Opatření rektora č. 1/2016

Název:

Statut ceny Arnošta z Pardubic pro vynikajícího vyučujícího UK a za vynikající počin ve vzdělávací činnosti na Univerzitě Karlově

K provedení:

-

Účinnost:

1. února 2016


Rektor Univerzity Karlovy pro podporu kvality vzdělávací činnosti vydává


Statut ceny Arnošta z Pardubic pro vynikajícího vyučujícího UK a za vynikající počin ve vzdělávací činnosti na Univerzitě Karlově

Čl. 1

 1. Cena Arnošta z Pardubic (dále jen „cena“) je prestižní cenou Univerzity Karlovy (dále také „UK“ nebo „univerzita“) určenou akademickým pracovníkům za jejich vynikající pedagogickou činnost a skupinám pedagogických či podpůrných pracovníků za jejich přínos ke zvyšování kvality vzdělávací činnosti. Cena se uděluje zpravidla každoročně ve dvou kategoriích:

  • cena pro vynikajícího vyučujícího,

  • cena za vynikající počin – ocenění vynikající inovace ve vzdělávací činnosti, kterou je možno udělovat nejen akademickým pracovníkům, ale jakémukoliv kolektivu univerzity.

 2. Podmínky udělení cen vyhlašuje rektor UK dopisem i zveřejněním na webových stránkách UK každoročně, zpravidla v listopadu předchozího roku. Rektor může vyhlásit priority zaměření ceny.


Čl. 2

 1. Přílohou tohoto opatření rektora je formulář určený pro nominaci na udělení ceny.

 2. Nominaci může navrhnout děkan/děkanka fakulty UK, vědecká rada fakulty UK, akademický senát fakulty UK, ředitelé součástí UK, Vědecká rada UK, Akademický senát UK nebo prorektoři UK. Nominace se zasílá v listinné a elektronické podobě k rukám vedoucího odboru pro studium a záležitosti studentů UK vždy nejpozději do konce května příslušného kalendářního roku.


Čl. 3

 1. Poradním orgánem rektora pro posuzování nominací a udělení ceny je komise pro udělení ceny (dále jen „komise“).

 2. Komise je devítičlenná, její členy a předsedu jmenuje a odvolává rektor. Předsedou komise je prorektor pro studijní záležitosti, který určí z řad dalších členů komise místopředsedu. Členství v komisi je čestné, dobrovolné a nezastupitelné.

 3. Komisi svolává a její jednání řídí její předseda. Komise je usnášeníschopná, jsou-li přítomny dvě třetiny jejích členů.

 4. Komise si může vyžádat další odborné posudky a stanoviska od jiných nezávislých odborníků.

 5. Komise se usnáší o návrhu na udělení ceny nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Návrh předkládá rektorovi k rozhodnutí.

 6. Z jednání komise se pořizuje písemný záznam, který podepisuje její předseda.

 7. Organizační a administrativní práce spojené s činností komise zabezpečuje odbor pro studium a záležitosti studentů rektorátu UK.


Čl. 4

 1. Ceny předává rektor nebo jím pověřený prorektor.

 2. Udělení ceny se osvědčuje diplomem, který obsahuje jméno a příjmení vyznamenaného jednotlivce, datum narození, jeho titul/y, důvod udělení ceny a datum jejího udělení. V případě kolektivu se u každého člena kolektivu uvedou stejné údaje jako v případě jednotlivce, a důvod udělení ceny kolektivu. Diplom je opatřen znakem Univerzity Karlovy a podpisem rektora.

 3. S udělením ceny je spojena peněžitá odměna ve výši 50.000,-Kč, jejíž úhradu zajišťuje rektorát UK do 30 dnů od udělení ceny. V případě ocenění týmu se cena mezi členy týmu dělí rovným dílem.

 4. Udělení ceny zveřejňuje odbor vnějších vztahů rektorátu UK na webových stránkách univerzity a v médiích.


Čl. 5

Toto opatření rektora nabývá účinnosti dne 1. února 2016.V Praze dne 22. 1. 2016

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.pdf ke stažení
********************************


Poslední změna: 2. duben 2024 13:49 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám