Opatření rektora č. 20/2024

Název:

Krizová připravenost na Univerzitě Karlově

K provedení:

-

Gestor:

Bezpečnostní odbor rektorátu Univerzity Karlovy

Odbor zahraničních vztahů rektorátu Univerzity Karlovy

Účinnost:

1. 5. 2024


Krizová připravenost na Univerzitě Karlově

Čl. 1 Úvodní ustanovení

 1. Účelem tohoto opatření je podpořit vedoucí zaměstnance Univerzity Karlovy (dále jen „univerzita“) při předcházení, řešení a koordinaci následků závažných bezpečnostních incidentů, které přerůstají svou závažností incidenty řešitelné standardně dle běžných postupů. Jedná se o incidenty odpovídající definici mimořádné události dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, ale také o další závažné incidenty s vážným dopadem na bezpečí, provoz a dobré jméno Univerzity Karlovy a jejích součástí, pro jejichž zvládnutí je nutná rychlá koordinace více složek univerzity, respektive jejích jednotlivých součástí.

 2. Toto opatření navazuje zejména na:

    a. 

  zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů,

    b. 

  zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

    c. 

  vyhlášku č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění pozdějších předpisů,

    d. 

  čl. 66a Statutu Univerzity Karlovy, v platném znění.


Čl. 2 Plán krizové připravenosti

 1. Plán krizové připravenosti univerzity je určen k řešení velmi závažných událostí v rámci území České republiky, které závažným způsobem ohrožují běžný provoz univerzity.

 2. Plán krizové připravenosti univerzity má působnost na celou univerzitu a je tak závazný pro všechny její součásti. Jednotlivé součásti univerzity vydávají na základě tohoto plánu své dílčí plány krizové připravenosti zohledňující specifika svého provozu, a to povinně všechny fakulty univerzity, Ústav jazykové a odborné přípravy a Koleje a menzy. Další nevyjmenované součásti univerzity vydávají své dílčí plány krizové připravenosti na základě doporučení vedoucího Bezpečnostního odboru rektorátu univerzity.

 3. Plán krizové připravenosti univerzity vydává a v případě potřeby aktualizuje kvestor. Plány krizové připravenosti jednotlivých součástí univerzity vydávají a v případě potřeby aktualizují v případě fakult jejich tajemníci a v případě dalších součástí jejich ředitelé.

 4. Odborným garantem Plánu krizové připravenosti univerzity jsou zaměstnanci Bezpečnostního odboru rektorátu univerzity určení vedoucím Bezpečnostního odboru rektorátu univerzity.

 5. Plán krizové připravenosti univerzity je určen rektorovi, kvestorovi, děkanům a tajemníkům fakult, ředitelům dalších součástí univerzity, členům krizových štábů, vedoucímu Bezpečnostního odboru rektorátu univerzity a dalším osobám, které vyjmenované osoby určí.


Čl. 3 Krizový informační a svolávací systém

 1. Univerzita provozuje Krizový informační a svolávací systém univerzity (KISS), který slouží k informování a ke svolávání zaměstnanců a studentů univerzity při velmi závažných událostech, jako např. v případě mimořádných událostí, krizových stavů, provozní odstávek a havárií.

 2. Technickým garantem Krizového informačního a svolávacího systému univerzity jsou:

    a. 

  zaměstnanci Bezpečnostního odboru rektorátu univerzity určení vedoucím Bezpečnostního odboru rektorátu univerzity a

    b. 

  zaměstnanci Ústavu výpočetní techniky určení vedoucím Bezpečnostního odbor rektorátu univerzity se souhlasem ředitele Ústavu výpočetní techniky.

 3. Další podrobnosti o provozu a správě Krizového informačního a svolávacího systému univerzity stanoví Plán krizové připravenosti univerzity.


Čl. 4 Krizová komunikace a intervence v rámci zaměstnanecké a studentské mobility

 1. Podrobnosti o zajišťování komunikace a intervence v rámci zaměstnanecké a studentské mobility stanoví Plán krizové připravenosti univerzity a plány krizové připravenosti jednotlivých součástí univerzity.

 2. Prostředky krizové komunikace pro komunikaci vyjíždějících a přijíždějících studentů jsou:

    a. 

  e-mailové schránky (vyjíždějící studenti: pomoc@cuni.cz, přijíždějící studenti: emergency@cuni.cz),

    b. 

  informace o postupech při velmi závažných událostech pro studenty na webové stránce UK v českém a anglickém jazyce,

    c. 

  mobilní telefonní linky,

    d. 

  informační materiály pro přijíždějící i vyjíždějící studenty,

    e. 

  Krizový informační a svolávací systém univerzity.

 3. Fakulty jsou povinny určit kontaktní osobu odpovědnou na fakultě za agendu interní krizové komunikace pro oblast zaměstnanecké a studentské mobility a informovat o této osobě Bezpečnostní odbor rektorátu univerzity a Odbor zahraničních vztahů rektorátu univerzity.

 4. Fakulty jsou povinny zajistit prostřednictvím kontaktní osoby určené dle odstavce 3 průběžné informování Bezpečnostního odboru rektorátu univerzity a Odboru zahraničních vztahů rektorátu univerzity o vzniklých mimořádných situacích a o průběhu jejich řešení v případech, které ovlivňují zaměstnaneckou a studentskou mobilitu.

 5. Vyjíždějícím studentům je doporučeno zajistit si dostatečné pojištění platné pro danou zemi. Vyjíždějícím zaměstnancům a studentům je doporučeno zaregistrovat se do systému Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (DROZD), poskytnout univerzitě platné kontaktní údaje, na nichž bude k zastižení i v zahraničí, a spojení na kontaktní/blízkou osobu.

 6. Přijíždějícím studentům je doporučeno poskytnout univerzitě své platné kontaktní údaje, včetně spojení na kontaktní/blízkou osobu.


Čl. 5 Přechodné ustanovení

 1. Kvestor je povinen zajistit přípravu, zpracování a vydání Plánu krizové připravenosti univerzity nejpozději do 15. 5. 2024.

 2. Děkani fakult a ředitelé dalších součástí jsou povinni zajistit přípravu, zpracování a vydání plánů krizové připravenosti příslušných součástí univerzity ve vazbě na Plán krizové připravenosti univerzity nejpozději do 31. 12. 2024.

 3. Děkani fakult a ředitelé dalších součástí jsou povinni zajistit určení kontaktní osoby dle čl. 4 odst. 3 tohoto opatření do 30. 6. 2024.


Čl. 6 Závěrečná ustanovení

 1. Zrušuje se opatření rektor č. 33/2016, Krizová komunikace a intervence při mimořádných událostech a krizových situacích v rámci studentské mobility.

 2. Toto opatření nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem 1. 5. 2024.


V Praze dne 30. 4. 2024

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

rektorka.pdf ke stažení

.doc ke stažení


Poslední změna: 2. květen 2024 08:10 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám