Opatření rektora č. 30/2016

Název:

Zásady udělování výzkumné podpory Donatio Universitatis Carolinæ

K provedení:

-

Účinnost:

15. října 2016

[Zrušeno OR č. 1/2023]


Zásady udělování výzkumné podpory Donatio Universitatis Carolinæ

Čl. I - Úvodní ustanovení

Univerzita Karlova (dále jen „univerzita“ nebo „UK“) v souladu se svým Strategickým záměrem vyhlašuje udělování výzkumné podpory Donatio Universitatis Carolinæ, jehož cílem je podpora významných vědeckých osobností, které mimořádně přispívají k odborné prestiži UK.


Čl. II - Nominace

 1. Kandidáty navrhují rektorovi UK děkani jednotlivých fakult UK po projednání s fakultní vědeckou radou (obdobně ředitelé dalších součásti UK) nebo prorektoři UK.

 2. Nominace (max. 5 stran A4) musí obsahovat stručný odborný životopis kandidáta, přehled jeho nejdůležitějších výsledků a stručné zdůvodnění.

 3. Nominovat kandidáty je možné nejpozději do 31. ledna příslušného kalendářního roku.

 4. Kandidát, který podporu Donatio Universitatis Carolinæ již v minulosti získal, nemůže být nominován znovu.


Č. III - Výběr kandidátů

 1. O udělení výzkumné podpory rozhoduje rektor UK.

 2. Rektor UK si před svým rozhodnutím může vyžádat stanovisko Mezinárodní rady UK.

 3. Rozhodnutí rektora UK je sděleno navrhovatelům kandidátů.

 4. Rozhodnutí rektora UK je konečné.


Čl. IV - Udělení výzkumné podpory

 1. Prostředky podpory úspěšného kandidáta ve výši 1 mil. Kč obdrží součást UK, na které má kandidát pracovní poměr. Celá částka bude v plné výši poskytnuta držiteli podpory.

 2. Držitel a děkan fakulty (ředitel součásti) jsou odpovědni za dodržení podmínek příslušného Rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace vydaného MŠMT. Dále jsou odpovědni za řádné čerpání a hospodárné využívání přidělených prostředků.


Čl. V - Společná a závěrečná ustanovení

 1. Udělování výzkumné podpory dle tohoto opatření koordinuje prorektor pro vědeckou činnost a administrativně ji zajišťuje Odbor pro vědu a výzkum rektorátu UK.

 2. Maximální počet udělených výzkumných podpor se v jednom kalendářním roce odvíjí od prostředků rozpočtu vyčleněných z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na jejich udílení. Tyto prostředky však nemusí být v daném kalendářním roce zcela vyčerpány.V Praze dne 10. října 2016


Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor


.pdf ke stažení
Poslední změna: 27. leden 2023 11:42 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám