Opatření rektora č. 17/2016

Název:

Změna opatření rektora č. 36/2009 ve znění opatření rektora č. 16/2010

K provedení:

Čl. 6a odst. 1 Grantového řádu Univerzity Karlovy

Účinnost:

1. září 2016

[zrušeno OR č. 5/2019]


Změna opatření rektora č. 36/2009 ve znění opatření rektora č. 16/2010

 1. Opatření rektora č. 36/2009 ve znění opatření rektora č. 16/2010  Zásady uskutečňování Projektů specifického vysokoškolského výzkumu na Univerzitě Karlově, se mění takto:


  1. Z názvu tohoto dokumentu, z čl. 1 a z odkazu pod čarou č. 2 se vypouští slova „v Praze“.

  2. V čl. 2, bodu d) se mezi slova „je“ a „jeden“ vkládá slovo „minimálně“ a za slovo „rok“ se doplňují slova „maximálně však tři roky“.

  3. V čl. 2, bodu f) se za slovo „Kč“ vždy vkládá slovo „ročně“. Maximální výše podpory pro jeden projekt je v Pravidlech MŠMT v čl. 3, odst. b) 5. definována jako každoroční.

  4. V čl. 3, odst. 2 b) se slovo „seznam“ nahrazuje slovy „uvažovaný počet“ a za slovo „pracovníků“ se vkládají slova „a jmenovitý seznam jeho klíčových členů“.

  5. V čl. 4, odst. 1. a) a odst. 2 a) se slova „s dlouhodobým“ nahrazují slovy „se strategickým“.

  6. V poznámce pod čarou č. 2 se číslo „9“ nahrazuje číslem „7c“.

 2. Toto opatření bylo projednáno Kolegiem rektora Univerzity Karlovy dne 20. června 2016 a ve Vědecké radě Univerzity Karlovy dne 23. června 2016.

 3. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. září 2016.

 4. Zásady uskutečňování Projektů specifického vysokoškolského výzkumu na Univerzitě Karlově v úplném znění účinném k 1. září 2016 jsou uvedeny v příloze tohoto opatření.V Praze dne 24. června 2016


Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.pdf ke stažení***********************************************************

Příloha opatření rektora č. 17/2016


Zásady uskutečňování Projektů specifického vysokoškolského výzkumu na Univerzitě Karlově


Opatření rektora č. 36/2009 ve znění opatření rektora č. 16/2010 a č. 17/2016 (úplné znění)

Čl. 1 - Úvodní ustanovení

Tyto Zásady uskutečňování Projektů specifického vysokoškolského výzkumu na Univerzitě Karlově (dále jen „Soutěž SVV“) upravují náležitosti Soutěže SVV, o kterých tak stanoví Grantový řád Univerzity Karlovy (dále jen „Grantový řád“ a „univerzita“) a další podrobnosti o Soutěži SVV.


Čl. 2 - Základní ustanovení

Specifickým vysokoškolským výzkumem se rozumí výzkum prováděný studenty při uskutečňování akreditovaných doktorských a magisterských studijních programů. V souladu s právními předpisy se stanovují následující podmínky Soutěže SVV:


  a. 

hlavním řešitelem projektu je akademický pracovník UK,

  b. 

dalšími členy řešitelského týmu jsou minimálně tři studenti doktorských studijních programů, dále studenti magisterských studijních programů UK, akademičtí pracovníci nebo vědečtí, výzkumní a vývojoví anebo další tvůrčí pracovníci UK,

  c. 

počet studentů doktorských nebo magisterských studijních programů v řešitelském týmu je alespoň roven počtu ostatních členů řešitelského týmu,

  d. 

doba řešení projektu je minimálně jeden rok, maximálně však tři roky,

  e. 

projekt může být ve formě studentského vědeckého projektu, nebo studentské vědecké konference,

  f. 

podpora studentského vědeckého projektu může činit minimálně 400 tis. Kč ročně, nejvýše však 3 000 tis. Kč ročně, podpora studentské vědecké konference nejvýše 1 000 tis. Kč ročně,

  g. 

podíl osobních nákladů nebo výdajů včetně stipendií studentů doktorských nebo magisterských studijních programů na celkových osobních nákladech nebo výdajích včetně stipendií hrazených v rámci způsobilých nákladů1 projektu činí více než 60 procent; na projekty studentské vědecké konference se tento požadavek nevztahuje,

  h. 

podíl prostředků, které lze přidělit fakultě na studentské vědecké konference, činí nejvýše 20 procent z celkových prostředků přidělených dané fakultě,

  i. 

prostředky pro zabezpečení Soutěže SVV se zvlášť nevyčleňují.


Čl. 3 - Podávání přihlášek a rozdělení finančních prostředků

 1. Přihlášky projektů se podávají hromadně prostřednictví fakulty. Účast jednoho studenta ve dvou nebo více projektech není přípustná, nejde-li o osobu studující ve více doktorských studijních programech současně.

 2. Jde-li o studentský vědecký projekt, je součástí přihlášky projektu


    a. 

  popis projektu,

    b. 

  uvažovaný počet členů řešitelského kolektivu – studentů doktorských a magisterských studijních programů a akademických a vědeckých pracovníků, a jmenovitý seznam jeho klíčových osob,

    c. 

  stručný životopis hlavního řešitele, včetně nejdůležitějších publikací za posledních deset let,

    d. 

  specifikace požadovaných finančních prostředků,

    e. 

  vyjádření děkana fakulty (čl. 4 odst. 1),

 3. Jde-li o projekt studentské vědecké konference, je součástí přihlášky

    a. 

  stručná charakteristika konference


  1. organizátor,

  2. účel konference,

  3. cílová skupina,

  4. přepokládaný počet aktivních účastníků – studentů doktorských nebo magisterských studijních programů, akademických a vědeckých pracovníků,

  5. místo a termín konání,


    b. 

  specifikace požadovaných finančních prostředků,

    c. 

  předpokládané rozdělení prostředků na jednotlivé fakulty, jde-li o projekt vícefakultní studentské konference,

    d. 

  vyjádření děkana fakulty (čl. 4 odst. 1),

 4. Finanční prostředky se dělí na


    a. 

  mzdové prostředky a ostatní osobní náklady,

    b. 

  odvody na sociální a zdravotní pojištění ve výši stanovené právními předpisy a na tvorbu sociálního fondu ve výši 2%

    c. 

  stipendia2,

    d. 

  provozní náklady, náklady na drobný hmotný a nehmotný majetek, cestovné a služby,

    e. 

  doplňkové a režijní náklady ve výši maximálně 25% nákladů uvedených pod písmeny a) až d).Čl. 4 - Posuzování přihlášek, smlouva

 1. Děkan fakulty se vyjadřuje zejména ke skutečnosti, zda


    a. 

  navrhovaný projekt je v souladu se strategickým záměrem fakulty,

    b. 

  lze zajistit potřebné provozní zázemí prostřednictví pracovišť fakulty a

    c. 

  personální složení pracovního týmu je přiměřené stanovených cílům.


 2. Přihláška projektu je posouzena Grantovou radu UK, která zejména hodnotí zda


    a. 

  projekt je v souladu se strategickým záměrem univerzity,

    b. 

  projekt splňuje kritéria Soutěže SVV a

    c. 

  odborná úroveň řešitele a finanční náklady jsou přiměřené stanoveným cílům.


  Přihláška projektu, která neobsahuje všechny údaje, a kde nebyla zjednána na výzvu náprava, nebude hodnocena.

 3. Návrh na udělení, neudělaní nebo ukončení projektu předkládá grantová rada rektorovi; v případě udělení je součástí stanoviska grantové rady návrh výše přidělených prostředků.

 4. Přidělení finančních prostředků a hospodaření s nimi upravuje smlouva uzavíraná mezi univerzitou, fakultou a hlavním řešitelem.


Čl. 5 - Závěrečná zpráva

 1. Závěrečné zprávy projektů se podávají hromadně prostřednictvím fakulty.

 2. Závěrečná zpráva o ukončení projektu obsahuje zejména


    a. 

  celkové slovní zhodnocení výsledků a přínosu projektu,

    b. 

  seznam studentů řešitelského týmu, kteří v daném roce úspěšně absolvovali magisterské či doktorské studium, jde-li o studentský vědecký projekt,

    c. 

  seznam publikačních a jiných výstupů, jejichž autory jsou studenti řešitelského týmu,

    d. 

  přehled vynaložených finančních prostředků.


Čl. 6 - Termíny

Termín vyhlášení soutěže, termíny pro podávání přihlášek, termín pro předložení zprávy návrhu grantové rady UK rektorovi i termín pro podání závěrečné právy se každoročně stanoví opatřením rektora. V tomto opatření se mohou stanovit též další termíny a administrativní náležitosti.


Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektorPoznámky

1

§ 7 odst. 5 zákona č. 130/2002 Sb. a usnesení vlády ČR č. 1021 ze dne 1. srpna 2009.

2

čl. 7c Stipendijního řádu Univerzity Karlovy.


Poslední změna: 20. únor 2019 11:32 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám