a způsob ověřování splnění podmínek přijetí ke studiu. Termíny ověřování splnění podmínek přijetí ke studiu se stanoví:


    a. 

  od 12. května 2018 do 30. června 2018, pokud jde o bakalářské a magisterské studijní programy; přičemž v období od 12. května 2018 do 31. května 2018 je možné organizovat přijímací zkoušky pouze o sobotách, příp. nedělích. V případě, že je termín přijímací zkoušky stanoven na sobotu, příp. neděli a maturitní zkouška je konána v období daného či následujícího kalendářního týdne, je tato skutečnost důvodem pro kladné vyřízení žádosti o přidělení náhradního termínu konání přijímací zkoušky,

    b. 

  od 1. června 2018 do 31. srpna 2018, pokud jde o doktorské studijní programy.


 6. Pokud se podmínky přijetí ke studiu ověřují talentovou zkouškou, lze v odůvodněných případech konat talentové přijímací zkoušky i mimo termíny uvedené v bodě 5.

 7. Období pro ověřování splnění podmínek přijetí ke studiu, včetně ověřování podmínky dosažení požadovaného vzdělání podle § 48 zákona o vysokých školách, se stanoví pro všechny typy studijních programů do 30. září 2018.

 8. Pro uchazeče, kteří vykonali maturitní zkoušku v podzimním termínu, jakož i pro uchazeče, o jejichž podané žádosti o uznání zahraničního vzdělání nebylo do 30. září 2018 rozhodnuto, se stanoví období pro ověřování splnění podmínek přijetí (tj. včetně podmínek ověřovaných na základě dokladů, např. maturitní vysvědčení) do 22. října 2018. Stejné období pro ověřování splnění podmínek přijetí se stanoví i pro uchazeče magisterských studijních programů, které navazují na bakalářský studijní program, a pro uchazeče doktorských studijních programů, kteří absolvovali studium v bakalářském nebo magisterském studijním programu v době od 1. do 30. září 2017, a to pro případ doložení požadovaného vzdělání podle § 48 odst. 3 zákona o vysokých školách.

 9. Opatření rektora č. 4/2016 se zrušuje s účinností ke dni 31. 10. 2017.

V Praze dne 28. února 2017

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor


.pdf ke stažení

Poslední změna: 2. listopad 2018 15:15 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám