Opatření rektora č. 6/2016

Název:

Česko - čínské centrum Univerzity Karlovy

K provedení:

-

Účinnost:

15. března 2016

[zrušeno OR č. 37/2019]


Česko - čínské centrum Univerzity Karlovy

Čl. 1 - Úvodní ustanovení

 1. V zájmu narůstajícího významu potřeby prohloubení poznání Čínské lidové republiky (dále jen „Číny“) v historických souvislostech a v regionálním i světovém kontextu se zřizuje Česko – čínské centrum Univerzity Karlovy (dále jen „Centrum“).

 2. Centrum je odborným celouniverzitním střediskem výzkumu a vzdělávání specializovaného na témata politických, ekonomických, právních, sociálních, teritoriálních, mediálních, kulturních a bezpečnostních studií v rámci spolupráce mezi Českou republikou a Čínou.


Čl. 2 - Činnost Centra

Centrum podporuje, koordinuje a řídí plnění úkolů zejména v těchto oblastech:


  a. 

zajištění výzkumu o politickém, ekonomickém, právním a sociálním vývoji a bezpečnostní politice Číny,

  b. 

šíření znalostí o politických, historicko-kulturních, ekonomických, právních a sociálních reáliích Číny prostřednictvím spolupráce s čínskými partnery a výzkumnými centry,

  c. 

vytváření společných výzkumných konsorcií s partnery v Číně a Evropské unii pro přípravu grantů, projektů a konferencí k tématům společného zájmu s důrazem na česko - čínskou politickou, ekonomickou, právní a vědeckou spolupráci, včetně publikace výstupů výzkumu na mezinárodní úrovni,

  d. 

zprostředkování lepšího poznání České republiky vůči čínským partnerům z akademických, státních a hospodářských institucí,

  e. 

získávání čínských studentů ke studiu na Univerzitě Karlově, včetně hostujících doktorandů a organizování letních škol,

  f. 

usnadnění studijních výjezdů do Číny studentům a akademickým pracovníkům Univerzity Karlovy a vládních stipendistů,

  g. 

vytváření expertního zázemí v oblasti spolupráce s Čínou pro orgány státní správy.

  h. 

spolupráce s pracovišti v rámci Evropské unie, která se zabývají problematikou a studiem Číny,

  i. 

vzájemná spolupráce s čínskými univerzitami, zejména s Peking University, Soochow University, Renmin University a China University of Political Science and Law, jakož i s dalšími akademickými výzkumnými pracovišti v Číně,

  j. 

spolupráce v rámci formátu “16 + 1“, tj. šestnácti středo- a východoevropských zemí a Číny.


K plnění výše uvedených úkolů na fakultách UK si tyto fakulty zřizují vlastní týmy a organizační jednotky.        


Čl. 3 - Řízení Centra

 1. Činnost Centra řídí Rada, jejíž členy jmenuje a odvolává rektor tak, aby v Radě byly zastoupeny zejména fakulty a další součásti Univerzity, které se spoluprací s Čínou zabývají. Při jmenování a odvolávání členů Rady rektor přihlíží k návrhům děkanů fakult a ředitelů dalších součástí Univerzity.

 2. Rada má 6 členů, včetně předsedy, místopředsedy a výkonného tajemníka.

 3. Předsedou Rady je rektor nebo jím zmocněná osoba, místopředsedou je člen Rady z řad zástupců fakult, zvolený hlasováním členů Rady.

 4. Za administrativní a organizační zabezpečení činnosti Rady zodpovídá výkonný tajemník, kterého jmenuje a odvolává rektor.

 5. Výkonný tajemník Rady vede agendu spojenou s činností Rady a archivuje všechny její dokumenty v souladu s právními předpisy.


Čl. 4 - Součásti Centra

Součástmi Centra jsou:

  a. 

Filosofická fakulta - zastoupená děkanem či jím zmocněnou osobou.

  b. 

Fakulta sociálních věd- zastoupená děkanem či jím zmocněnou osobou.

  c. 

Právnická fakulta- zastoupená děkanem či jím zmocněnou osobou.

  d. 

Pedagogická fakulta – zastoupená děkanem či jím zmocněnou osobou.

  e. 

Rektorát – zastoupený rektorem nebo jím zmocněnou osobou.


Čl. 5 - Jednání Rady

 1. Rada zasedá podle potřeby, nejméně však 2krát ročně. Zasedání svolává a řídí předseda Rady, nebo v jeho zastoupení místopředseda Rady.

 2. Členové Rady jsou na zasedání zváni vždy písemně. Pozvánka musí být zaslána nejpozději deset pracovních dnů před konáním zasedání.

 3. Předseda Rady je povinen svolat zasedání Rady do pěti pracovních dnů, pokud jej o to požádá třetina členů Rady.

 4. Člen Rady může být při jednání Rady zastoupen náhradníkem. O určeném náhradníkovi je člen Rady povinen před konáním zasedání Rady písemně informovat předsedu Rady a tajemníka Rady. Náhradník má právo hlasovat, nikoliv však jednání Rady řídit.

 5. Členové Rady jsou povinni se jednání Rady zúčastnit a aktivně se na práci Rady podílet.

 6. Rada je usnášeníschopná, pokud se jednání účastní nadpoloviční většina všech členů Rady. Rada se usnáší většinou hlasů přítomných členů.

 7. Jednání Rady je neveřejné. Jednání Rady se mohou účastnit osoby, které k jednání přizvala Rada nebo předseda Rady.

 8. Rada se může usnést na podrobnějších pravidlech o jednání Rady.

 9. Zápisy z jednání Rady se zasílají členům Rady.


Čl. 6 - Financování

Náklady na činnost Centra jsou hrazeny z finančních prostředků součástí Centra uvedených v čl. 4 písm. a), b), c), d), a dále z dotačních a jiných zdrojů České republiky, Evropské unie, Číny a dalších.


Čl. 7 - Závěrečná ustanovení

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 15. března 2016.Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor


.pdf ke stažení
Poslední změna: 13. listopad 2019 14:18 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám