Opatření rektora č. 24/2016

Název:

Knihovní řád Univerzity Karlovy

K provedení:

Zákon č. 257/2001 Sb., knihovní zákon, v platném znění

Účinnost:

1. října 2016

[změněno OR č. 21/2017]


Knihovní řád Univerzity Karlovy

Čl. 1 - Úvodní ustanovení

 1. Systém tvořený Ústřední knihovnou Univerzity Karlovy (dále jen „UK“) a dílčími knihovnami, ústavy vědeckých informací a středisky vědeckých informací fakult a dalších (dále jen „dílčí knihovny“) se souhrnně označuje jako Knihovna UK.

 2. Knihovna UK je zapsána v evidenci knihoven Ministerstva kultury1.

 

Čl. 2 - Poslání a činnost knihovny a veřejné knihovnické a informační služby

 1. Knihovna UK je specializovanou knihovnou ve smyslu § 13 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 2. Základním úkolem Knihovny UK je zajištění knihovnicko-informačních agend potřebných pro vědeckou a další tvůrčí činnost na UK. Činnost Knihovny UK spočívá ve shromažďování, zpracovávání a uchovávání knihovního a informačního fondu v tištěné i elektronické nebo digitalizované podobě a jeho zpřístupňování prostřednictvím knihovnických a informačních služeb uživatelům Knihovny UK

 3. Knihovna UK poskytuje veřejné knihovnické a informační služby podle § 4 Knihovního zákona. Knihovna UK může poskytovat i další veřejné knihovnické a informační služby; tyto další služby jsou uvedeny v provozních řádech dílčích knihoven. Poskytování těchto dalších služeb nesmí ohrozit plnění základního úkolu Knihovny UK.

 4. Základní veřejné knihovnické a informační služby jsou poskytovány bezplatně. Dílčí knihovny jsou oprávněny požadovat úhradu nákladů v případech, ve kterých tak stanoví zákon2 Ceník úhrad nákladů je nedílnou součástí provozních řádů jednotlivých dílčích knihoven.


Čl. 3 - Meziknihovní služby

V dílčích knihovnách se realizuje meziknihovní výpůjční služba a mezinárodní meziknihovní výpůjční služba3; podrobnosti stanoví provozní řád dílčí knihovny.


Čl. 4 - Evidence a revize knihovního fondu

V dílčích knihovnách se realizuje evidence a revize knihovního fondu4; podrobnosti stanoví provozní řád dílčí knihovny.


Čl. 5 - Vyřazování knihovních dokumentů

V dílčích knihovnách se realizuje vyřazování knihovních dokumentů5; podrobnosti stanoví provozní řád dílčí knihovny.


Čl. 6 - Ochrana knihovního fondu

V dílčích knihovnách se realizuje ochrana knihovního fondu6; podrobnosti stanoví provozní řád dílčí knihovny.


Čl. 7 - Uživatelé Knihovny UK, jejich registrace a oprávnění

 1. Uživateli Knihovny UK jsou


    a. 

  studenti UK,

    b. 

  akademičtí a vědečtí pracovníci UK,

    c. 

  ostatní zaměstnanci UK neuvedení v písmenu b),

    d. 

  účastníci programů celoživotního vzdělávání,

    e. 

  držitelé personalizovaného průkazu externího uživatele služeb7,

    f. 

  zaměstnanci fakultních nemocnic spolupracujících s fakultami UK, neuvedení v jiných písmenech a

    g. 

  členové klubu ALUMNI.

 2. Kolektivními uživateli Knihovny UK jsou právnické osoby zapsané v evidenci knihoven Ministerstva kultury České republiky. Registrace takového uživatele u Knihovny UK proběhne na základě jeho prvního požadavku na Knihovnu UK v rámci meziknihovní výpůjční služby. Kolektivní uživatel nepoužívá průkaz UK.

 3. Podmínkou užívání veřejných knihovnických a informačních služeb je zaevidování řádně vyplněné přihlášky v knihovním systému pověřeným pracovníkem příslušné dílčí knihovny; toto zaevidování je bezplatné. Při odevzdání přihlášky se uživatel prokazuje průkazem UK; to neplatí v případě, že se jedná o uživatele podle odstavce 1 písm. f). Podpisem přihlášky se uživatel zavazuje k respektování ustanovení Knihovního řádu UK a provozního řádu příslušné dílčí knihovny a dává souhlas k uložení svých osobních údajů do knihovnického systému.

 4. Uživatelé při využívání veřejných knihovnických a informačních služeb používají průkaz UK vydaný dle opatření rektora č. 26/2014, který slouží k osobní identifikaci na všech dílčích knihovnách; to neplatí v případě, že se jedná o uživatele podle odstavce 1 písm. f).

 5. Zajištění využívání veřejných knihovnických a informačních služeb pro uživatele podle odstavce 1 písm. f) je uvedeno v metodickém pokynu ředitele Ústřední knihovny, vydaném po dohodě s vedoucími příslušných dílčích knihoven.

 6. Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, jsou jednotlivé dílčí knihovny správcem osobních údajů.


Čl. 8 - Základní práva a povinnosti uživatelů Knihovny UK

 1. Uživatel má právo na využívání veřejných knihovnických a informačních služeb podle knihovního zákona, tohoto Knihovního řádu UK a provozních řádů příslušných dílčích knihoven.

 2. Uživatel má právo podávat připomínky, stížnosti a náměty k činnosti příslušných dílčích knihoven.

 3. Uživatel je povinen řídit se Knihovním řádem UK a provozními řády příslušných dílčích knihoven a v intencích těchto předpisů vydávanými pokyny pracovníků příslušných dílčích knihoven.

 4. Uživatel je povinen chránit knihovní fond a zařízení příslušných dílčích knihoven.

 5. Uživatel je podle relevantních právních předpisů povinen nahradit veškeré jím způsobené škody vzniklé příslušné dílčí knihovně.

 6. V případě závažného nebo opakovaného porušení tohoto Knihovního řádu může být uživateli právo využívat veřejné knihovnické a informační služby v příslušné dílčí knihovně pozastaveno nebo zrušeno.


Čl. 9 - Jednotná matice výpůjček

Výpůjčky v knihovnách UK, které využívají Centrální katalog UK, se řídí jednotnou maticí výpůjček od 1. 1. 2017.


Čl. 10 - Provozní řády dílčích knihoven

Provoz dílčích knihoven je v souladu s tímto Knihovním řádem podrobněji upraven provozními řády dílčích knihoven, které vydávají děkani nebo ředitelé dalších součástí.


Čl. 11 - Společná a závěrečná ustanovení

 1. Dílčí knihovny zveřejní tento Knihovní řád UK a příslušný vlastní provozní řád na svých webových stránkách do 1. 11. 2016.

 2. Seznam dílčích knihoven je uveden v Příloze 1 tohoto opatření.

 3. Jednotná matice výpůjček je Přílohou 2 tohoto opatření.

 4. Opatření rektora č. 2/2015 se zrušuje.

 5. Tento Knihovní řád UK nabývá účinnosti dne 1. 10. 2016.V Praze dne 29. září 2016


Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.pdf ke staženíPříloha 1 - .docx ke stažení

Příloha 2 - .pdf ke stažení********************************************


Příloha 1 - Seznam knihoven, ústavů a středisek vědeckých informací fakult a dalších součástí UK, které jsou dílčími knihovnami Knihovny UK.


 • Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, Knihovna, Thákurova 3, 16000 Praha 6


 • Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, Knihovna Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy, Černá 9, P.O. Box 529 Praha 1


 • Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, Knihovna, Pacovská 350/4, P.O.BOX 56 140 21 Praha 4


 • Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Knihovna, náměstí Curieových 7, 11640 Praha 1


 • Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Ústav vědeckých informací, U Nemocnice 4, 121 08


 • Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, Ústav vědeckých informací, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5


 • Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, Fakultní knihovna, půjčovna, studovna, Ruská 2411/87, 10000 Praha 10


 • Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, Středisko vědeckých informací, Ruská 2411/87, 10000 Praha 10


 • Univerzita Karlova, Lékařská Fakulta v Plzni, Středisko vědeckých informací, Lidická 1, 30166 Plzeň


 • Univerzita Karlova, Lékařská Fakulta v Hradci Králové, Lékařská knihovna, Dlouhá ul. 1b, 50001 Hradec Králové


 • Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Středisko vědeckých a knihovnických informací, Akademika Heyrovského 1203, 50005 Hradec Králové


 • Univerzita Karlova, Filosofická fakulta, Knihovna FF UK, nám. Jana Palacha 2, 11638 Praha 1


 • Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Knihovna biologie, Viničná 7, 128 43, Praha 2


 • Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Knihovna chemie, Hlavova 2030/8, 128 43, Praha 2


 • Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Knihovna geografie, Albertov 6, 128 43, Praha 2


 • Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Knihovna geologie, Albertov 6, 128 43, Praha 2


 • Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Knihovna Ústavu pro životní prostředí, Benátská 433/2, 128 01 Praha 2


 • Univerzita Karlova, Matematicko-Fyzikální fakulta, Knihovna, Ke Karlovu 3, 12116 Praha 2


 • Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Ústřední knihovna PedF, Magdalény Rettigové 4, 16639 Praha 1


 • Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Knihovna FSV UK, Smetanovo nábřeží 6, 11001 Praha1


 • Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, Ústřední tělovýchovná knihovna, José Martího 31, 16252 Praha 6


 • Univerzita Karlova, Knihovna společenských věd T.G.Masaryka v Jinonicích, U Kříže 8, 15810 Praha 5 - Jinonice


 • Univerzita Karlova, Knihovna Ústavu dějin UK a Archivu UK, Ovocný trh 3-5 , 11636 Praha 1


 • Knihovna CERGE-EI, Politických vězňů 7, 11121 Praha 1


 • Centrum pro otázky životního prostředí U Kříže 8, 15810 Praha 5 – Jinonice Praha 1
Poznámky

1

§ 5 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon).

2

§4 odst. 2 až 5 Knihovního zákona.

3

§14 Knihovního zákona.

4

§16 Knihovního zákona.

5

§17 Knihovního zákona.

6

§18 Knihovního zákona.

7

Čl. 5 opatření rektora č. 26/2014; externími uživateli služeb jsou osoby, které mají s UK uzavřenu dohodu o provedení práce nebo osoby, které mají mít možnost vstupu do objektů UK, aniž by k UK měly jiný vztah, dále účastníci programů celoživotního vzdělávání, zahraniční krátkodobí hosté, studenti jiných vysokých škol ubytovaní v kolejích UK, hosté ubytovaní v kolejích UK, externí strávníci menz UK, externí čtenáři knihoven UK a další osoby, které mají zájem využívat služeb poskytovaných univerzitou (dále jen „externí uživatelé“).


Poslední změna: 21. leden 2018 23:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám