Opatření rektora č. 13/2022

Název:

Změna opatření rektora č. 41/2020 – Metodický pokyn k převodům vlastnického práva k nemovitým věcem z vlastnictví univerzity

K provedení:

-

Gestor:

Právní odbor

Účinnost:

1. května 2022

[změněno OR č. 17/2023 a OR č. 21/2023]

OR č. 41/2020 ve znění OR č. 13/2022, č. 17/2023 a 21/2023 - ÚPLNÉ ZNĚNÍZměna opatření rektora č. 41/2020 – Metodický pokyn k převodům vlastnického práva k nemovitým věcem z vlastnictví univerzity

I.

Opatření rektora č. 41/2020 se mění takto:

 1. Ustanovení čl. 4 nově zní:

  „Čl. 4

  Vhodného zájemce o koupi přebytečného nebo neupotřebitelného nemovitého majetku vybere odbor výstavby rektorátu v součinnosti se zástupcem dotčené fakulty nebo další součásti ve výběrovém řízení se zřetelem na původní účel využití předmětného nemovitého majetku.

  Nepřesahuje-li předpokládaná kupní cena 500 000,- Kč, provede se výběrové řízení zpravidla písemnou formou. Cenovou nabídku bude zájemce povinen předložit v uzavřené obálce označené stanoveným způsobem. Minimální kupní cena musí být ve výběrovém řízení stanovena jako cena v místě a čase obvyklá nebo tržní hodnota podle té z nich, která je vyšší. Ke zjištění ceny v místě a čase obvyklé i tržní hodnoty se použije znalecký posudek vypracovaný znaleckým ústavem. Znaleckého posudku není třeba, nepřesahuje-li předpokládaná kupní cena 50 000,- Kč.

  Přesahuje-li předpokládaná kupní cena 500 000, Kč, provede se výběrové řízení formou aukce prostřednictvím elektronického portálu nebo zadáním organizace aukce specializované aukční firmě. Minimální kupní cena musí být ve výběrovém řízení stanovena ve výši cca 90 % ceny v místě a čase obvyklé nebo tržní hodnoty podle té z nich, která je vyšší. Ke zjištění ceny v místě a čase obvyklé i tržní hodnoty se použije znalecký posudek vypracovaným znaleckým ústavem.


  Přesahuje-li předpokládaná kupní cena 10 000 000,- Kč, je třeba opatřit dva nezávislé znalecké posudky vypracované znaleckými ústavy. Jeden ze znaleckých posudků zajistí a uhradí dotčená fakulta nebo další součást, druhý ze znaleckých posudků zajistí a uhradí odbor výstavby rektorátu. Znalecké posudky by neměly být starší než 6 měsíců. Pro stanovení minimální kupní ceny se pak použije znalecký posudek konstatující vyšší hodnotu.


  Pokud bude cena stanovená jedním ze znaleckých posudků přesahovat cenu stanovenou druhým ze znaleckých posudků o více než 30 %, zajistí a uhradí odbor výstavby rektorátu třetí revizní znalecký posudek, rovněž vypracovaný znaleckým ústavem odlišným od předchozích. Pro stanovení minimální kupní ceny se pak použije znalecký posudek konstatující nejvyšší hodnotu.


  V případě, že ve výběrovém řízení ve stanoveném termínu neprojevil o koupi nemovitého majetku zájem žádný zájemce, lze minimální kupní cenu přiměřeně snížit a výběrové řízení opakovat. Přitom je třeba posoudit zejména povahu a stav prodávaného nemovitého majetku, dostupné informace týkající se míry prodejnosti srovnatelného majetku a průběh dosavadního zjišťování zájemce o koupi. O snížení minimální kupní ceny rozhoduje rektor.“

 2. Ustanovení čl. 9 nově zní:

  „Nemovitý majetek v cizině

  Čl. 9

  Na postup při převodu nemovitého majetku v cizině se tento metodický pokyn použije přiměřeně v rozsahu, v jakém to připouští právní řád státu, na jehož území se nemovitý majetek nachází, a v jakém je to obvyklé se zřetelem na obchodní zvyklosti, které jsou na daném území dodržovány. Univerzita vždy postupuje s péčí řádného hospodáře a volí takový postup, který umožní realizovat prodej co nejefektivněji a nejhospodárněji.“


II.

Toto opatření rektorky nabývá účinnosti dne 1. května 2022.V Praze 28. března 2022

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

rektorka

.pdf ke stažení


Úplné znění OR 41/2020 ve znění OR 13/2022


Poslední změna: 3. květen 2023 12:09 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám