Opatření rektora č.10/2023

Název:

Změna opatření rektora č. 17/2022 – Organizační řád rektorátu Univerzity Karlovy

K provedení:

-

Gestor:

Právní odbor

Účinnost:

1. března 2023

OR č. 17/2022 ve znění OR č. 10/2023 - ÚPLNÉ ZNĚNÍZměna opatření rektora č. 17/2022 – Organizační řád rektorátu Univerzity Karlovy

I.


Opatření rektora č. 17/2022 se mění takto:

 1. V Čl. 5 odst. 5 nově zní:

  „5. Kancelář rektorky zabezpečuje oblast vnitřní komunikace a oblast sponzorské a fundraisingové spolupráce univerzity v součinnosti s Nadačním fondem univerzity, dále zabezpečuje agendu podpory rozvoje cizojazyčných studijních programů a agendu Centra péče o duši Univerzity Karlovy.“

 2. V Čl. 5 odst. 8 se za písm. c) vkládá nové písm. d), které zní: „d) oddělení Hyb4City“ a dosavadní písm. d) se označuje jako písm. e).

 3. V Čl. 5 se za odst. 11 vkládá nový odst. 12, který zní:

  „12.   Oddělení Hyb4City zabezpečuje provoz aktivit univerzity v Kampusu Hybernská ve spolupráci s hlavním městem Prahou a dalšími partnery a přispívá tak k praktickému naplňování třetí role univerzity, podpoře komunitního rozměru univerzity a k využívání inovačního potenciálu akademického výzkumu pro město a společnost.“


  Dosavadní odst. 12 a 13 se označují jako odst. 13 a 14.

 4. V Čl. 5 odst. 13 se za slova „organizačního oddělení“ vkládají slova „a místo vedoucího oddělení Hyb4City“.

 5. V Čl. 8 odst. 2 písm. f) zní: „f) ekonomický, personální a mzdový odbor,“, písm. n) se zrušuje a dosavadní písm. o) až q) se označují jako písm. n) až p).

 6. V Čl. 9 odst. 3 nově zní:

  „3. Vedoucí odboru je za činnost odboru odpovědný rektorce a gesčně příslušnému prorektorovi či členovi kolegia rektorky, příp. kvestorovi; to neplatí u ekonomického, personálního a mzdového odboru a odboru veřejných zakázek, kde je vedoucí odboru za činnost odboru odpovědný rektorce a kvestorovi.“

 7. V Čl. 10 odst. 1 se písm. i) zrušuje a dosavadní písm. j) a k) se označují jako písm. i) a j).

 8. Nadpis Čl. 15 nově zní: „Ekonomický, personální a mzdový odbor“.

 9. V Čl. 15 odst. 1 se za slovo „Ekonomický“ vkládá čárka a slova „personální a mzdový“.

 10. V Čl. 15 odst. 1  písm. a) se za bod vi. vkládají nové body vii. a viii., které znějí:

  „vii. metodika pro personalistiku v rámci univerzity,


  viii.zpracování návrhu katalogu prací pro univerzitu a jeho změn,“.

 11. V Čl. 15 odst. 1  písm. b) se za bod iv. vkládají nové body v. až vii., které znějí:


  „v. nábor zaměstnanců a koncepce politiky náboru v rámci rektorátu a určených dalších součástí univerzity,


  vi. administrace pracovních poměrů a další personální agenda v rámci rektorátu a určených dalších součástí univerzity,


  vii. rozvoj lidských zdrojů v rámci rektorátu.“

 12. V Čl. 15 odst. 2 nově zní:

  „2. Vedoucí ekonomického, personálního a mzdového odboru je hlavním ekonomem univerzity.“

 13. Čl. 23 se zrušuje.


II.


Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. března 2023.


V Praze dne 27. února 2023

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

rektorka.pdf ke stažení

.doc ke staženíPoslední změna: 28. únor 2023 13:41 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám