Opatření rektora č. 20/2022

Název:

Statut celouniverzitního panelu pro IT (CePIT)

K provedení:

-

Gestor:

Ústav výpočetní techniky

Účinnost:

1. června 2022


Statut Celouniverzitního panelu pro IT (CePIT)

Preambule

Celouniverzitní panel pro IT (CePIT), (dále jen „panel“), je poradním orgánem vedení Univerzity Karlovy (dále jen „UK“), resp. příslušného prorektora pro informační technologie. Panel se zabývá zejména otázkami strategického plánování IT služeb a systémů a analytickou činností pro potřeby budování báze byznys procesů na univerzitě.


Čl. 1 - Základní ustanovení

 1. Panel je zřízen jako poradní orgán vedení UK, resp. prorektora pro informační technologie. Panel má stálé členy a přidružené členy.

 2. Stálé členy panelu jmenuje rektor na návrh prorektora pro informační technologie formou pověřovacího dekretu. Stálý člen své členství přijímá vlastnoručním podpisem na pověřovacím dekretu.

 3. Panel má minimálně pět (5) stálých členů celkem.

 4. Funkční období stálých členů končí posledním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni, ve kterém začalo funkční období následujícího rektora.

 5. Přidružené členy jmenuje i odvolává přímo prorektor pro informační technologie.


Čl. 2 – Struktura panelu a členství

 1. Stálí členové panelu mohou být odvoláni rektorem z vážných důvodů před skončením řádného funkčního období. Návrh na odvolání stálého člena panelu zpravidla podává rektorovi prorektor pro informační technologie.

 2. Za stálé členy jsou v první řadě jmenováni zástupci akademických orgánů UK účastnících se realizace strategického rozvoje IT, a to prorektor pro informační technologie a zástupce Komise pro informační technologie Akademického senátu UK (zpravidla její předseda). Dalšími členy jsou tři zástupci Ústavu výpočetní techniky (dále jen „ÚVT“) (zpravidla ředitel, vedoucí byznys analytik, expert v oblasti softwarového a datového inženýrství).

 3. Předsedou panelu je prorektor pro informační technologie.

 4. Přidružení členové panelu jsou zpravidla zástupci jednotlivých fakult a dalších součástí, které navrhuje příslušný děkan fakulty nebo ředitel další součásti. Přidružení členové v panelu komunikují oficiální stanoviska a doporučení svých fakult/dalších součástí. Dalšími přidruženými členy jsou zástupci odborů rektorátu podílejících se na zpracování metodik a návrhů předpisů navázaných na celouniverzitní informační systémy. Tyto členy navrhují příslušní prorektoři.

 5. Přidružení členové panelu mohou ukončit své členství před uplynutím smluvené doby písemným oznámením nebo mohou být přímo odvoláni prorektorem pro informační technologie.

 6. Celkové složení panelu přihlíží k hledisku genderové rovnosti a respektuje rovnoměrné zastoupení fakult a součástí UK.

 7. Stálí i přidružení členové panelu se aktivně účastní zasedání a aktivně se podílejí na jeho práci.

 8. Členství v panelu, též s ohledem na jeho poradní charakter, není nárokové, nezakládá nárok na pravidelnou finanční odměnu, a případné ukončení členství není v jakémkoli případě předmětem sporu ani nezakládá další vymahatelné právní nároky.


Čl. 3 – Pracovní zasedání panelu

 1. Pracovní zasedání panelu svolává jeho předseda podle potřeby, nejméně však dvakrát v průběhu akademického roku. Pracovních zasedání se mají právo účastnit stálí i přidružení členové. K jednání mohou být předsedou přizváni hosté, jejichž činnost věcně souvisí s předmětem jednání.

 2. Pracovní zasedání panelu formuluje strategická doporučení pro rozvoj celouniverzitních informačních systémů a technologií. Na jednání jsou také ustavovány pracovní skupiny pro dílčí analytické úkoly. Vedoucí byznys analytik (jako stálý člen) koordinuje činnost analytických pracovních skupin a předkládá panelu jejich výstupy.

 3. Ve sporných případech mohou o závěrech zasedání hlasovat všichni přítomní stálí i přidružení členové panelu. Rozhoduje pak prostá většina přítomných.

 4. Ke svému zasedání může panel prostřednictvím předsedy požadovat vhodnou formou od součástí UK nutné podklady, vstupní data.

 5. Všechna usnesení panelu mají výhradně doporučující charakter a slouží jako podklad pro rozhodování vedení UK v daných oblastech.


Čl. 4 – Administrativní zakotvení Panelu

 1. Pracovní zasedání panelu administrativně zaštiťuje ÚVT, který zejména poskytuje organizační podporu, vč. vyhotovení zápisů ze zasedání, které jsou vhodným způsobem dostupné pro akademickou obec UK. Pro komunikaci v rámci panelu je zřízen email cepit-l@cuni.cz a tým MS Teams v rámci univerzitního tenantu Microsoft Office 365.

 2. ÚVT prostřednictvím pověřeného pracovníka, tajemníka CePIT, shromažďuje písemné podněty pro jednání panelu a předává je předsedovi.


Čl. 5 – Závěrečné ustanovení

 1. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. 6. 2022.V Praze dne 5.5.2022

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

rektorka

.pdf ke stažení

.doc ke stažení
Poslední změna: 11. květen 2022 14:05 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám