Opatření rektora č. 22/2022

Název:

Změna opatření rektora č. 13/2019 – Standardy studijních programů Univerzity Karlovy

K provedení:

-

Gestor:

Odbor kvality vzdělávacích činností a akreditací

Účinnost:

1. června 2022

ÚPLNÉ ZNĚNÍ OR 13/2019 VE ZNĚNÍ OR 22/2022


Změna opatření rektora č. 13/2019 - Standardy studijních programů Univerzity Karlovy

Čl. I - Opatření rektora č. 13/2019 Standardy studijních programů Univerzity Karlovy se mění takto:

 1. V čl. 1 odst. 4 se za slova „studijním a univerzitním řádem univerzity“ vkládá čárka a slova „pravidly a doporučenými postupy pro vytváření studijních programů na univerzitě21“.

 2. V čl. 4 se vkládá odstavec 6, který zní:

  „6. Studijní zátěž spojená s absolvováním jednotlivých předmětů v bakalářských a magisterských studijních programech je vyjádřena kreditovým ohodnocením. Kreditové ohodnocení předmětů se uskutečňuje v souladu s Evropským systémem přenosu kreditů (ECTS).“.

  Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.

 3. V čl. 13 odst. 4 se ruší slovo „profilující“ a za slova „doktorského studijního programu“ se vkládá čárka a slova „jimiž student v rámci studijních povinností nabývá odborné znalosti, odborné dovednosti a další kompetence, které se promítají do profilu absolventa,“.

 4. V čl. 14 odst. 5 se za slovo „profesorů,“ doplňuje čárka a slova „nebo osob, které dosáhly srovnatelného postavení v zahraničí“ a slova „třetina oborové rady musí být jiné osoby než členové akademické obce příslušné fakulty, popřípadě zúčastněných fakult, alespoň jeden z nich musí být jiná osoba než člen akademické obce univerzity“ se nahrazují slovy „čtvrtina členů oborové rady nesmí být zaměstnanci v pracovním poměru k univerzitě zařazenými na příslušné fakultě, popřípadě zúčastněných fakultách, přičemž alespoň jeden nesmí být v pracovním poměru k univerzitě.22“.

 5. Článek 19 včetně nadpisu zní:

  „Čl. 19 - Změny ve studijním programu v průběhu jeho uskutečňování


  Změny ve studijním programu v průběhu jeho uskutečňování předloží děkan prostřednictvím rektora radě pro vnitřní hodnocení k posouzení v dostatečném předstihu podle povahy změn20, jež zahrnují:

    a. 

  změnu v profilu absolventa studijního programu,

    b. 

  změny v personálním zajištění studijního programu včetně osoby garanta studijního programu, které by mohly mít zásadní vliv na kvalitu personálního zabezpečení,

    c. 

  změny ve struktuře studijního plánu v podobě vyřazení, doplnění nebo přeřazení studijních předmětů profilujícího základu zejména pokud mají vliv na profil absolventa studijního programu; o změnách u povinně volitelných studijních předmětů profilujícího základu se informuje v případě, že rozsah navrhované změny je větší než 30 %,

    d. 

  zásadní změny v charakteristice23 studijních předmětů profilujícího základu, které mají vliv na profil absolventa nebo obsah státní závěrečné zkoušky,

    e. 

  změny rámcového studijního plánu doktorského studijního programu, které mají vliv na profil absolventa, nebo které významně mění studijní povinnosti,

    f. 

  změnu částí, tematických okruhů a zaměření státních zkoušek mající zásadní vliv na profil absolventa studijního programu,

    g. 

  v případě studijních programů Všeobecné lékařství / General Medicine změnu ve výčtu klinických pracovišť, na kterých se konají klinické praxe studentů v rámci 3 a více studijních předmětů a jejich celková doba trvání je delší než 8 týdnů.“.


Čl. II. - Přechodné ustanovení

Pro studijní programy předložené rektorovi přede dnem nabytí účinnosti této změny, se použije opatření rektora č. 13/2019 ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této změny.


Čl. III

Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. 6. 2022.V Praze dne 26. května 2022

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

rektorka

.pdf ke stažení

.doc ke stažení


ÚPLNÉ ZNĚNÍ OR 13/2019 VE ZNĚNÍ OR 22/2022

__________________________________

Poznámky pod čarou:


20 Čl. 18 odst. 2 a čl. 27 odst. 2 Akreditačního řádu univerzity

21 Příloha č. 2 Opatření rektora č. 14/2019 Návrh studijního programu v rámci institucionální akreditace.

22 Článek 22 Statutu univerzity.

23 Charakteristika předmětu dle přílohy 1 opatření rektora 14/2019 Návrh studijního programu v rámci institucionální akreditace.Poslední změna: 21. březen 2023 16:13 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám