Opatření rektora č. 29/2016

Název:

Postup při podávání žádostí o přidělení podpory malého rozsahu (de minimis)

K provedení:

-

Účinnost:

1. ledna 2017


Postup při podávání žádostí o přidělení podpory malého rozsahu (de minimis)

1

   


Čl. 1 - Úvodní ustanovení

Podpora malého rozsahu (de minimis) je podpora, která vzhledem k její relativně nízké hodnotě stanovené Komisí nehrozí narušením hospodářské soutěže. Vzhledem k tomu, že limit této podpory je stanoven pro jednoho příjemce jako celek, tedy pro celou univerzitu, je třeba přijmout mechanismy, které budou upravovat způsob žádostí o podporu v režimu de minimis na univerzitě.


Čl. 2 - Postup při podávání žádostí o podporu de minimis na UK

  1. Každá žádost o podporu malého rozsahu musí být předem písemně nebo elektronicky oznámena Ekonomickému odboru RUK. V případě, že výše podpory přesahuje částku 300 000 Kč, je třeba přiložit také podrobné zdůvodnění žádosti (viz odst. 3).

  2. Na základě tohoto oznámení provede EO RUK předběžnou alokaci v rezervační části registru RUK za předpokladu, že požadovaná částka neohrozí limit. V opačném případě bude žadatel vyrozuměn, že požadovaná částka přesahuje možný limit pro čerpání podpory.

  3. Přesahuje-li žádost částku 300 000 Kč, rozhoduje o možnosti podat žádost rektor na základě posouzení zdůvodnění žadatele.

  4. Teprve po souhlasu rektorátu může univerzitní žadatel (fakulta/součást) podat žádost poskytovateli.

  5. Po rozhodnutí o přidělení či nepřidělení podpory oznámí univerzitní žadatel (fakulta/součást) skutečnost, zda podporu získal, anebo mu přidělena nebyla. Lhůta pro infomační povinnost se stanovuje do 5 pracovních dnů po obdržení rozhodné informace.

  6. Přidělená podpora malého rozsahu (de minimis) bude zapsána ve lhůtě podle předcházejícího odstavce do GaP univerzitním příjemcem podpory.

  7. V návaznosti na odst. 5 převede ekonomický odbor RUK v Registru RUK přidělenou podporu z rezervační části do přidělených podpor, popřípadě u neschválených žádostí výši podpory z rezervační části odstraní a rezervovaná částka se uvolní pro další žádosti o podporu.


Čl. 3 - Vysvětlení pojmů

1. Limit   

je výše podpory de minimis, která může být přidělena jedné právnické osobě; jedná se o 200 000 EUR. Limit se počítá z přidělených podpor za poslední 3 kalendářní roky. Do počtu let se zahrnuje i aktuální rok. Přidělené podpory se sledují v RPD.


2. Registr RUK

je veden ekonomickým odborem RUK a skládá se z následujících částí:


  • přidělené podpory, ve které se sledují poskytovateli již přidělené podpory v režimu de minimis; tento oddíl obsahuje údaje, které se shodují s RPD a GaP za předpokladu, že všichni příjemci postupovali v souladu s příslušnou legislativou,

  • nedotknutelné výše, což je minimální částka, která by neměla být vyčerpaná z důvodu následné opravy přepočítacích kurzů z CZK na EUR,

  • rezervační části, která slouží pro zápis nových ještě neschválených žádostí o přidělení podpor, které podává univerzita v aktuálním roce.


3. RPD

Registr podpor de minimis vede ministerstvo zemědělství na portálu eAGRI; na adrese http://eagri.cz/public/app/RDM/Portal/Subject/Search - zadáním IČ (00216208) Univerzity Karlovy lze dostat zevrubný přehled o podporách za poskytovatele.


4. Seznam podpor

je nedílnou přílohou žádosti o podporu de minimis a obsahuje údaje o konkrétních poskytnutých podporách de minimis ve sledovaném období. Vyhotovuje jej ekonomický odbor RUK.

V Praze dne 11. října 2016


Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor


.pdf ke staženíPoznámky

1

Nařízení Komise (ES) č. 1408/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství - strop 15 000 EUR, národní strop činí 26 257 500 EUR, nařízení Komise (ES) č. 717/2014 ze dne 27. června 2014 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví rybolovu a akvakultury - strop 30 000 EUR, národní strop činí 1 008 000 EUR, nařízení Komise (ES) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis - ostatní odvětví - strop 200 000 EUR a 100 000 EUR v odvětví silniční dopravy, národní strop není stanoven, nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování EU na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu – strop 500 000 EUR, národní strop není stanoven.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám