Opatření rektora č. 15/2022

Název:

Statut Komise pro komunikaci a PR Univerzity Karlovy (KaPR)

K provedení:

-

Gestor:

Odbor vnějších vztahů

Účinnost:

1. května 2022Statut Komise pro komunikaci a PR Univerzity Karlovy (KaPR)

Preambule

Komise pro komunikaci a PR Univerzity Karlovy (KaPR), dále jen „komise“, je poradním orgánem vedení Univerzity Karlovy (dále jen „UK“), resp. příslušného prorektora pro vnější vztahy. Komise se zabývá zejména otázkami vnější komunikace, vytvářením vnějšího obrazu a strategickou koncepcí univerzitního PR.


Čl. 1 - Základní ustanovení

 1. Komise je zřízena jako poradní orgán vedení UK, resp. prorektora pro vnější vztahy. Komise má stálé členy a přidružené členy.

 2. Stálé členy komise jmenuje rektor UK formou pověřovacího dekretu na návrh prorektora pro vnější vztahy. Stálý člen své členství přijímá vlastnoručním podpisem na pověřovacím dekretu.

 3. Komise má minimálně devět (9) stálých členů celkem.

 4. Funkční období stálých členů končí posledním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni, ve kterém začalo funkční období následujícího rektora.

 5. Přidružené členy jmenuje přímo prorektor pro vnější vztahy UK formou pověřovacího dekretu. Přidružený člen své členství přijímá vlastnoručním podpisem na pověřovacím dekretu, který zároveň vymezuje dané období trvání přidruženého členství, zpravidla na dobu jednoho roku, rozhodně ne déle než do konce daného funkčního období daného rektora.


Čl. 2 – Struktura Komise a členství

 1. Stálý ani přidružený člen komise nesmí být v přímém pracovním poměru ve vztahu k rektorátu UK (RUK). Jedinou výjimkou mohou být osoby, které jsou tzv. členy kolegia rektorky Univerzity Karlovy.

 2. Stálý i přidružený člen komise může být v odůvodněných případech odborník působící mimo akademickou sféru.

 3. Stálí členové komise mohou být odvoláni rektorem z vážných důvodů před skončením řádného funkčního období. Podnět k odvolání stálého člena může podat dvoutřetinová většina stálých členů písemnou formou prorektorovi pro vnější vztahy nebo může samostatně vzejít přímo od prorektora pro vnější vztahy. Návrh na odvolání ve všech případech podává rektorovi prorektor pro vnější vztahy.

 4. Celkem tři (3) přidružení členové komise reprezentují Akademický senát UK (AS UK), dva z nich zpravidla reprezentují ediční komisi AS UK, přičemž celkový počet studentů AS UK v komisi nepřevyšuje dva (2).

 5. Přidruženým členem komise je zpravidla kancléř Univerzity Karlovy.

 6. Přidružení členové komise mohou ukončit své členství před smluveným termínem na vlastní žádost (podanou písemně) nebo mohou být přímo odvoláni prorektorem pro vnější vztahy.

 7. Celkové složení komise přihlíží k hledisku genderové rovnosti a respektuje rovnoměrné zastoupení oborů a oblastí vzdělávání, zároveň je přiměřeně přihlíženo k zastoupení nadpoloviční většiny fakult UK.

 8. Ze stálých členů komise je jmenován rektorem na návrh prorektora pro vnější vztahy předseda, funkční období je shodné s dobou trvání členství v komisi. V případě odvolání předsedy (viz čl. 2, bod 3) proběhne jmenování nového předsedy do nejbližšího pracovního zasedání (viz dále čl. 3)

 9. Stálí i přidružení členové komise se zasedání účastní aktivně a také se aktivně podílejí na její práci.

 10. Členství v komisi, též s ohledem na její poradní charakter, není nárokové, nezakládá nárok na pravidelnou finanční odměnu, a případné ukončení členství není v jakémkoli případě předmětem sporu ani nezakládá další vymahatelné právní nároky.


Čl. 3 – Pracovní zasedání komise

 1. Pracovní zasedání komise svolává její předseda podle potřeby, nejméně však dvakrát v průběhu akademického roku. Pracovních zasedání se mají právo účastnit stálí i přidružení členové. K jednání mohou být předsedou po projednání s prorektorem pro vnější vztahy přizváni pracovnice a pracovníci UK (zejména RUK), jejichž činnost s jednáním věcně souvisí.

 2. Pracovní zasedání komise formuluje strategická doporučení zejména pro vnější komunikaci UK, podílí se na hodnocení efektivity komunikace a propagace jako celku i případně jednotlivých dílčích projektů. Komise se dále podílí na návrzích marketingové a PR strategie vhodné pro UK jako celek, analyzuje závěry příslušných souvisejících výzkumů a provádí další příbuzné činnosti.

 3. Ve sporných případech mohou o závěrech zasedání hlasovat všichni přítomní stálí i přidružení členové komise. Rozhoduje pak prostá většina přítomných.

 4. Ke svému zasedání může komise prostřednictvím předsedy po dohodě s prorektorem pro vnější vztahy požadovat vhodnou formou od součástí UK nutné podklady, vstupní data, závěry věcně souvisejících výzkumů a další příbuzné podklady.

 5. Závěry zasedání předkládá předseda komise v písemné podobě prorektorovi pro vnější vztahy.

 6. Všechna usnesení komise mají výhradně doporučující charakter a slouží jako podklad pro rozhodování vedení UK v daných oblastech.

 7. Komise dává také doporučení k udělení Ceny Miloslava Petruska za reprezentaci a propagaci (viz opatření rektora č. 14/2022).


Čl. 4 – Gremiální zasedání Komise

 1. Gremiální zasedání svolává prorektor pro vnější vztahy podle potřeby, minimálně však alespoň jednou v akademickém roce, a zároveň mu předsedá.

 2. Prorektor pro vnější vztahy zpravidla zve ke gremiálnímu zasedání kromě členů komise také vybrané zástupce jednotlivých součástí, zejména proděkany fakult či odpovídající členy vedení daných součástí UK, do jejichž kompetence projednávané otázky spadají. Pozvaní zástupci jednotlivých součástí UK mohou být pro toto jednání či jeho vybrané části vybaveni dočasným hlasovacím právem, které na návrh prorektora pro vnější vztahy potvrzuje veřejným hlasováním prostá většina přítomných členů komise.

 3. Prorektor pro vnější vztahy může ke gremiálnímu zasedání přizvat také další osoby, jejichž činnost s jednáním komise věcně souvisí.

 4. Gremiální zasedání se zejména seznamuje se závěry usnesení komise, dále projednává otázky ve vztahu ke všem součástem UK a zejména přispívá k harmonizaci komunikačních, marketingových a PR aktivit napříč všemi součástmi UK.

 5. Ve sporných otázkách může rozhodnout na gremiálním zasedání hlasování všech přítomných s aktuálně platným hlasovacím právem.

 6. Závěry gremiálního zasedání jsou shrnuty v písemné podobě, mají doporučující charakter a slouží jako podklad k dalšímu rozhodování vedení UK.


Čl. 5 – Administrativní zakotvení Komise

 1. Pracovní i gremiální zasedání komise administrativně zaštiťuje odbor vnějších vztahů RUK (OVV RUK), který zejména poskytuje organizační podporu, vč. zápisů ze zasedání, které jsou vhodným způsobem dostupné pro akademickou obec UK. Pro komunikaci v rámci komise je zřízen email: KaPR@cuni.cz.

 2. OVV RUK prostřednictvím pověřeného pracovníka, tzv. tajemníka Komise pro komunikaci a PR Univerzity Karlovy, shromažďuje podněty pro jednání komise v písemné podobě a předává je souběžně předsedovi a prorektorovi pro vnější vztahy.


Čl. 6 – Závěrečné ustanovení

 1. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. 5. 2022.V Praze dne 13. dubna 2022

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

rektorka

.pdf ke staženíPoslední změna: 25. duben 2022 11:40 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám