Opatření rektora č. 28/2016

Název:

Zavedení personálních identifikátorů pro jednoznačnou identifikaci autora publikovaného výsledku na Univerzitě Karlově

K provedení:

-

Účinnost:

15. října 2016

[zrušuje se OR č. 24/2018 od 1.10.2018]


Zavedení personálních identifikátorů pro jednoznačnou identifikaci autora publikovaného výsledku na Univerzitě Karlově

Čl. 1 – Úvodní ustanovení

Vláda České republiky na svém zasedání dne 13. ledna 2016 schválila Koncepci Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací na období 2016 až 2020. Tato koncepce předpokládá zavedení mezinárodně používaných identifikátorů výzkumných a vědeckých pracovníků, kteří jsou evidováni v Informačním systému vědy, výzkumu a inovací. Cílem (smyslem) je jednoznačná identifikace osob při podobných, stejných či chybně uvedených jménech tvůrců výsledků a řešitelů výzkumných aktivit v mezinárodním (celosvětovém) kontextu.


Čl. 2 – Personální identifikátory

Pro účely jednoznačné identifikace autora publikovaného výsledku budou využívány primárně personální identifikátory:


  a. 

ORCID ID – ID mezinárodního identifikátoru ORCID ID (Open Researcher and Contributor ID),

  b. 

ResearcherID – ID databáze Web of Science

  c. 

Scopus Author ID – ID databáze Scopus


případně pak další specifické oborové personální identifikátory.


Čl. 3 – Povinnosti jednotlivých subjektů v procesu zavádění identifikátorů

 1. Povinnost zřídit si personální identifikátory (dále jen identifikátory) podle Čl. 2 mají:


    a. 

  akademičtí a vědečtí pracovníci

    b. 

  studenti doktorského studia

    c. 

  další publikující zaměstnanci a studenti UK (dále jen autoři).


 2. Autoři mají povinnost:


    a. 

  uvést u všech svých identifikátorů anglickou variantu afiliace dle přílohy č. 2 Opatření rektora č. 18 / 2012 (resp. Přílohy č. 2 Statutu Univerzity Karlovy), dále pak uvést do profilu anglickou variantu názvu pracoviště (pokud existuje příslušné opatření děkana, použít v něm uvedený údaj),

    b. 

  pokud mají publikace ve Web of Science, vytvořit si identifikátor ResearcherID, vyhledat publikace v databázi Web of Science a přiřadit je k identifikátoru,

    c. 

  pokud mají publikace v databázi Scopus, nalézt si v databázi Scopus své Scopus Author ID (vzniká automaticky v okamžiku, kdy je do Scopus zadána první publikace autora) a upravit svůj profil v databázi Scopus (přiřadit publikace autora v databázi k identifikátoru, případně si sloučit profily, kterých může být více, do jednoho profilu),

    d. 

  vytvořit si ORCID ID a svůj profil na ORCID,

    e. 

  v případě, že autor má publikace v databázi Web of Science či databázi Scopus, pak si propojit svůj ORCID profil s ResearcherID a Scopus Author ID (a naplnit tak tento profil publikacemi z Web of Science a Scopus),

    f. 

  vkládat do ORCID profilu publikace, které se nevyskytují v žádné z uvedených databází (např. monografie a sborníky neevidované WoS a Scopus, články v časopisech ERIH či českých recenzovaných časopisech),

    g. 

  zaslat identifikátory, jež jsou uvedeny v Čl. 2, odpovědnému fakultnímu koordinátorovi (viz. Čl. 3, bod 4.),

    h. 

  pravidelně aktualizovat své výše uvedené profily,

    i. 

  uvádět, pokud je možno, ORCID ID u svých publikací,


 3. Fakulty a další součásti mají povinnost:


    a. 

  jmenovat fakultní koordinátory (dále jen koordinátor), odpovědné za koordinaci zajištění tvorby identifikátorů dle Čl. 2,

    b. 

  zaslat kontakt na jmenovaného koordinátora Ústřední knihovně do 31. října 2016,


 4. Koordinátoři mají povinnost:


    a. 

  poskytovat autorům metodickou podporu,

    b. 

  upozorňovat autory na povinnost uvádět u všech svých identifikátorů a všech svých publikaci anglickou variantu afiliace dle přílohy č. 2 Opatření rektora č. 18 /2012 (resp. Přílohy č. 2 Statutu Univerzity Karlovy) a dále anglickou variantu názvu pracoviště podle příslušného opatření děkana, pokud takové opatření existuje

    c. 

  upozorňovat autory na vhodnost uvádění ORCID ID u všech publikací (pokud je ORCID ID možno u publikace uvádět),

    d. 

  upozorňovat autory na nutnost pravidelné aktualizace ORCID ID profilů (včetně aktualizace přiřazení nových publikací k ResearcherID a Scopus Author ID),

    e. 

  vytvářet seznam autorů a jejich identifikátorů v souboru ve formátu MS Excel, aktualizovaný vždy k 30. lednu daného kalendářního roku a zasílat jej Ústřední knihovně.


 5. Ústřední knihovna ve spolupráci s Ústavem výpočetní techniky UK mají povinnost:


    a. 

  poskytnout koordinátorům seznamy autorů podle Čl. 1, bodu 1 a, b do 15. listopadu 2016

    b. 

  poskytnout koordinátorům dále vždy do 30. ledna daného kalendářního roku přírůstkové seznamy autorů Čl. 1, bodu 1 a, b,

    c. 

  zadávat vytvořené identifikátory do univerzitního personálního systému WhoisNT.


 6. Ústřední knihovna má dále povinnost:


    a. 

  poskytovat metodickou a organizační pomoc

    b. 

  provozovat webové stránky k tomuto tématu na adrese https://knihovna.cuni.cz/identifikatoryČl. 4 – Další ustanovení

 1. Stávající autoři a autoři, kteří se stanou novými členy akademické obce do 31. října 2017, si zřídí identifikátory nejpozději do konce přechodného období, tedy do 31 prosince 2017, a nahlásí tyto identifikátory fakultnímu koordinátorovi.

 2. Autoři, kteří se stanou novými členy akademické obce po 31. říjnu 2017, mají povinnost zřídit si identifikátory vždy ve standardní době dvou měsíců po nástupu do zaměstnání či přijetí ke studiu a nahlásí tyto identifikátory fakultnímu koordinátorovi.

 3. Toto opatření nabývá účinnosti dne 15. října 2016.
V Praze dne 11. října 2016


Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor.pdf ke stažení

Poslední změna: 29. červen 2018 17:43 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám