Opatření rektora č. 11/2022

Název:

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2023/2024

K provedení:

Čl. 4 odst. 2 a čl. 5 odst. 1 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy

Gestor:

OSZS

Účinnost:

1. března 2022

[zrušeno OR č. 13/2024]


Opatření rektorky č. 11/2022


Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2023/2024

 1. Zveřejnění informací uvedených v ustanovení § 49 odst. 5 zákona o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů proběhne


  • 30. září 2022, pokud jde o bakalářské, magisterské studijní programy a studijní programy, které navazují na bakalářské studijní programy (dále jen „magisterské studijní programy“),

  • 30. listopadu 2022, pokud jde o doktorské studijní programy se zahájením studia k 1. říjnu 2023 (dále jen „doktorské studijní programy I“),

  • 31. července 2023, pokud jde o doktorské studijní programy se zahájením studia k 1. březnu 2024 (dále jen „doktorské studijní programy II“).


 2. Fakulty jsou povinny zadat do Studijního informačního systému Univerzity Karlovy, (dále jen „SIS“), do části s názvem „Podmínky přijímacího řízení“ úplné znění návrhu dokumentu podle čl. 3 odst. 1 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy (dále jen „ŘPŘ“) (dále jen “podmínky přijímacího řízení“) v období

    a. 

  od 1. dubna 2022 do 31. srpna 2022 pro bakalářské a magisterské studijní programy,

    b. 

  od 1. dubna 2022 do 31. října 2022 pro doktorské studijní programy I,

    c. 

  od 1. ledna 2023 do 30. dubna 2023 pro doktorské studijní programy II,


  vždy však minimálně šest týdnů před předpokládaným termínem konání akademického senátu fakulty, který bude navrhované podmínky přijímacího řízení schvalovat. Fakulty vyplní datum zasedání akademického senátu fakulty do příslušné položky SIS spolu s podmínkami přijímacího řízení.


 3. Pokud rektorka shledá, že podmínky přijímacího řízení vložené fakultou do SIS neobsahují náležitosti požadované zákonem o vysokých školách nebo vnitřními předpisy univerzity, případně jsou s nimi v rozporu, upozorní na tuto skutečnost fakultu připomínkou učiněnou přímo v aplikaci SIS, a to nejpozději tři týdny před konáním akademického senátu fakulty. Fakulta zajistí odstranění takto vytknutých nedostatků s vypořádáním jednotlivých připomínek rektorky přímo v aplikaci SIS s tím, že akademický senát fakulty může schválit pouze takto opravenou verzi. V případě, že fakulta vytknuté nedostatky neodstraní, bude upozorněna na skutečnost, že nese veškerá rizika z toho plynoucí. Podmínky přijímacího řízení musí být schváleny a zveřejněny ve lhůtách uvedených v bodě 1.

 4. Součástí zveřejněných podmínek přijímacího řízení je lhůta pro podání přihlášek ke studiu. Fakulta stanoví lhůtu pro podávání přihlášek v níže uvedených termínech tak, aby byla stanovena vždy jednotná lhůta pro stejné typy studijních programů v českém jazyce a jednotná lhůta pro stejné typy programů v cizím jazyce s tím, že lhůta u studijních programů v českém jazyce a cizím jazyce se může lišit. Lhůtu pro podávání přihlášek stanoví fakulta do:

    a. 

  28. února nebo 31. března 2023, pokud jde o bakalářské a magisterské studijní programy uskutečňované v českém jazyce,

    b. 

  28. února, 31. března, 30. dubna, 31. května, 30. června nebo 31. července 2023, pokud jde o bakalářské a magisterské studijní programy uskutečňované v cizím jazyce,

    c. 

  31. března, 30. dubna, 31. května, 30. června nebo 31. července 2023, pokud jde o doktorské studijní programy I,

    d. 

  30. listopadu, 15. prosince nebo 31. prosince 2023, pokud jde o doktorské studijní programy II,

    e. 

  4. září 2023, pokud jde o přijetí ke studiu podle odlišných podmínek podle § 49 odst. 3 zákona o vysokých školách, neověřuje-li fakulta splnění těchto podmínek přijímací zkouškou.

 5. Součástí zveřejněných podmínek přijímacího řízení je termín a způsob ověřování splnění podmínek přijetí ke studiu přijímací zkouškou. Termíny se stanoví:

    a. 

  od 6. května 2023 do 30. června 2023, pokud jde o bakalářské a magisterské studijní programy uskutečňované v českém jazyce; přičemž v období od 6. do 31. května 2023 je možné organizovat přijímací zkoušky pouze o sobotách, příp. nedělích. V případě, že je termín přijímací zkoušky stanoven na sobotu, příp. neděli a maturitní zkouška je konána v období tří dnů před přijímací zkouškou nebo v období kalendářního týdne následujícího po ní, je tato skutečnost důvodem pro kladné vyřízení žádosti o přidělení náhradního termínu konání přijímací zkoušky,

    b. 

  od 1. dubna 2023 do 31. srpna 2023, pokud jde o bakalářské a magisterské studijní programy v cizím jazyce,

    c. 

  od 1. června 2023 do 31. srpna 2023, pokud jde o doktorské studijní programy I,

    d. 

  od 1. ledna do 10. února 2024, pokud jde o doktorské studijní programy II.

 6. Pokud se podmínky přijetí ke studiu ověřují talentovou zkouškou, lze v odůvodněných případech konat talentové přijímací zkoušky i mimo termíny uvedené v bodě 5.

 7. Období pro ověřování splnění podmínek přijetí ke studiu, včetně ověřování podmínky dosažení požadovaného vzdělání podle § 48 zákona o vysokých školách, se stanoví pro bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy I do 30. září 2023 a pro doktorské studijní programy II do 29. února 2024.

 8. Pro uchazeče, kteří vykonali maturitní zkoušku v podzimním termínu, jakož i pro uchazeče, o jejichž podané žádosti o uznání zahraničního vzdělání nebylo do 30. září 2023 rozhodnuto, jakož i pro uchazeče, kteří prokazují splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou podle § 48 odst. 4 zákona o vysokých školách, nebo kteří prokazují splnění podmínky ukončení studia v kterémkoli typu studijního programu nebo v magisterském studijním programu podle § 48 odst. 5 zákona o vysokých školách, se stanoví období pro ověřování splnění podmínek přijetí (tj. včetně podmínek ověřovaných na základě dokladů, např. maturitního vysvědčení, vysokoškolského diplomu) do 22. října 2023. Stejné období pro ověřování splnění podmínek přijetí se stanoví i pro uchazeče magisterských studijních programů, které navazují na bakalářský studijní program, a pro uchazeče doktorských studijních programů I, kteří absolvovali studium v bakalářském nebo magisterském studijním programu v době od 1. do 30. září 2023, a to pro případ doložení požadovaného vzdělání podle § 48 odst. 1 věty třetí nebo odst. 3 zákona o vysokých školách.

 9. Jedná-li se o studijní program uskutečňovaný v cizím jazyce, lze po projednání s rektorkou stanovit lhůty pro podávání přihlášek i mimo termíny uvedené v bodě 4. a přijímací zkoušky konat i mimo termíny uvedené v bodě 5.

 10. Nelze-li dodržet termíny stanovené v bodech 1., 2., 4. a 5. v návaznosti na právě radou pro vnitřní hodnocení univerzity udělené oprávnění uskutečňovat studijní program, lze po projednání s rektorkou ve výjimečných případech postupovat mimo uvedené termíny.

 11. Tímto harmonogramem se neřídí přijímání ke studiu související se zajištěním možnosti pokračovat ve studiu podle čl. 14b ŘPŘ.

 12. Opatření rektora č. 9/2020 se tímto opatřením zrušuje.

 13. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. března 2022.

V Praze dne 23. února 2022

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

rektorka

.pdf ke stažení
Poslední změna: 29. únor 2024 13:46 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám