Opatření rektora č. 15/2016

Název:

Zásady soutěže Primus

K provedení:

-

Účinnost:

15. 6. 2016

[zrušeno OR č. 17/2017]


Zásady soutěže Primus

Čl. I - Úvodní ustanovení

 1. Univerzita Karlova (dále jen „univerzita“) v souladu se svým Dlouhodobým záměrem vyhlašuje soutěž Primus. Cílem této soutěže je podpořit vědecké pracovníky (zpravidla se zahraničními zkušenostmi) při zakládání nových vědeckých skupin a laboratoří na univerzitě. Záměrem soutěže není dodatečná podpora již existujících skupin.

 2. Soutěž Primus by měla zvýšit dynamiku vědecké práce včetně mobility pracovníků a tím podpořit vznik nových vědeckých skupin a laboratoří na univerzitě. Program má umožnit nejlepším mladým vědeckým pracovníkům založit novou skupinu, rozvinout vlastní nezávislý vědecký program a nabídnout špičkové prostředí pro vědeckou práci studentů zejména magisterského a doktorského stupně. Jedním z dlouhodobých cílů programu je zvýšit úspěšnost univerzity v získávání mezinárodních grantů, například grantů Evropské výzkumné rady (ERC).


Čl. II - Soutěžní podmínky

 1. Přihláška do soutěže (dále jen „návrh projektu“) je předkládána rektorátu prostřednictvím elektronické databáze.1

 2. Návrh projektu nemohou podat osoby, které na univerzitě zastávají funkci rektora, prorektora, děkana, ředitele vysokoškolského ústavu (Ústav dějin UK a archiv UK; Centrum pro teoretická studia; Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium, Centrum pro otázky životního prostředí, dále jen „VŠ ústav“), nebo jsou členy komise dle čl. V. Jeden předkladatel si může podat pouze jeden projekt. Předkladatel projektu může být zapojen v dalších vnitrouniverzitních programech nebo soutěžích (Progres, UNCE, SVV nebo GAUK), nikoli však jako hlavní řešitel.

 3. Návrh projektu je možné podat do těchto tří kategorií: A – humanitní a společenské vědy, B – přírodní vědy, matematika a informatika, C – lékařské vědy.

 4. Předpokládá se, že hlavní řešitel projektu podá do jeho ukončení žádost o ERC grant, nebo v případě humanitních a společenských věd také o jiný významný zahraniční grant.

 5. Řešitelský tým tvoří zejména:

    a. 

  hlavní řešitel projektu, kterým je akademický nebo vědecký pracovník, v době podání projektu max. 12 let2 od udělení Ph.D./Th.D., s mezinárodními zkušenostmi, jenž ve svém oboru vykazuje excelentní výsledky a podílí se na mezinárodní spolupráci. Hlavní řešitel zpravidla absolvoval zahraniční stáž v rozsahu minimálně 6 měsíců. Při uplatňování tohoto důležitého kritéria bude přihlédnuto k oborovým možnostem, případně k výjimečným zdravotním a sociálním okolnostem uchazeče. Hlavní řešitel nemusí být v době podání projektu zaměstnancem univerzity. Musí se jím však stát nejpozději do zahájení realizace projektu a to s nadpolovičním pracovním úvazkem v rámci univerzity (včetně fakultních nemocnic),

    b. 

  studenti doktorských studijních programů univerzity,

    c. 

  studenti magisterských studijních programů univerzity,

    d. 

  akademičtí, vědečtí nebo výzkumní pracovníci univerzity,

    e. 

  techničtí a odborní pracovníci univerzity,

    f. 

  zahraniční vědečtí pracovníci a studenti.

 6. Řešitelský tým může být hlavním řešitelem modifikován i v průběhu řešení projektu, nejpozději do 12 měsíců od udělení projektu však musí zahrnovat vedle hlavního řešitele minimálně tři studenty doktorského studia nebo post-doktorské pracovníky. Požadavky na minimální velikost jednotlivých týmů budou odpovídat oborovým zvyklostem.

 7. Doba řešení projektu je tři roky. U projektů hodnocených komisí jako vynikající bude na základě žádosti (čl. VII odst. 7) zváženo jejich prodloužení o další dva roky.


Čl. III - Struktura finančních prostředků

 1. Finanční prostředky na projekt budou poskytovány z institucionální podpory univerzity a z prostředků fakult / VŠ ústavů. Univerzita podpoří projekt stejnou částkou, ke které se zaváží podporující fakulty / VŠ ústavy. Univerzitní podpora bude maximálně do výše 1,5 mil. Kč ročně na jeden projekt. Děkan fakulty / ředitel VŠ ústavu sdělí písemně rektorovi, jakou finanční částku fakulta / VŠ ústav vyčlení na podporu vybraných projektů ze svého rozpočtu.

 2. Finanční prostředky přidělené na projekt se dělí na:

    a. 

  osobní náklady:

  • mzdové prostředky (prostředky vyplácené na základě pracovních smluv, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr),

  • jiné osobní náklady,

  • odvody na sociální a zdravotní pojištění ve výši stanovené právními předpisy a na tvorbu sociálního fondu ve výši uplatňované fakultou / VŠ ústavem,

    b. 

  stipendia,

    c. 

  provozní náklady, cestovné, služby,

    d. 

  náklady na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku,

    e. 

  doplňkové a režijní náklady ve výši max. 15 % součtu neinvestičních prostředků. Tato podmínka se vztahuje zvlášť k prostředkům poskytnutým univerzitou a zvlášť k prostředkům poskytnutým fakultou / VŠ ústavem.

 3. Nespotřebované finanční prostředky přidělené univerzitou mohou být ve výši max. 5 % z původně přidělených prostředků převedeny do fondu účelově určených prostředků fakult / VŠ ústavů.


Čl. IV - Návrh projektu

 1. Návrh projektu obsahuje stanovisko děkana nebo ředitele součásti.

 2. Návrh projektu musí obsahovat:


    a. 

  název projektu (v českém i anglickém jazyce),

    b. 

  údaje o členech řešitelského týmu, nebo popis hlavních neobsazených pozic v případě, že konkrétní osoby nejsou v době podání žádosti známy,

    c. 

  stručnou anotaci projektu (v českém i anglickém jazyce),

    d. 

  popis vědeckého projektu v anglickém jazyce3 obsahující jeho cíle a postupy k jejich dosažení, předpokládané výstupy projektu (doporučený rozsah 5-10 normostran) včetně specifikace pracoviště, na němž má být projekt řešen,

    e. 

  strukturovaný životopis hlavního řešitele, tři nejvýznamnější publikace4 nebo jiné výstupy vědecké práce uchazeče, údaje o odborných stážích,

    f. 

  specifikace a zdůvodnění požadovaných finančních prostředků na rok 2017,

    g. 

  rámcový přehled a zdůvodnění předpokládaných požadovaných finančních prostředků na další roky.


Čl. V - Činnost komisí

 1. Návrhy projektů jsou hodnoceny třemi odbornými komisemi (dále jen „komise“) – komisí pro humanitní a společenské vědy, komisí pro přírodní vědy, matematiku a informatiku a komisí pro lékařské vědy. Na hodnocení projektů se může podílet také Mezinárodní rada UK.

 2. Komise projednává a posuzuje přihlášené návrhy projektů a provádí celkové zhodnocení průběžných a závěrečných zpráv projektů.

 3. Komise je nejméně sedmičlenná; je složena z význačných členů akademické obce univerzity a dalších významných vědeckých institucí. Složení komisí je takové, aby pokrývalo důležité vědní oblasti pěstované na univerzitě. Po konzultaci s Mezinárodní radou UK budou komise podle možností doplněny zahraničními členy.

 4. Členem komise nemůže být rektor, prorektor, děkan nebo proděkan fakulty nebo ředitel VŠ ústavu.

 5. Členy komise schvaluje na návrh prorektora pro vědeckou činnost, případně na návrh prorektora pro ediční a tvůrčí činnost Vědecká rada UK (dále jen „VR UK“). Členy komise jmenuje a odvolává rektor.

 6. Komise si ze svých členů zvolí předsedu a místopředsedu. Předseda svolává a řídí jednání komise, místopředseda zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti, jinak v rozsahu předsedou určeném.

 7. Komise je usnášeníschopná, pokud je přítomna alespoň polovina jejích členů. Usnáší se nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.

 8. Členství v komisi je nezastupitelné a je honorováno. Členové komise podepisují prohlášení o mlčenlivosti a o střetu zájmů, včetně závazku o nepodjatém hodnocení projektů.

 9. Z jednání komise se pořizuje zápis.


Čl. VI - Hodnocení návrhů projektů

 1. U každého návrhu projektu se hodnotí jeho celková kvalita a dále:


    a. 

  dosavadní vědecká činnost navrhovatele s důrazem na excelentní výsledky a mezinárodní spolupráci,

    b. 

  zda je návrh v souladu s dlouhodobým záměrem univerzity, koncepcí pracoviště a zda jeho úspěšné řešení slibuje vytvoření nového směru výzkumu nebo vědecké školy na univerzitě,

    c. 

  zda jsou vytvořeny dobré podmínky pro vedení studentů doktorského studia,

    d. 

  zda odborná úroveň řešitelského týmu a finanční náklady odpovídají stanoveným cílům.

 2. Ke každému návrhu projektu stanoví předseda zpravodaje z řad členů komise (jedná se o posuzovatele, který informuje komisi o projektu a o výsledném hodnocení na základě posudků), poté přiřadí na návrh členů komise dva další posuzovatele. Posuzovatelé do termínu zasedání komise vyhodnocují návrhy individuálně.

 3. Komise projedná každý návrh projektu a hodnocení posuzovatelů. Následně vypracuje výsledné pořadí projektů, včetně návrhu na udělení či neudělení finanční podpory. U projektů, které navrhne podpořit, vyjádří souhlas s výší finančních prostředků nebo doporučí jejich redukci. Komise má právo si dle uvážení vyžádat externí posudek, pro jehož posuzovatele a zpracování platí čl. V odst. 8 obdobně.

 4. Návrhy komise projednává VR UK a mohou být konzultovány také s Mezinárodní radou UK.

 5. Doporučené projekty budou projednány s děkanem příslušné fakulty / ředitelem VŠ ústavu. Projekt bude podpořen pouze se souhlasem s finanční spoluúčastí ze strany fakulty / VŠ ústavu v minimálně stejné výši (univerzita poskytne max. 1,5 mil. Kč ročně).

 6. O přidělení finančních prostředků projektu rozhoduje na základě stanoviska odborných komisí a VR UK rektor. Součástí kladného rozhodnutí je přiznání finančních prostředků pro první rok trvání projektu a stanovení plánované výše finančních prostředků pro další roky v závislosti na výši alokovaných finančních prostředků na program Primus.

 7. Proti rozhodnutí rektora lze ve lhůtě 15 dní ode dne jeho zveřejnění podat námitku, o námitce na základě doporučení komise rozhoduje rektor. Rozhodnutí o námitce je konečné. Na udělení projektu není právní nárok.


Čl. VII - Smlouva o řešení projektu, vyúčtování, průběžná zpráva, závěrečná zpráva a zveřejnění výsledků

 1. Přidělení finančních prostředků a hospodaření s nimi upravuje třístranná smlouva uzavíraná mezi univerzitou, fakultou / VŠ ústavem a hlavním řešitelem. V případě mezifakultních projektů bude mezi zúčastněnými stranami uzavřena dohoda o kofinancování projektu a o využití výsledků výzkumu a vývoje.

 2. Hlavní řešitel5 je odpovědný za řádné čerpání a hospodárné využívání přidělených prostředků a za dodržení podmínek příslušného Rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace vydaného MŠMT.

 3. Součástí smlouvy je též závazek hlavního řešitele a fakulty / VŠ ústavu:


    a. 

  nakládat s předměty duševního vlastnictví i s majetkovými právy k výsledkům výzkumu a vývoje v souladu s příslušnými právními předpisy,

    b. 

  předložit na vyžádání podrobné doklady k čerpání finančních prostředků orgánům fakulty / VŠ ústavu nebo univerzity,

    c. 

  vrátit finanční prostředky, které není možné vyčerpat ani převést do fondu účelově určených prostředků, zpět univerzitě ve stanoveném termínu,

    d. 

  financovat projekt ze zdrojů fakulty / VŠ ústavu minimálně ve stejné výši, jakou v daném roce poskytla univerzita.

 4. V případě závažných okolností na straně hlavního řešitele může být financování projektu na nezbytně dlouhou dobu přerušeno. Délka přerušení a okolnosti znovuzahájení projektu budou stanoveny dohodou mezi fakultou / VŠ ústavem, univerzitou a řešitelem projektu.

 5. Hlavní řešitel odevzdává každoročně průběžnou zprávu o řešení projektu a přehled vynaložených finančních prostředků, a to jak prostředků přidělených univerzitou, tak prostředků přidělených z fakult / VŠ ústavů, zvlášť. Přehled obsahuje také rozpočet a žádost o přidělení finančních prostředků na další kalendářní rok s písemným závazkem děkana/ředitele o spolufinancování projektu. Zpráva bude zhodnocena příslušnou odbornou komisí.

 6. Průběžnou kontrolu nad vynakládáním finančních prostředků vykonávají fakulty / VŠ ústavy.

 7. V případně výjimečně úspěšného řešení je možno požádat o prodloužení financování projektu o dva roky. Nezbytnou podmínkou je to, aby hlavní řešitel podal žádost o ERC grant (nebo u humanitních a společenských věd o jiný individuální významný zahraniční grant). Žádosti o prodloužení posoudí rektor po poradě s odbornou komisí dle čl. V. odst. 1 a Mezinárodní radou UK.

 8. Závěrečná zpráva se odevzdává do tří měsíců od ukončení projektu. Závěrečná zpráva musí obsahovat popis celkové činnosti, seznam publikačních výstupů a celkové slovní zhodnocení výsledků. Rektor po ukončení projektů informuje o dosažených výsledcích VR UK a Akademický senát UK (dále jen „AS UK“).

 9. V publikacích a dalších výstupech získaných s podporou programu Primus je třeba uvést dedikaci programu. Primus jako zdroj financování je rovněž nutné uvést v aplikaci OBD. Ve všech publikačních výstupech je třeba uvádět přesnou afiliaci autorů k univerzitě a ke konkrétní fakultě / VŠ ústavu, jak to vyplývá z platného opatření rektora.6


Čl. VIII - Společná a závěrečná ustanovení

 1. Soutěž dle tohoto opatření koordinuje prorektor pro vědeckou činnost a administrativně ji zajišťuje Odbor pro vědu a výzkum rektorátu univerzity.

 2. Základní informace o soutěži a jejích výsledcích, včetně zápisů z jednání komisí se obvyklým způsobem zveřejňují.

 3. Termín vyhlášení soutěže, termín pro podávání návrhů projektů, termín zveřejnění výsledků soutěže, termín zahájení realizace projektů, termíny pro podání průběžných zpráv, závěrečných zpráv a další důležité termíny a administrativní náležitosti stanoví rektor.

 4. Návrh struktury programů na podporu vědy na UK od roku 2017, jehož nedílnou součástí je i soutěž Primus, byl schválen dne 22. ledna 2016 AS UK a dne 28. ledna 2016 VR UK. Věcný záměr tohoto opatření byl projednán dne 18. dubna 2016 a 25. dubna 2016. v Kolegiu rektora UK, dne 26. května 2016 ve VR UK, 30. května 2016 v Rozšířeném kolegiu rektora UK a dne 3. června 2016 v AS UK.

 5. Toto opatření nabývá účinnosti dne 15. června 2016.
V Praze dne 10. června 2016

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.pdf ke stažení
Poznámky

1

Informace o přístupových právech k databázi budou specifikovány v OR „Vyhlášení 1. kola soutěže Primus.“

2

Do této lhůty se nezapočítává řádně doložená mateřská a rodičovská dovolená a výkon vojenské služby, případně doložená dlouhodobá nemoc.

3

Ve výjimečných a zdůvodněných případech lze popis vědeckého projektu předložit v českém jazyce.

4

U publikací je uveden fulltextový odkaz. V případě, že není možné publikaci v elektronické verzi doložit, bude zaslána v tištěné verzi.

5

Funkce hlavního řešitele je zastupitelná na omezenou dobu po dohodě s rektorem.

6

V současnosti OR č. 18/2012.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám