Opatření rektora č. 56/2023

Název:

Odpisový plán Univerzity Karlovy

K provedení:

čl. 33 Pravidel hospodaření Univerzity Karlovy, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a právní úprava Evropské unie v oblasti veřejné podpory, zejména čl. 107 a násl. Smlouvy o fungování Evropské unie

Gestor:

Ekonomický, personální a mzdový odbor

Účinnost:

1. ledna 2024


Odpisový plán Univerzity Karlovy

Čl. 1 Úvodní ustanovení

V souladu s ustanovením § 28 zákona č. 563/1991Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a v návaznosti na čl. 33 Pravidel hospodaření Univerzity Karlovy a dále v souladu s úpravou Evropské unie v oblasti veřejné podpory, zejména čl. 107 a násl. Smlouvy o fungování Evropské unie, vydávám tento odpisový plán.


Čl. 2 Obecná část

 1. Odpisový plán dlouhodobého majetku Univerzity Karlovy (dále jen „Univerzita“) se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví a také zákonem č. 586/1992 Sb. O daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Vymezení dlouhodobého majetku je uvedeno v čl. 5 tohoto opatření.

 2. Cílem účetních odpisů (dále jen „odpisy“) je vyjádřit ekonomicky reálný pokles hodnoty majetku v konkrétních podmínkách.

 3. Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek se odpisuje z hodnoty, za kterou byl tento majetek oceněn podle § 25 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Odpisy jsou uplatňovány v nákladech Univerzity jedenkrát měsíčně, nepřímým způsobem formou oprávek v průběhu jeho používání, kdy oprávky vyjadřují souhrn všech účetních odpisů za celou dobu odpisování majetku čili od data, kdy byl majetek zařazen do účetní evidence na základě dokladu o zařazení majetku do užívání. Zůstatková cena, tedy rozdíl mezi vstupní cenou majetku a již provedenými odpisy, se postupně snižuje až do nuly.

 4. Veškerý majetek, který lze odpisovat podle ustanovení § 28 zákona č. 563/1991Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dále podle § 38 vyhlášky č. 504/2002 Sb., se odepisuje stanoveným způsobem po celou dobu užívání. Majetek, který je vymezen v ustanovení § 39 Vyhlášky č. 504/2002 Sb., se neodpisuje. Obecné vymezení majetku odpisovaného a neodpisovaného je uvedeno v čl. 6 tohoto opatření.

 5. Majetek Univerzity je účetně odepisován prostřednictvím zařazení do účetních odpisových skupin, stanovených dle Přílohy č. 1, Třídění hmotného majetku do odpisových skupin, k zákonu č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Pro stanovení účetních odpisů se použije rovnoměrný způsob odpisování podle čl. 4 tohoto opatření. Vypočtená výše ročního odpisu ke konkrétnímu druhu majetku je platná pro celou dobu jeho účetního odpisování, pokud nenastanou jiné okolnosti. Z roční výše odpisu se vypočte příslušná částka jedné dvanáctiny měsíčního účetního odpisu.

 6. Alternativně je možno účetně odepisovat

    a. 

  na základě vlastních účetních odpisových skupin, stanovených fakultou nebo další součástí a vyhlášených formou opatření děkana, ředitele další součásti nebo kvestora,

    b. 

  sazbami, stanovenými pro konkrétní karty majetku dle individuálního posouzení životnosti při zařazení majetku do evidence; tuto informaci je třeba uvést (s uvedením důvodu) na zařazovacím protokolu karty majetku a v poznámce na kartě majetku.

  Při alternativním způsobu účetního odepisování nesmí být stanovena účetní doba odepisování majetku nižší, než odpovídá daňové době odepisování příslušné odpisové skupiny dle přílohy zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

 7. Účetní odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, který byl pořízen také i z veřejných prostředků nebo z účelového daru, případně majetku nabytého bezúplatně (dále odst. 15) se rozdělují na poměrnou část zjištěných odpisů, odpovídající přijatým veřejným prostředkům, účelovým darům, resp. bezúplatně nabytému majetku a poměrnou část, odpovídající vlastním prostředkům

 8. Dlouhodobý nehmotný majetek se odpisuje rovnoměrně minimálně po dobu 36 měsíců; pokud je však doba použitelnosti kratší, je rozvržen dle skutečné doby použitelnosti.

 9. Drobný dlouhodobý hmotný majetek a drobný dlouhodobý nehmotný majetek se odpisuje jednorázově při jeho pořízení na příslušný nákladový účet.

 10. V době úhrady se převádí zdroje na pořízení dlouhodobého majetku do vlastního jmění.

 11. Majetek se odpisuje od 1. dne následujícího měsíce po jeho zařazení do užívání (dále odst. 16).

 12. Odpisy se zaokrouhlují na celé Kč nahoru.

 13. Pokud se daný majetek odpisuje také pro účely daně z příjmů, tzv. daňové odpisy, které se uplatňují jako náklad na dosažení, udržení a zajištění příjmů, obsahuje Karta i tento údaj. V případě, že daňový odpis nebyl za dané zdaňovací období uplatněn a daňové odpisování bylo přerušeno, v Kartě se u příslušného roku vyplní slovo: „odpisování přerušeno“. Dále viz čl. 3 Základní náležitosti karty.

 14. Ocenění majetku, záznam o pořízení technického zhodnocení a jeho ocenění, finanční zdroje na pořízení majetku (popř. technického zhodnocení), postup odpisování, sazby odpisů, částka ve výši roční hodnoty i měsíční hodnoty účetních odpisů musí být uvedeny ve zvláštní evidenci (tzv. inventární karta, majetková karta apod. – dále jen „Karta“) daného dlouhodobého majetku.

 15. Finančními zdroji na pořízení majetku se rozumí původ prostředků, ze kterých byl majetek pořízen. Hodnota pořízeného majetku bude vedena na Kartě a současně i v účetnictví v rozdělení na částku uhrazenou z vlastních prostředků a částku proplacenou z veřejných prostředků, dotací a účelových darů (dále "dotace"). Mezi veřejné prostředky řadíme zejména prostředky přidělené podle zvláštního právního předpisu, jako je zákon č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, prostředky přidělené podle obdobných zákonů EU a další, které získá univerzita prostřednictvím příslušných kapitol veřejných rozpočtů anebo prostřednictvím subjektů, které jsou zmocněny k přerozdělení veřejných prostředků. Mezi vlastní prostředky se řadí zejména finanční prostředky z FRIMu, z doplňkové činnosti, peněžní prostředky poskytnuté z peněžních fondů podnikatelských subjektů tuzemských u zahraničních apod.

 16. Vystavení dokladu o zařazení do užívání je dokladem, na základě kterého bude majetek zařazen do evidence. Rozhodující okamžik pro uvedení majetku do užívání vychází z vyhlášky č. 504/2002 Sb., a to následovně podle:

    a. 

  § 8 odstavce 12 – Dlouhodobým hmotným majetkem se stávají pořizované věci uvedené do stavu způsobilého k užívání, kterým se rozumí dokončení věci a splnění technických funkcí a povinností stanovených zvláštními právními předpisy pro užívání, to je pro způsobilost k provozu. Obdobně se postupuje v případě technického zhodnocení. Toto ustanovení se nepoužije v případě nabytých věcí, které před nabytím byly uvedeny do stavu způsobilého k užívání a nevyžadují montáž u nabyvatele.

    b. 

  § 7 odstavce 10 – Dlouhodobým nehmotným majetkem se stává pořizovaný majetek uvedený do stavu způsobilého k užívání, kterým se rozumí dokončení pořizovaného majetku a splnění stanovených funkcí a povinností stanovených právními předpisy pro jeho užívání. Obdobně se postupuje v případě technického zhodnocení.

 17. Odpisy se vzhledem k objektivnosti vyjádření reálné hodnoty majetku a ke zjištění výsledku hospodaření provádějí jednou měsíčně. Na základě podkladu z evidence majetku zajistí finanční účetní fakult, resp. dalších součástí proúčtování odpisů do nákladů a zároveň provede změny ve fondovém hospodaření v souladu s účetními předpisy.

 18. Odpisy majetku pořízeného z vlastních zdrojů, mimo majetku pořízeného z účelových darů na pořízení dlouhodobého majetku a majetku bezúplatně převzatého, jsou na fakultách a dalších součástech zdrojem fondu reprodukce investičního majetku.

 19. Daňové odpisy majetku se provádějí podle příslušných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Daňové odpisy se uvádějí na kartách (viz čl. 3). O daňových odpisech se neúčtuje. Sazby ročních daňových odpisů jsou uvedeny v čl. 4 tohoto opatření.


Čl. 3 Základní náležitosti Karty

Karta obsahuje zejména tyto náležitosti:

 1. Název majetku

 2. Inventární číslo

 3. Datum zařazení majetku

 4. Ocenění celkem:

  v tom

  • dotace a dary

  • vlastní prostředky

 5. Technické zhodnocení

  Datum uvedení technického zhodnocení do užívání

  Ocenění:

  v tom

  • dotace a dary

  • vlastní prostředky

 6. Způsob účetního odepisování:

  • při odepisování dle účetních skupin účetní odpisová skupina

  • při individuálním odepisování stanovená odpisová sazba v %, resp. životnost

 7. Položky v následujícím členění pro jednotlivé roky účetního odpisování:

    a. 

  Zvýšené ocenění z důvodu uvedení TZ do užívání

  v tom

  • dotace a dary

  • vlastní prostředky

    b. 

  Změna způsobu odpisování

  v tom

  • dotace a dary

  • vlastní prostředky

    c. 

  Hodnota měsíčního odpisu

  v tom

  • dotace a dary

  • vlastní prostředky

    d. 

  Zůstatková cena

  v tom

  • dotace a dary

  • vlastní prostředky

 8. Změna způsobu účetního odpisování

  Datum:

  Důvod:

 9. Daňová vstupní cena

 10. Kód klasifikace CZ-CC, CZ-CPA

 11. Daňová odpisová skupina s vazbou na § 30 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění

 12. Způsob daňového odpisování:

  • rovnoměrný dle § 31 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění

  • zrychlený dle § 32 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění

 13. Položky v následujícím členění pro jednotlivá zdaňovací období

  Zvýšená daňová vstupní cena

  Hodnota daňového odpisu v Kč

  Daňová zůstatková cena

 14. Datum a způsob vyřazení majetku


Čl. 4 Sazby odpisů a doba odpisování pro dlouhodobý hmotný majetek

 1. Doba účetního odepisování v letech

  Odpisová skupina

  Doba odpisování         v letech

  Orientační sazba (%)

  1

  4

  25,00

  2

  8

  12,50

  3

  15

  6,67

  4

  30

  3,34

  5

  45

  2,22

  6

  50

  2,00

  Při rovnoměrném odpisování se stanoví odpisy dlouhodobého hmotného majetku za dané účetní období ve výši jedné setiny součinu jeho vstupní ceny a přiřazené roční odpisové sazby, vypočtené podle účetní životnosti.

 2. Sazby ročních daňových odpisů v % a doba odpisování:

  Rovnoměrný způsob daňového odpisování dle § 31, odstavce 1), písmene a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů:

  Odpisová skupina

  1. rok odpisování

  Další roky odpisování

  Pro zvýšené ocenění po uvedení TZ do užívání

  Doba odpisování         v letech

  1

  20,00

  40,00

  33,30

    3

  2

  11,00

  22,25

  20,00

    5

  3

    5,50

  10,50

  10,00

  10

  4

    2,15

    5,15

    5,00

  20

  5

    1,40

    3,40

    3,40

  30

  6

    1,02

    2,02

    2,00

  50

  Při rovnoměrném odpisování se stanoví daňové odpisy hmotného majetku za dané zdaňovací období ve výši jedné setiny součinu jeho vstupní ceny a přiřazené roční odpisové sazby.


  Při rovnoměrném odpisování ze zvýšené vstupní ceny hmotného majetku se stanoví daňové odpisy tohoto majetku za dané zdaňovací období ve výši jedné setiny součinu jeho zvýšené vstupní ceny a přiřazené roční odpisové sazby platné pro zvýšenou vstupní cenu.


  Účetní i daňové odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.


Čl. 5 Vymezení dlouhodobého majetku a technického zhodnocení Univerzity

 1. Dlouhodobý nehmotný majetek je vymezen § 7 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Na základě tohoto ustanovení Univerzita stanovuje pro určení dlouhodobého nehmotného majetku majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok a v ocenění vyšším než 80 000 Kč.

 2. Dlouhodobý hmotný majetek je vymezen § 8 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Na základě tohoto ustanovení Univerzita stanovuje pro určení dlouhodobého hmotného majetku u samostatných věcí movitých a souborů movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok a v ocenění vyšším než 80 000 Kč.

 3. Drobným dlouhodobým hmotným majetkem jsou samostatné movité věci a soubory movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením, jejichž doba upotřebitelnosti je delší než jeden rok a ocenění jedné položky je 5 000 Kč a vyšší a současně nepřesáhne částku 80 000 Kč.


  Drobným dlouhodobým majetkem nejsou zásoby.

 4. Drobným dlouhodobým nehmotným majetkem jsou zejména nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva a ostatní nehmotný majetek, jejichž doba upotřebitelnosti je delší než jeden rok a ocenění jedné položky je 7 000 Kč a vyšší a současně nepřesáhne částku 80 000 Kč.

 5. Součástí vstupní ceny je i technické zhodnocení provedené po uvedení věci do stavu způsobilého obvyklého užívání, s výjimkou technického zhodnocení provedeného na nemovité kulturní památce a na hmotném majetku vyloučeném z odpisování, nejpozději však v prvním roce odpisování (viz § 29 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů).

 6. Za technické zhodnocení se považují výdaje na ukončené rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti nehmotného majetku, anebo zásahy, které mají za následek změnu účelu nehmotného majetku, pokud po ukončení u jednotlivého nehmotného majetku převýší částku 80 000,- Kč. Hodnota provedeného technického zhodnocení, která u jednotlivého nehmotného majetku nepřevýší během jednoho roku stanovenou hranici 80 000,- Kč, bude účtována do nákladů.

 7. Za technické zhodnocení se považují výdaje na dokončené nástavby, přístavby, stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu 80 000,- Kč. Hodnota provedeného technického zhodnocení, která u jednotlivého hmotného majetku nepřevýší během jednoho roku stanovenou hranici 80 000,- Kč, bude účtována do nákladů.


Čl. 6 Majetek účetně odpisovaný a účetně neodpisovaný

 1. Majetek, který se odpisuje, je vymezen § 28 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dále § 38 vyhlášky č. 504/2002 Sb.

 2. Majetek, který se neodpisuje, je dle § 28 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů blíže vymezen § 39 vyhlášky č. 504/2002 Sb.


Čl. 7 Závěrečná ustanovení

 1. Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti 1. ledna 2024.

 2. Toto opatření se uplatní pro nově pořízený majetek či technické zhodnocení od 1. ledna 2024. Pro majetek či technické zhodnocení pořízení před tímto datem bude nadále postupováno dle opatření rektora č. 41/2022.

 3. Tímto opatřením se zrušuje opatření rektora č. 41/2022 – Odpisový plán Univerzity Karlovy.


V Praze dne 19. prosince

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

rektorka.pdf ke stažení

.doc ke staženíPoslední změna: 20. prosinec 2023 15:22 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám