Opatření rektora č. 12/2022

Název:

Změna opatření rektora č. 7/2022 „Minigranty na podporu projektů 4EU+ v roce 2022“

K provedení:

-

Gestor:

Odbor pro vědu a výzkum, Evropské centrum

Účinnost:

1. března 2022

Zrušeno OR č. 36/2022


Změna opatření rektora č. 7/2022 „Minigranty na podporu projektů 4EU+ v roce 2022“

I.

Opatření rektora č. 7/2022 „Minigranty na podporu projektů 4EU+ v roce 2022“ se mění takto:


1. Čl. 4 odst. 1 nově zní :

„1. O udělení podpory rozhoduje rektor na návrh Rady 4EU+.“


II.

 1. Ostatní ustanovení opatření rektora č. 7/2022 se nemění a zůstávají v platnosti.

 2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. března 2022.V Praze dne 23. února 2022

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

rektorka

.pdf ke staženíPříloha: Úplné znění OR č. 7/2022 ve znění OR č. 12/2022Příloha

OR č. 7/2022 ve znění OR č. 12/2022 (Úplné znění)Minigranty na podporu projektů 4EU+ v roce 2022

Čl. 1 - Úvodní ustanovení

 1. Opatření upravuje poskytování finanční podpory projektům v rámci konsorcia 4EU+, tzv. minigrantů. Cílem je podpořit jak běžící, tak nové projekty spolupráce mezi univerzitami 4EU+ z finančních prostředků institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, schválených v rámci Principů pro rozdělování příspěvků a dotací na Univerzitě Karlově (dále jen „UK“) Akademickým senátem UK 25. 6. 2021. Opatření je v souladu s Dlouhodobým strategickým záměrem univerzity a zároveň Mission Statement Aliance 4EU+ přijatým orgány univerzity.


Čl. 2 - Pravidla podání žádosti

 1. Žadatel o finanční podporu musí být zaměstnancem UK s úvazkem minimálně 0,5.

 2. Maximální možná částka, o kterou lze žádat, je 300 tis. Kč.

 3. Do navrhovaného projektu se musí vedle hlavního řešitele na UK zapojit minimálně dva z pěti možných partnerů ve 4EU+.

 4. Podporované aktivity musí být v souladu s Mission Statement Aliance 4EU+ a musí oborově či tematicky odpovídat jedné ze 4 vybraných tematických oblastí (tzv. Flagships) Aliance 4EU+.

 5. Projektové týmy, které podporu ve formě minigrantu již obdrželi třikrát, nejsou způsobilé k dalšímu financování.

 6. Žádosti musí být podány do 27. 2. 2022.


Čl. 3 - Struktura žádosti

 1. Žádost se podává elektronicky prostřednictvím formuláře dostupného na webu Evropského centra: https://ec.cuni.cz/EC-155.html.

 2. Žádost musí obsahovat:

    a. 

  Zapojené univerzity a řešitele (spolupráce může být stávající i nová, ale s již domluvenými partnery)

    b. 

  Anotaci a očekávané výsledky projektu

    c. 

  Cíl projektu

    d. 

  Krátké zdůvodnění souladu projektu s Mission Statement 4EU+

    e. 

  Požadovaný rozpočet s jeho stručným odůvodněním

    f. 

  Další dlouhodobé zamýšlené financování projektu

    g. 

  Písemné vyjádření zájmu o spolupráci od zahraničních pracovišť podepsané řešitelem a vedoucím příslušného pracoviště.

 3. Čerpání udělené finanční podpory musí být ukončeno k 30. 11. 2022.


Čl. 4 - Rozhodnutí o žádosti

 1. O udělení podpory rozhoduje rektor na návrh Rady 4EU+.

 2. Na základě rozhodnutí rektora bude uzavřena třístranná dohoda mezi UK, hlavním řešitelem projektu a příslušnou fakultou.


Čl. 5 - Jak lze podporu využít

 1. Finanční podporu lze využít k podpoře výzkumných i výzkumně-vzdělávacích (research-based education) projektů, včetně podpory výzkumu, cestovného, zorganizování konference/workshopu či přípravného projektového setkání, podpory výměny doktorandů či postdoků, krátkodobých stáží v rámci výzkumných či výzkumně-vzdělávacích týmů, vytváření společných materiálů podporujících virtuální mobilitu nebo jako finanční podporu pro zapojené osoby v přípravě projektu.

 2. Z přidělené podpory nesmí být hrazeno občerstvení a investice.

 3. Podpora musí být využita v souladu s Rozhodnutím MŠMT o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na rok 2022.


Čl. 6 - Závěrečná ustanovení

Opatření rektora č. 4/2021 se tímto opatřením zrušuje.


Toto opatření nabývá účinnosti dnem 24. ledna 2022.

Úplné znění nabývá účinnosti dne 1. března 2022.
Poslední změna: 30. listopad 2022 09:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám