Opatření rektora č. 2/2024

Název:

Změna opatření rektora č. 28/2022, Ombudsman Univerzity Karlovy

K provedení:

-

Gestor:

Kancelář rektorky

Účinnost:

15. ledna 2024


Změna opatření rektora č. 28/2022, Ombudsman Univerzity Karlovy

Čl. 1 Opatření rektora č. 28/2022, Ombudsman Univerzity Karlovy, se mění takto:

 1. V čl. 1 odst. 1 se za slovo „„ombudsman““ vkládají slova „nebo „univerzitní ombudsman““.

 2. V čl. 1 odst. 3 větě první se slovo „písemně“ nahrazuje slovy „s podněty“.

 3. V čl. 1 odst. 3 se věta druhá nahrazuje větou: „Podáním jiných osob se ombudsman zabývá dle svého uvážení.“.

 4. V čl. 1 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

  „4. Nikdo nesmí být jakýmkoliv způsobem postihován, znevýhodňován ani jinak krácen na svých právech proto, že se obrátí na ombudsmana.“.

  Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 5 až 8.

 5. V čl. 1 odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 1 nově zní:

  „5. Ombudsman zachovává v mezích zákona mlčenlivost o veškerých skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s výkonem své funkce a které mohou vést k identifikaci autorů podnětu či vyzrazení jiných citlivých informací. Za porušení mlčenlivosti se nepovažuje sdílení skutečností souvisejících s podnětem za účelem jeho prošetřování v rámci univerzity nebo v případech, kdy může být ohroženo dobré jméno univerzity nebo jejích součástí nebo jsou-li bezprostředně ohrožena práva a svobody osoby podávající podnět nebo jiných osob v obdobné situaci.

  Ombudsman není oprávněn se dovolávat povinnosti mlčenlivosti zejména vůči orgánům činným v trestním řízení, jako je např. policie, státní zastupitelství a soud, případně vůči dalším orgánům státní správy, požádají-li v mezích jim vymezené působnosti a dle svých pravomocí o součinnost.“.

 6. V čl. 1 odst. 8 větě první se slova „fakulty a součásti“ nahrazují slovy „fakult a součástí“.

 7. V čl. 2 odst. 1 větě první se slova „Univerzity Karlovy“ vypouštějí.

 8. V čl. 2 odst. 1 se věta druhá, třetí a čtvrtá nahrazují větou: „Výběrová komise se skládá z jednoho člena Akademického senátu univerzity zvoleného z řad studentů, jednoho člena Akademického senátu univerzity zvoleného z řad akademických pracovníků, jednoho člena Rady pro rovné příležitosti univerzity, jednoho člena Vědecké rady univerzity a jednoho člena Správní rady univerzity.“.

 9. V čl. 2 odst. 3 se za slovem postupy vypouští čárka a slova „dále znalou“ se nahrazují slovy „a dále je znalá“.

 10. V čl. 2 odst. 4 se za slovo „prorektora“ doplňuje čárka a slova „člena kolegia rektora“.

 11. V čl. 2 odst. 4 se na všech místech slovo „součásti“ nahrazuje slovy „další součásti“.

 12. V čl. 2 se odstavce 6 a 7 vypouštějí a dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 6.

 13. 13. V čl. 2 odstavec 6 nově zní:

  „6. S ombudsmanem sjednává rektor smluvní mzdu v souladu s Vnitřním mzdovým předpisem Univerzity Karlovy, v platném znění.“.

 14. V čl. 3 odst. 1 nově zní:

  „1. Ombudsman řeší jednotlivé podněty, působí metodicky v rámci univerzity jako celku a podílí se na vytváření podmínek pro bezpečné prostředí univerzity. Prošetřování konkrétních podnětů se ombudsman věnuje, má-li na jejich základě důvodné podezření, že byla, jsou nebo by mohla být ohrožena práva osoby podávající podnět (dále jen „dotčená osoba“) nebo má-li důvodné pochybnosti, že jiný orgán nepostupoval v souladu s právními předpisy nebo vnitřními předpisy univerzity nebo její součásti, nebo není žádný jiný orgán příslušný, případně pokud si dotčená osoba nepřeje oslovit příslušný orgán z důvodu obavy z podjatosti nebo jiného nebezpečí pro svou osobu.“.

 15. V čl. 3 odst. 2 písm. a) se za slovo „podněty“ vkládají slova „dotčených osob“, slovo „diskriminace“ se nahrazuje slovem „diskriminaci“, za slovo „vnitřních“ se vkládají slova „a dalších“, slova „nebo součástí“ se nahrazují slovy „nebo jejích součástí“ a slova „směřující proti dotčené osobě“ se vypouštějí.

 16. V čl. 3 odst. 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

  „b) další relevantní skutečnosti prošetřovat z vlastní iniciativy,“. Dosavadní písmena b) až f) se označují jako písmena c) až g).

 17. V čl. 3 odst. 2 písm. c) se za slovo „osobám“ vkládají slova „uvedeným v čl. I odst. 3 tohoto opatření“.

 18. V čl. 3 odst. 2 písm. d) se slovo „podněty“ nahrazuje slovem „návrhy“ a slovo „jeho“ se nahrazuje slovem „jemu“.

 19. V čl. 3 odst. 2 písmeno g) nově zní:

  „g) připravovat doporučení pro řešení konkrétních případů příslušným orgánům a na základě zkušeností s jejich prošetřováním případně navrhovat vhodné systémové změny.“.

 20. V čl. 3 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:

  „3. Při prošetřování podnětů postupuje ombudsman pečlivě a uvážlivě, a to v součinnosti s dotčenou osobou. Využívá odborných stanovisek jiných expertů, ve složitějších případech se může opírat o stanovisko poradní komise, kterou na jeho žádost může pro daný účel ustavit rektor univerzity. Pokud rektor žádost ombudsmana o ustavení komise odmítne, svůj postup odůvodní. Postup ombudsmana při prošetřování podnětů upravují metodické pokyny.

  4. Ombudsman svými závěry nemění, neruší ani nenahrazuje rozhodnutí orgánů univerzity a jejích součástí. Ombudsman není oprávněn zasahovat do jejich činnosti a rozhodování, jeho závěry a doporučení pro ně nejsou závazné, nejedná jako správní orgán, nerozhoduje o právech a povinnostech studentů a nemá pravomoci v pracovněprávních vztazích.“.

  Dosavadní odstavce 3 až 9 se označují jako odstavce 5 až 11.

 21. V čl. 3 odst. 5 nově zní:

  „5. Ombudsman vyřizuje podněty bez zbytečného odkladu, zpravidla do 60 dnů od obdržení podnětu. Není-li z objektivních důvodů možné podnět ani ve lhůtě do 60 dnů vyřídit, informuje o této skutečnosti dotčenou osobu a rektora.“.

 22. V čl. 3 odst. 6 nově zní: „6. V případě odmítnutí součinnosti podle čl. 1 odst. 8 uvede ombudsman tuto skutečnost ve své zprávě o prošetření podle odstavce 11 tohoto článku. V případě pochybností o povinnosti poskytnout ombudsmanovi jím požadované informace náleží konečné rozhodnutí rektorovi.“.

 23. V čl. 3 se odstavec 7 vypouští a dosavadní odstavce 8 až 11 se označují jako odstavce 7 až 10.

 24. V čl. 3 odst. 7 věta první nově zní: „Pokud si dotčená osoba podávající podnět nepřeje uvést vůči jiným orgánům univerzity nebo jejím součástem svou totožnost, ombudsman hájí zájmy této osoby v těchto jednáních osobně.“.

 25. V čl. 3 odst. 8 větě první se slova „věc nespadá do jeho působnosti a je“ nahrazují slovy „dotčená osoba přes opakované upozornění neposkytuje potřebnou součinnost, věc nespadá do jeho působnosti a je či byla“.

 26. V čl. 3 odst. 8 větě druhé se slova „obecnou připomínku“ nahrazují slovy „obecné sdělení“.

 27. V čl. 3 odst. 9 se za slovo „osoby“ vkládají slova „nebo osoba, proti níž byl podnět vznesen,“.

 28. V čl. 3 odst. 10 nově zní:

  „10. Podněty vztahující se ke konkrétním osobám či orgánům řeší ombudsman zpravidla s těmito osobami či orgány. Snaží se zejména o nalezení smírného řešení. Není-li toto možné nebo není-li možná náprava v případech nesprávného postupu, obrátí se ombudsman na nadřízeného dotčené osoby. V případě, že se jedná o podnět vztahující se ke kolektivnímu orgánu, ombudsman řeší tento podnět s předsedou tohoto orgánu. V případě, že není možné určit nadřízenou osobu nebo jednání nevedlo k nápravě, obrátí se ombudsman na rektora, děkana nebo ředitele příslušné další součásti. V případě podnětu vztahujícího se k děkanovi nebo řediteli další součásti se ombudsman obrací na rektora. Jestliže ombudsman řeší chování mezi studenty, obrací se na věcně příslušného proděkana fakulty, na které jsou studenti zapsáni. Pokud ombudsman řeší situaci mezi zaměstnanci, obrací se na nejbližší jim společně nadřízenou osobu nebo na děkana, ředitele další součásti nebo rektora.“

 29. V čl. 3 se za odstavec 10 vkládá nový odstavec 11, který zní:

  „11. O každém podnětu ombudsman vypracuje zprávu o prošetření, pokud není dále určeno jinak. O vyřízení podnětu ombudsman vyrozumí dotčenou osobu a další osoby dle svého uvážení.“.

 30. V čl. 5 odst. 1 větě první se slovo „o“ nahrazuje slovem „k“.

 31. V čl. 5 se odstavec 2 vypouští. Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

 32. V čl. 6 odst. 1 větě druhé se slova „zlepšení institutu“ nahrazují slovy „zlepšení fungování institutu“.

 33. V čl. 8 odst. 1 se slova „má ombudsman právo“ nahrazují slovy „má právo“.

 34. V čl. 8 odst. 2 se druhá věta vypouští.

 35. Čl. 9 nově zní:


„Čl. 9 Vztah k obdobným pozicím na součástech univerzity

 1. Na jednotlivých součástech univerzity je děkanem nebo ředitelem určena kontaktní osoba, která komunikuje s ombudsmanem univerzity. Kontaktní osoba je zpravidla osoba, která na jednotlivých součástech univerzity zastává obdobnou pozici jako ombudsman univerzity, případně jiná osoba určená děkanem nebo ředitelem (dále jen „kontaktní osoba“). Předpokládá se, že tato osoba splňuje obdobné nároky dle čl. 1 odst. 2 a čl. 2 odst. 3 a 4 tohoto opatření jako univerzitní ombudsman.

 2. Univerzitní ombudsman se zasazuje o vytváření podmínek spolupráce s kontaktními osobami za účelem realizace činností ombudsmana. Ve spolupráci s těmito osobami podněcuje rozvoj podmínek sociálního bezpečí na univerzitě a jejích součástech, a to jak na úrovni prošetřování jednotlivých podnětů, tak péče o systém jako celek.

 3. V případě, že univerzitní ombudsman obdrží podnět, který spadá do působnosti kontaktní osoby nebo je jí projednáván, věc odloží a podnět předá k jejímu šetření. Ta pak o závěrech řešení tohoto podnětu informuje univerzitního ombudsmana. V případě, že hrozí vážné prodlení, střet zájmů či jiné závažné nebezpečí ohrožující řádné prošetření podnětu, má univerzitní ombudsman právo si vymínit, že bude podnět šetřit sám nebo se prošetřování podnětu účastnit.

 4. Univerzitní ombudsman nepřezkoumává závěry přijaté jinými obdobnými orgány v konkrétních podnětech. Univerzitní ombudsman ale může v obecné rovině navrhovat zlepšení jejich fungování.

 5. Obdrží-li univerzitní ombudsman podnět týkající se samotné činnosti kontaktní osoby, předá jej k řešení děkanovi příslušné fakulty, resp. řediteli příslušné další součásti.“.


Čl. 2 Závěrečná ustanovení

 1. Součástí tohoto opatření je Příloha 1 – Úplné znění opatření rektora č. 28/2022, Ombudsman Univerzity Karlovy.

 2. K návrhu tohoto opatření se vyjádřil Akademický senát Univerzity Karlovy dne 15. 12. 2023.

 3. Toto opatření nabývá platnosti jeho podpisem a účinnosti dne 15. ledna 2024.
V Praze dne 12. ledna 2024

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

rektorka.pdf ke stažení

.doc ke stažení


Příloha 1 – Úplné znění opatření rektora č. 28/2022

OR č. 28/2022 ve znění OR č. 2/2024 - ÚPLNÉ ZNĚNÍ
Poslední změna: 17. leden 2024 11:18 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám