Opatření rektora č. 13/2016

Název:

Opatření rektora o svěření nemovitého majetku do správy Fakulty humanitních studií

K provedení:

Čl. 50 Statutu Univerzity Karlovy a Čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

Účinnost:

1. 7. 2016

[zrušeno OR č. 52/2017]


Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy

I.

Do správy Fakulty humanitních studií se svěřují následující nemovitosti:

  • v katastrálním území Libeň, obec Praha, vedené u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha:


    • pozemek parc. č. 493/3, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 2137, objekt bydlení,

    • pozemek parc. č. 4110/3, ostatní plocha, jiná plocha.


II.

  1. Opatření rektora ze dne 23.03.2001 se mění tak, že se v příloze tohoto Opatření vypouští položka:


    poř. č. 56, okres Praha, obec Praha 8, k.ú. Libeň, pozemek parc. č. 493/3 a objekt č.p. 2137.


III.

  1. Toto opatření se vydává v souladu s čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy po předchozím vyjádření Akademického senátu UK ze dne 3. června 2016.

  2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. července 2016.V Praze dne 10. června 2016

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.pdf ke staženíPoslední změna: 21. leden 2018 23:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám