Opatření rektora č. 31/2022

Název:

Statut Rady pro rovné příležitosti Univerzity Karlovy

K provedení:

-

Gestor:

UK POINT

Účinnost:

1. srpna 2022


Statut Rady pro rovné příležitosti Univerzity Karlovy

Čl. 1 – Úvodní ustanovení

Rada pro rovné příležitosti Univerzity Karlovy, (dále jen „Rada“), je poradním orgánem rektorky a příslušného prorektora či člena kolegia rektorky, jenž má svěřenu agendu rovných příležitostí (dále jen „prorektor či člen kolegia rektorky“). Působností Rady je zejména poskytování stanovisek, doporučení a zpětné vazby v oblasti rovných příležitostí a zprostředkovávání informací mezi rektorkou, rektorátem UK a jednotlivými fakultami a dalšími součástmi. Rada nemá žádné výkonné pravomoci.


Čl. 2 – Členství v Radě

 1. Rada má minimálně sedmnáct členů. Členy Rady jmenuje rektorka především z kandidátů, které mohou navrhnout fakulty a další součásti (dále jen „fakulty“). Každá fakulta může navrhnout rektorce jednoho kandidáta. Jednoho člena Rady jmenuje rektorka na návrh Akademického senátu UK.

 2. Při jmenování Rady přihlíží rektorka k vyváženosti jejího složení zejména s ohledem na pohlaví, senioritu a odborné zaměření členů.

 3. Členové se účastní činnosti Rady:

    a. 

  jako odborníci na dané téma,

    b. 

  jako osoby znalé místního prostředí, interních procesů a oborových specifik fakult,

    c. 

  jako kontaktní osoby zprostředkovávající výměnu informací mezi rektorátem UK a fakultami v dané oblasti.

 4. Funkční období členů končí posledním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni, ve kterém začalo funkční období následujícího rektora.

 5. Členství v Radě zaniká:

    a. 

  uplynutím funkčního období,

    b. 

  doručením písemného prohlášení rektorce, jímž se člen členství vzdává,

    c. 

  odvoláním rektorkou ze závažných důvodů a po projednání s tím, kdo daného člena navrhl.

 6. Předsedu Rady jmenuje z jejích členů rektorka. Předseda Rady je stálým hostem rozšířeného kolegia rektorky. Funkční období předsedy je shodné s funkčním obdobím členů Rady. Předseda může být rektorkou odvolán, v takovém případě jmenuje rektorka nového předsedu bez zbytečného odkladu. Odvoláním člena Rady z funkce předsedy nezaniká jeho členství v Radě.

 7. Členové Rady se zasedání účastní aktivně a také se aktivně podílejí na její práci.

 8. Členství v Radě, též s ohledem na její poradní charakter, nezakládá nárok na finanční odměnu.


Čl. 3 – Působnost Rady

Rada zejména:

  a. 

sleduje vývoj oblasti rovných příležitostí na UK,

  b. 

identifikuje aktuální problémy či nedostatky v oblasti rovných příležitostí na UK,

  c. 

připravuje doporučení pro rektorku, případně vedení fakult, v oblasti rovných příležitostí na UK,

  d. 

vyjadřují se k podkladům k vyhodnocení plnění Plánu rovných příležitostí UK,

  e. 

sleduje vliv opatření uvedených v Plánu rovných příležitostí,

  f. 

připravuje doporučení a analýzy,

  g. 

připravuje návrhy navazujících dílčích kvalitativních šetření na UK,

  h. 

dává návrhy k udělení ceny za přínos v oblasti rovných příležitostí na UK mj. za účelem šíření povědomí o tomto tématu,

  i. 

kultivuje univerzitní prostor a vytváří příležitosti pro setkávání širšího okruhu zájemců o toto téma, zejména v kontextu inovativní pedagogické praxe a výzkumu,

  j. 

spolupracuje s dalšími orgány UK i součástí a osobami v oblasti rovných příležitostí na UK.


Čl. 4 – Pracovní zasedání Rady

 1. Pracovní zasedání Rady svolává její předseda podle potřeby, nejméně však třikrát v průběhu kalendářního roku. Zasedání se účastní prorektor či člen kolegia rektorky. K jednání mohou být předsedou po projednání s prorektorem či členem kolegia rektorky přizváni zaměstnanci UK (zejména rektorátu), jejichž činnost s jednáním věcně souvisí.

 2. Rada se usnáší hlasováním. Usnesení Rady je přijato, vysloví-li se pro něj většina přítomných členů.

 3. Závěry zasedání předkládá předseda Rady v písemné podobě prorektorovi či členovi kolegia rektora.

 4. Všechny závěry Rady mají výhradně doporučující charakter a slouží jako podklad pro rozhodování rektorky v daných oblastech.


Čl. 5 – Administrativní zajištění Rady

 1. Pracovní zasedání Rady administrativně zajišťuje UK POINT rektorátu, který poskytuje zejména organizační podporu, včetně zápisů ze zasedání, které jsou vhodným způsobem zveřejňovány. Pro komunikaci v rámci Rady je využíván email: rovneprilezitosti@cuni.cz.

 2. Pověřený zaměstnanec UK POINT shromažďuje podněty pro jednání Rady v písemné podobě a předává je bezodkladně předsedovi a prorektorovi či členovi kolegia rektorky. Připravuje také potřebné podklady pro zasedání Rady.

 3. Pověřený zaměstnanec UK POINT v rámci této agendy komunikuje s fakultami, dalšími součástmi i členy Rady.

 4. Ke svému zasedání může Rada prostřednictvím předsedy po dohodě s prorektorem či členem kolegia rektorky požadovat vhodnou formou od fakult související podklady, vstupní data, závěry věcně souvisejících výzkumů.


Čl. 6 – Závěrečné ustanovení

Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. srpna 2022.V Praze dne 19. července 2022

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

rektorka

.pdf ke stažení

.doc ke stažení

Poslední změna: 21. březen 2023 15:49 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám