Opatření rektora č. 18/2022

Název:

Podpora výzkumně-vzdělávací spolupráce s Ukrajinou

K provedení:

-

Gestor:

Odbor pro vědu a výzkum

Účinnost:

15. května 2022

[Zrušeno OR č. 7/2023]


Podpora výzkumně-vzdělávací spolupráce s Ukrajinou

Čl. 1 - Úvodní ustanovení

Opatření upravuje poskytování finanční podpory výzkumníkům, kteří mají již existující spolupráci s ukrajinskou univerzitou, kterou chtějí dále rozvíjet nebo kteří mají zájem o navázání nové spolupráce, a to ideálně (nikoli však podmínečně) ve spolupráci s další univerzitou 4EU+ Aliance. Z finančních prostředků institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, schválených v rámci Principů pro rozdělování příspěvků a dotací na Univerzitě Karlově (dále jen „UK“) Akademickým senátem UK 1.4.2022 může být také podpořeno „otevření“ již běžícího 4EU+ společného kurzu ukrajinskému partnerovi. Opatření je v souladu s vyjádřením 4EU+ Aliance k současné válečné situaci na Ukrajině.


Čl. 2 - Pravidla podání žádosti

Žadatel o finanční podporu musí být zaměstnancem UK s úvazkem minimálně 0,5.

Maximální možná částka, o kterou lze žádat, je 100 tis. Kč.

Do navrhovaného projektu se musí vedle hlavního řešitele na UK zapojit také partner z jakékoli ukrajinské univerzity.

Žádosti mohou být podávány průběžně.


Čl. 3 - Struktura žádosti

Žádost se podává elektronicky prostřednictvím formuláře dostupného na webu Evropského centra: https://form.jotform.com/221064346975056.

Žádost musí obsahovat:

  a. 

Zapojené univerzity a řešitele (spolupráce může být stávající i nová, ale s již domluvenými partnery)

  b. 

Anotaci a očekávané výsledky projektu

  c. 

Cíl projektu

  d. 

Požadovaný rozpočet s jeho stručným odůvodněním

  e. 

Písemné vyjádření zájmu o spolupráci od zahraničních pracovišť podepsané řešitelem a vedoucím příslušného pracoviště.


Čl. 4 - Rozhodnutí o žádosti

O udělení podpory rozhoduje rektor na návrh komise ve složení: rektor, člen/ka KR pro 4EU+ Alianci, člen/ka 4EU+ Local Office.

Na základě rozhodnutí rektora bude uzavřena třístranná dohoda mezi UK, hlavním řešitelem projektu a příslušnou fakultou.


Čl. 5 - Jak lze podporu využít

Finanční podporu lze využít k podpoře výzkumně-vzdělávacích projektů, včetně podpory výzkumu, cestovného, zorganizování konference/workshopu či přípravného projektového setkání, podpory výměny doktorandů či postdoků, krátkodobých stáží v rámci výzkumných či výzkumně-vzdělávacích týmů, vytváření společných materiálů podporujících virtuální mobilitu nebo jako finanční podporu pro zapojené osoby v přípravě projektu.

Z přidělené podpory nesmí být hrazeny investice.

Podpora musí být využita v souladu s Rozhodnutím MŠMT o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na rok 2022.



Čl. 6 - Závěrečná ustanovení

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 15. května 2022.



V Praze dne 2. května 2022

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

rektorka

.pdf ke stažení

.doc ke stažení



Poslední změna: 21. březen 2023 16:16 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208




Jak k nám