Opatření rektora č. 57/2017

Název:

Podmínky doktorského studia pod dvojím vedením disertační práce

K provedení:

§ 47a, § 55 a § 57 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů  a čl. 19 odst. 5 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy

Účinnost:

1. října 2017


Podmínky doktorského studia pod dvojím vedením disertační práce

Čl. 1 - Úvodní ustanovení

 1. Toto opatření stanovuje základní podmínky pro specifický typ doktorského studia na Univerzitě Karlově pod dvojím vedením disertační práce (obecně označovaného jako cotutelle) realizovaného ve spolupráci se zahraniční vysokou školou podle ustanovení § 47a odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“) a článku 22 odst. 5 Statutu Univerzity Karlovy (dále jen„studium cotutelle“).

 2. U studia cotutelle je student zapsán v doktorském studijním programu na Univerzitě Karlově (dále jen „univerzita“) a zároveň v doktorském studijním programu na zahraniční vysoké škole (dále jen „partnerská vysoká škola“), přičemž je zajištěno společné vedení disertační práce dvěma školiteli, a to po jednom z každé partnerských institucí, a společná obhajoba disertační práce. (Termín „partnerské instituce“ bude nadále používán jako společné označení pro univerzitu a partnerskou vysokou školu.)

 3. Studium cotutelle je pro každého jednotlivého studenta specifikováno v příslušné dohodě o společném vedení disertační práce, jež se ho týká.


Čl. 2 - Podmínky studia pod dvojím vedením disertační práce

 1. Studium cotutelle na Univerzitě Karlově, včetně práv a povinností studentů, probíhá dle zákona o vysokých školách, zvláště § 47a, a vnitřních předpisů Univerzity Karlovy a vnitřních předpisů příslušné fakulty. Studium na partnerské vysoké škole probíhá v souladu s jejími vnitřními předpisy a legislativou příslušné země.

 2. Harmonogram přípravy disertační práce studenta na partnerské vysoké škole je uveden v individuálním studijním plánu studenta.

 3. Obhajoba disertační práce je organizována jako společná před komisí pro obhajobu disertační práce tvořenou členy, s možnou účastí obou školitelů na základě poměrného zastoupení obou partnerských institucí, a předsedou.

 4. Není-li stanoveno jinak, studium na Univerzitě Karlově a partnerské vysoké škole se řádně ukončuje úspěšnou obhajobou disertační práce, na jejímž základě budou vydány příslušné vysokoškolské diplomy univerzity a partnerské vysoké školy.


Čl. 3 - Výjimky z pravidel studia určených Studijním a zkušebním řádem Univerzity Karlovy

 1. Níže uvedená pravidla studia zakotvená ve Studijním a zkušebním řádu Univerzity Karlovy (dále jen „studijní a zkušební řád“) se pro studium cotutelle neaplikují s tím, že příslušná úprava je obsažena zejména v dohodě o společném vedení disertační práce, vnitřních předpisech fakulty, předpisech partnerské vysoké školy nebo jiných předpisech:

    a. 

  lhůty pro zveřejnění termínu konání státní doktorské zkoušky a obhajoby disertační práce (čl. 11 odst. 15 věta druhá studijního a zkušebního řádu),

    b. 

  povinnost komise pro obhajobu disertační práce určit, zda je nutné disertační práci v případě její klasifikace „neprospěl/a“ přepracovat nebo doplnit, a nejbližší termín pro opakování obhajoby disertační práce (čl. 11 odst. 12 studijního a zkušebního řádu).

 2. Níže uvedená pravidla studia určená studijním a zkušebním řádem se pro studium cotutelle neaplikují za předpokladu, že je odpovídající úprava obsažena v dohodě o společném vedení disertační práce. V opačném případě níže uvedená pravidla studia zůstávají v platnosti:

    a. 

  možný počet termínů konání obhajoby disertační práce (čl. 11 odst. 14 věta první), stanovení řádného a opravného termínu konání obhajoby disertační práce (čl. 11 odst. 15 věta první a pátá studijního a zkušebního řádu),

    b. 

  způsob ustanovení oponentů komisí pro obhajobu disertační práce (čl. 11 odst. 10 věta první studijního a zkušebního řádu).


Čl. 4 - Dohoda o společném vedení disertační práce

 1. Studium cotutelle je realizováno na základě dohody o společném vedení disertační práce (dále jen „dohoda“), která je uzavírána samostatně pro studium každého studenta. Existuje-li příslušná rámcová smlouva mezi univerzitou a partnerskou vysokou školou, je dohoda uzavírána na základě této rámcové smlouvy.

 2. Dohodu podepisují statutární zástupce univerzity a statutární zástupce partnerské vysoké školy, statutární zástupce příslušné fakulty univerzity a statutární zástupce fakulty nebo odpovídající součásti partnerské vysoké školy, dále příslušní školitelé z obou partnerských institucí a student. Dohoda se řídí právními předpisy obou států či zemí (dále jen „stát“), studijním a zkušebním řádem a dalšími vnitřními předpisy univerzity a příslušnými vnitřními předpisy partnerské vysoké školy (při respektování čl. 3).

 3. Student musí být v okamžiku, kdy podepisuje dohodu, zapsán do studia na obou partnerských institucích.

 4. Minimální náležitosti dohody týkající se studia:


    a. 

  název a adresa univerzity a partnerské vysoké školy; název příslušné fakulty univerzity a název fakulty nebo odpovídající součásti partnerské vysoké školy, jichž se dohoda týká,

    b. 

  jméno, příjmení, titul a datum narození studenta,

    c. 

  jméno, příjmení a titul školitelů,

    d. 

  název vysoké školy, případně její součásti, kde se bude konat obhajoba disertační práce,

    e. 

  název a jazyk disertační práce

    f. 

  skladba komise pro obhajobu disertační práce tvořené členy, na základě poměrného zastoupení obou partnerských institucí, a předsedou; případná účast obou školitelů; počet přítomných členů komise pro obhajobu disertační práce spolu s předsedou nesmí být menší než 3,

    g. 

  způsob ustanovení a počet oponentů disertační práce a vypracování posudků včetně jazyka posudků,

    h. 

  způsob klasifikace obhajoby disertační práce s tím, že na dodatku k diplomu musí být klasifikace podle studijního a zkušebního řádu,

    i. 

  obsah a forma zápisu z konání obhajoby disertační práce,

    j. 

  počet termínů konání obhajoby disertační práce s tím, že musí být stanoven minimálně jeden opravný termín,

    k. 

  náležitosti diplomu a dodatku k diplomu,

    l. 

  stanovení odpovědnosti jedné z partnerských institucí za všechny administrativní úkony související s obhajobou disertační práce (dále jen „obhajoba“). Obě partnerské instituce zároveň odpovídají za vedení evidence a další související dokumentace o svém studentovi v souladu s jejich příslušnými předpisy, zásadami a postupy,

    m. 

  podmínky zveřejnění disertační práce, oponentských posudků a protokolu v souladu s příslušnou legislativou a předpisy obou partnerských institucí,

    n. 

  pravidla organizace studia uvedená v čl. 2, odst. 1-3

 5. Doporučený vzor dohody je umístěn na webových stránkách univerzity.


Čl. 5 - Doklady o absolvování studijního programu

 1. Absolventovi studia pod dvojím vedením disertační práce vydají univerzita a partnerská vysoká škola vysokoškolský diplom a dodatek diplomu v souladu s právními předpisy obou států.

 2. Na diplomu vydaném univerzitou je uvedena věta „Spolupracující zahraniční vysoké školy zajišťující studium jsou uvedeny v dodatku k diplomu“, a to v latinském překladu: „Exterarum gentium academiae quae Universitati nostrae cooperantes disciplinam supra dictam colunt in huius diplomatis supplemento leguntur“.

 3. Název partnerské vysoké školy je uveden na dodatku k diplomu. Na dodatku k diplomu lze uvést i další údaje v souladu § 47a odst. 3 zákona o vysokých školách.

 4. Alternativně k odstavci 2 může dohoda obsahovat ustanovení, které umožní název partnerské vysoké školy uvést přímo na diplomu [viz písm. a bod i) níže], popřípadě ustanovení, které umožní spojit diplomy vydané univerzitou a partnerskou vysokou školou k témuž studiu v jeden právní dokument [viz písm. a bod ii) níže]:

    a. 

  1. Diplom univerzity a partnerské vysoké školy, nebo v bodě i) níže i samostatný diplom univerzity, budou nad rámec stávajících údajů obsahovat následující náležitosti: název partnerské vysoké školy nebo text „Studium bylo zajištěno ve spolupráci mezi Univerzitou Karlovou a ……[název partnerské vysoké školy]“, v latinském překladu: „Studio disciplinae supra dictae Universitas Carolina Pragensis academiae [název partnerské vysoké školy] cooperans moderata est“; údaje jsou uvedeny v jazyce diplomu;

  2. text: „Tento diplom je vydáván současně s diplomem partnerské vysoké školy …………… [název partnerské vysoké školy]“, v latinském překladu: „Hoc diploma una cum diplomate academiae [název partnerské vysoké školy] cooperantis effectum est“; text je uveden v jazyce diplomu.

    b. 

  Dodatek k diplomu vydá samostatně každá partnerská vysoká škola v souladu se svými vnitřními předpisy a příslušnou národní legislativou.

 5. Univerzita Karlova může vydat společný diplom, který vyhotoví partnerská vysoká škola, za předpokladu splnění následujících podmínek:


    a. 

  povinné náležitosti společného diplomu vydávaného absolventovi, který byl na univerzitě zapsán do studia:

  1. jméno a příjmení absolventa,

  2. datum narození; místo narození s uvedením státu, nebo státní příslušnost absolventa,

  3. datum ukončení studia absolvováním,

  4. název univerzity, popřípadě název fakulty,

  5. název partnerské vysoké školy,

  6. název a zkratka akademického titulu udělovaného univerzitou a titul udělovaný partnerskou vysokou školou podle právních předpisů příslušného státu (při respektování bodu xii),

  7. název studijního programu, popřípadě studijního oboru1, pokud je s ním akreditován, dle rozhodnutí Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství nebo MŠMT2 o akreditaci studijního programu nebo dle usnesení rady pro vnitřní hodnocení univerzity o udělení oprávnění uskutečňovat studijní program3 platného ke dni, kdy bylo studium ukončeno absolvováním, a popřípadě také název studijního programu partnerské vysoké školy (při respektování bodu. xii),

  8. číslo diplomu univerzity,

  9. otisk úředního razítka s malým státním znakem ČR,

  10. jméno a podpis rektora univerzity,

  11. znak univerzity,

  12. další požadavky partnerské vysoké školy na společný diplom udělovaný absolventovi studijního programu na partnerské vysoké škole (při respektování písm. c).

    b. 

  V souladu se zněním dohody vyhotoví partnerská vysoká škola dodatek k diplomu spolu s diplomem. Struktura a obsah dodatku k diplomu odpovídá modelu vytvořenému Evropskou komisí, Radou Evropy a organizací UNESCO/CEPES.

    c. 

  Jazyk a náležitosti diplomu a dodatku k diplomu jsou stanoveny v dohodě (při respektování písm. a bod xii).

    d. 

  Kompletní obsahová a grafická předloha společného diplomu a dodatku k diplomu, jakož i procedura jeho vyhotovení, podpisu a předání absolventovi, včetně termínů a garancí příslušné fakulty univerzity (např. co se týče součinnosti při poskytování dat) musí být součástí dohody resp. číslovaného dodatku k dohodě.

    e. 

  Náhradní varianty dokumentů, tj. společného diplomu a dodatku k diplomu, zajistí zhotovitel původní listiny. Údaje o absolventech jsou vedeny v matrice studentů podle  § 88 zákona o vysokých školách.


Čl. 6 - Účinnost

 1. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. října 2017.

 2. Opatření rektora č. 9/2016 se zrušuje.V Praze dne 11. srpna 2017


prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.pdf ke stažení
Poznámky

1

U akreditací udělených před datem 1. 9. 2016.

2

U akreditací udělených před datem 1. 9. 2016.

3

Čl. 15 odst. 2 akreditačního řádu.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám